Home About Browse Search
Svenska


Haglund Ståhl, Anna, 2022. Traditionella metoder i moderna tider : en studie av jordbruk i naturreservat i Södermanlands skärgård. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
796kB

Abstract

Som en del i att bromsa förlusterna av biologisk mångfald har vi miljökvalitetsmålet ”Ett rikt odlingslandskap” att förhålla oss till i Sverige. En rationalisering och likriktning av jordbruket allt sedan efterkrigstiden har lett att livsmiljöer för arter förvunnit. Reservatsbildningar är ett av de främsta instrumenten för att bevara värdefull natur och Södermanlands kustband har flera stora naturreservat. Länsstyrelsen är förvaltare för att bevara natur- och kulturvärden som till stor del är kopplade till det historiska jordbruket i området och ger arrendatorer i uppdrag att med traditionella sätt upprätthålla landskapets värden. Uppsatsen undersöker vilka förutsättningar arrendatorerna är verksamma under och hur de upplever implementering av myndigheters målsättningar. Teorier om myndighetsutövande och governmentality såväl som livsvärld och system efter Habermas har applicerats för analysen. Studien visar att jordbruksverksamheten på öarna är noga anpassade efter de naturliga förutsättningarna men är avskurna från samhället fysiskt såväl som strukturellt som en småskalig produktion. Kolonialiseringen av livsvärlden blir tydlig i påtryckningar av marknadskrafter och byråkratiska processer. Arrendatorerna ger uttryck för governmentality genom att de tar stort moraliskt och ideellt ansvar för naturvård och turism i skärgården. Ansvarsförskjutningen till arrendatorerna i reservaten ger dem utrymme att hävda sina egna uppfattningar om naturvård och platsens förutsättningar, dock verkar myndigheterna ta dem och deras kompetens för givet.

,

As part of curbing the losses of biodiversity, we have the environmental quality goal "A rich agricultural landscape" to act upon in Sweden. A rationalization and alignment of agriculture ever since the post-war period has led to the disappearance of habitats for species. Natural reserve formations are one of the main instruments for preserving valuable nature and Södermanland's coastline has several large nature reserves. The County Administrative Board is the manager for the preservation of natural and cultural values that are largely linked to the historical agriculture in the area and gives tenants of the land the task of maintaining the landscape's values in traditional ways. The thesis examines the conditions under which the tenants operate and how they experience the implementation of authorities' objectives. Theories about the exercise of authority and governmentality as well as the life world and system after Habermas have been applied to the analysis. The study shows that the agricultural activities on the islands are carefully adapted to the natural conditions but are cut off from society physically as well as structurally as a small-scale production. The colonization of the life world becomes clear in the pressures of market forces and bureaucratic processes. The tenants give expression of governmentality by taking great moral and non-profit responsibility for nature conservation and tourism in the archipelago. The shift of responsibility to the tenants in the reserves gives them space to enforce their own views on nature conservation and the conditions of the site, however, the authorities seem to take them and their competence for granted.

Main title:Traditionella metoder i moderna tider
Subtitle:en studie av jordbruk i naturreservat i Södermanlands skärgård
Authors:Haglund Ståhl, Anna
Supervisor:Westerdahl, Sara
Examiner:Beckman, Malin
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2022
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:NY009 Agriculture Programme - Rural Development 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:naturreservat, jordbruk, biologisk mångfald, system, myndighetsutövande, governmentality
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500430
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500430
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Cropping patterns and systems
Nature conservation and land resources
Language:Swedish
Deposited On:15 Aug 2022 10:38
Metadata Last Modified:16 Aug 2022 01:02

Repository Staff Only: item control page