Home About Browse Search
Svenska


Eriksson, Rebecka, 2021. Riskidentifiering inom virkesterminaler : ett arbete som innefattar risker för timmer- och flisbilschaufförer. Second cycle, A2E. Umeå: SLU, Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Tillgänglig information om vilka risker som chaufförer av flis- och timmerbilar utsätts för på virkesterminaler är bristfällig. Syftet med studien var därför att identifiera risker för personrelaterade olycksfall som finns för dessa inom virkesterminalområden samt sammanställa dessa. Lösningar för att minimera riskerna har också diskuterats.
Det genomfördes intervjuer med nio personer där tre av dessa även ingick i en inledande intervjustudie för att göra en nulägesbeskrivning av deras respektive arbeten. Utifrån denna genererades kategorier som användes för att kategorisera intervjumaterialet kring risker. Insamlade data kategoriserades för att enklare kunna analyseras.
Ett flertal allvarliga risker kunde identifieras. För timmerbilaschaufförer innefattade det risker som att bli träffad av stockar som ramlar av lasten när de lossar kättingar eller som sprätter iväg när den lossande vedtrucken griper tag om lasten. Det finns en risk att glömma kranen i högsta läget och lämna virkesterminalen så, vilket kan innebära skador när kranen slår i någonting. För flisbilschaufförer finns en fallrisk då de kan behöva klättra på eller in i flisskåpen om någonting krånglar. De lastar sina flisbilar själva med en lastmaskin, denna kan vara lätt att välta med då den får hög tyngdpunkt när de kör skopan i topp. Det är även risk för att halka med lastmaskinen då det är svårt att göra något åt underlaget på virkesterminalen, det får inte sandas och det är otillåtet att använda slirskydd.
Det är viktigt att sänka pressen om att chaufförerna ska prestera i högt tempo för att de ska kunna arbeta säkert. För att chaufförerna ska känna sig säkrare när de är ensamma skulle de kunna använda sig av en applikation i telefonerna. Där stämplar de in och ut, ifall de inte stämplat ut en viss tid så går ett larm till arbetsgivaren. För att minska risken av att bli träffad av en stock som sprätter iväg skulle man kunna placera ut en skyddskur på terminalen där chaufförerna ska stå medan vedtrucken lossar timmerbilen. Ett åtgärdsförslag för att undvika skador av att kranen slår i någonting när den glöms i högsta läget är att sätta upp en ram. När kranen slår i ramen ska det skramla och uppmärksamma chauffören.
Resultatet från studien ska praktiskt implementeras i en handbok för åkarna. Fortsatt forskning kan undersöka hur väl denna används av Örnfrakts medlemmar och hur väl kopplad den är till de risker som identifierats och åtgärder som diskuterats i det här arbetet. Ytterligare forskning skulle kunna utgå från resultatet och bedöma sannolikhet och konsekvens av de identifierade riskerna.

,

Available information on the risks to which drivers of wood chip and timber trucks are exposed at timber terminals is deficient. The purpose of the studies was therefore to identify risks for person-related accidents that exist for these within timber terminals. Solutions to minimize the risks have also been discussed.
Interviews were conducted with nine different people, three of whom were also included in an initial interview study to make a current description of their respective work. Based on this, categories were generated which were used to categorize the interview material on risks. The collected data was categorized for easier analysis.
There were several serious risks that could be identified. For timber truck drivers, this included risks such as being hit by logs that fall off the load when they unload chains or that throws away when the unloading truck grabs the load. There is a risk of forgetting the crane in the highest position and leaving the terminal with it there, which can mean damage when the crane hits something. For wood chip truck drivers, there is a risk of falling as they may need to climb on the wood chip cabinets if something goes wrong. They load their wood chip trucks themselves with a loader, this can be easy to overturn as it gets a high center of gravity when they drive the bucket to the top. There is also a risk of slipping with the loader as it is difficult to do anything to the surface of the terminal, it must not be sandy, and it is not allowed to use chains.
It is important to reduce the pressure on drivers to perform at a high pace so that they can work safely. To make drivers feel safer when they are alone, they could use an application in the phones where they stamp in and out, if they have not stamped out a certain time, an alarm goes to the employer. To reduce the risk of being hit by a log that throws away, the terminals could place a cure where the drivers should stand while the truck unloads the timber truck. A suggested measure to avoid damage from the crane hitting something when it is forgotten in the highest position is to set up a frame. When the crane hits the frame, it should rattle and pay attention to the driver.
The results from the study will be practically implemented in a handbook for the drivers. Continued research can examine how well this is used by Örnfrakt's members and how well it is linked to the risks that has been identified. Further research could be based on the results and assess the probability and consequence of the risks identified.

Main title:Riskidentifiering inom virkesterminaler
Subtitle:ett arbete som innefattar risker för timmer- och flisbilschaufförer
Authors:Eriksson, Rebecka
Supervisor:Häggström, Carola
Examiner:Nordfjell, Tomas
Series:Rapport från Institutionen för skogens biomaterial och teknologi
Volume/Sequential designation:2021:11
Year of Publication:2021
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)
Keywords:risk, virkesterminal, timmerbil, flisbil
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17874
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17874
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Handling, transport, storage and protection of forest products
Forestry - General aspects
Forestry production
Language:Swedish
Deposited On:28 Jun 2022 08:48
Metadata Last Modified:29 Jun 2022 01:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics