Home About Browse Search
Svenska


Åslin, Alice, 2023. ”Det handlar om att förvalta de olika intressena” : en studie om samförvaltning av klövviltet i Södermanlands län. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
623kB

Abstract

Samverkan och samförvaltning är två begrepp som får alltmer gehör i samhället. Samförvaltningsformen öppnar upp för att låta olika aktörer med skilda intressen delta i förvaltningsprocessen. Hur klövviltet ska förvaltas i Södermanlands län råder det delade meningar om när lantbruksintresset ställs mot jägarintresset. Detta innebär intressemotsättningar vilket kan resultera i problematik kring hanteringen av viltförvaltningen.
År 2018 presenterade Länsstyrelsen i Södermanlands län en Samförvaltingsplan – för långsiktig och hållbar förvaltning av klövviltet. I planen framgår det att länets klövvilt ska förvaltas hållbart och långsiktigt, där olika näringar kan bedrivas utan en alltför stor negativ påverkan av klövviltet. Detta ska ske i form av samverkan mellan berörda parter och intressenter. Syftet med uppsatsen var att få en fördjupad förståelse av hur berörda aktörer uppfattar samverkan och samförvaltning av klövviltet i Södermanland. Totalt har elva olika aktörer intervjuats. Aktörerna representerar fyra olika intressegrupper, länsstyrelsen, viltförvaltingdelegationen, markägare och jägare. Utöver intervjuerna har en deltagande observation genomförts. Resultatet har analyserats med hjälp utav begrepp kopplat till samverkan. Resultatet visar att de intervjuade aktörerna ser på ett liknande sätt på samverkan och samförvaltning. I studien framkommer det att det råder intressekonflikter mellan markägare och markägare, mer än mellan jägare och markägare. Undersökning pekar på att det finns kommunikationsbrist mellan de olika förvaltningsnivåerna. Intervjuerna vittnar om hur markägare upplever att klövviltet orsakar väldiga ekonomiska skador inom lantbrukssektorn, medan jägarna anser att lantbrukssektorn inte förstår att klövviltet har ett ekonomiskt värde i form av jakt. Studien kan identifiera tre olika nyckelvariabler som måste ingå för att samförvaltningen ska fungera i länet. Samförvaltningsformen måste kunna hantera ansvarsfördelningen, intressemotsättningar och gemensamma mål.

,

Collaboration and co-management are two concepts that are increasingly being heard in society. Co-management allows different actors with different interests to participate in the management process. There are divided opinions on how ungulates should be managed in Södermanland County when agricultural interests are pitted against hunting interests. That means conflicts of interest, which can result in problems regarding the handling of wildlife management.
In 2018, the County Administrative Board in Södermanland County presented a
Co-management plan for long-term and sustainable management of ungulates populations (sv. Samförvaltningsplan – för en långsiktig och hållbar förvaltning av klövviltet). In the plan, it appears that the ungulates must be managed sustainably and long-term, where different industries can be carried on without too great a negative impact on the ungulates. This must take place in the form of collaboration between affected parties and stakeholders. The aim of this study was to get a deeper understanding of how the parties concerned perceive co-management of ungulates in the Södermanland’s county. A total of eleven different people has been interviewed. They represent four different interest groups, the county board, the wildlife management delegation, landowners, and hunters. In addition to the interviews, a participant observation has been carried out. The result has been analyzed using concepts linked to cooperation. The results show that the interviewed actors, however, have a similar view of collaboration and co-management. In the study, it appears that there are conflicts of interest between landowners and landowners, rather than between hunters and landowners. Research indicates that there is a lack of communication between the various levels of administration. The interviews testify to how landowners feel that ungulates cause enormous economic damage in the agricultural sector, while hunters believe that the agricultural sector does not understand that ungulates have an economic value in the form of hunting. The study can identify three different key variables that must be included for co-administration to work in the county. The co-management form must be able to handle the distribution of responsibilities, conflict of interest and common goals.

Main title:”Det handlar om att förvalta de olika intressena”
Subtitle:en studie om samförvaltning av klövviltet i Södermanlands län
Authors:Åslin, Alice
Supervisor:Wallin, Ida
Examiner:Beckman, Malin
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2023
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:NY009 Agriculture Programme - Rural Development 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:samförvaltning, samverkan, intressekonflikt, tillit, kommunikation
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500544
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500544
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Nature conservation and land resources
Language:Swedish
Deposited On:11 Apr 2023 07:48
Metadata Last Modified:12 Apr 2023 01:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics