Home About Browse Search
Svenska


Saloniemi, Elin, 2022. Möjligheter och utmaningar med en hållbar primärproduktion av mjölk och nötkött i Sverige. Second cycle, A1E. Uppsala: SLU, Department of Molecular Sciences

[img]
Preview
PDF
749kB

Abstract

I takt med att världspopulationen ökar behöver även produktionen av livsmedel ökas. Med hänsyn till klimatförändringarna behöver den ökade produktionen ske på ett hållbart sätt. Komjölk är en högkvalitativ proteinkälla för människor och en tradition i Sverige sedan lång tid tillbaka. Sverige är ett land med goda förutsättningar för mjölk- och nötköttsproduktion. Syftet med den här litteraturstudien var att undersöka möjligheter och utmaningar med en hållbar primärproduktion av mjölk och nötkött i Sverige. Hållbar livsmedelsproduktion kan definieras som att den säkerställer livsmedelsförsörjning och nutrition till alla på ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart sätt, samt tryggar livsmedelsförsörjningen för framtida generationer. En hållbar primärproduktion av mjölk och nötkött innefattar många olika områden. Produktionen ska vara tålig och klara av att producera säkra livsmedel i tillräcklig mängd och kvalitet, även vid krissituationer. En möjlighet med en hållbar mjölk- och nötköttsproduktion är en ökning av självförsörjningsgraden, vilket medför en stabilare livsmedelsförsörjning och genererar fler arbetstillfällen, samt är mer miljövänlig, eftersom svensk mjölk- och nötköttsproduktion har ett lägre klimatavtryck än övriga världen. En annan möjlighet är att öka andelen gräs/grovfoder i kornas foderstat, vilket minskar konkurrensen med människoföda och är mindre kostsamt än spannmål. Gräs går att odla i nästan hela Sverige och genom att sprida ut lantbruken i hela landet, bidrar det till en levande landsbygd och mindre påverkan på markerna. Fler naturbeten gynnar biologisk mångfald och öppna landskap. Utmaningar med en hållbar produktion antas vara ekonomiska förutsättningar hos primärproducenter och konsumenters efterfrågan av hållbara mjölk- och nötköttsprodukter.

,

Considering the increasing worldpopulation, the production of food must increase. With consideration to the climate change, the increased production must be sustainable. Cow milk is a high quality protein source for humans and a tradition in Sweden. The country has good conditions for milk and beef production. The aim of this study was to examine opportunities and challenges with sustainable primary production of milk and and beef in Sweden.
The definition of sustainable food production is that it secures food supply and nutrition to all in a economically, socially and environmentally sustainable way and secures the food supply for future generations. A sustainable primary production of milk and beef includes many aspects. The production needs to be resilient and manage to produce secure food even in situations of crisis.
An opportunity with sustainable milk and beef production is a increase of self-sufficiency, which entails a stable food supply and generates more jobs. It is also more environmentally friendly, because Swedish milk and beef production has a lower climate footprint than the rest of the world. An other oppotunity is to increase the grass-fed share, which lowers the competition with human edible food and is less expensive than grain. Grass grows almost everywhere in Sweden and by spreading out the farms over the country, it benefits a living countryside and less impact on the ground. More natural pastures benefits the biologic diversity and open landscapes.
Challenges with a sustainable production presumes to be economic prerequisites for primary producers and consumers interests for sustainable milk- and beef productions.

Main title:Möjligheter och utmaningar med en hållbar primärproduktion av mjölk och nötkött i Sverige
Authors:Saloniemi, Elin
Supervisor:Zamaratskaia, Galia
Examiner:Eriksson, Mattias
Series:Molecular Sciences
Volume/Sequential designation:2022:16
Year of Publication:2022
Level and depth descriptor:Second cycle, A1E
Student's programme affiliation:NG007 Food Inspection - Master´s Programme (60 credits), 60.0hp
Supervising department:(NL, NJ) > Department of Molecular Sciences
Keywords:Livsmedelsproduktion, nötkreatur, självförsörjning, klimatförändring
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17820
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17820
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Food science and technology
Language:Swedish
Deposited On:17 Jun 2022 07:48
Metadata Last Modified:18 Jun 2022 01:04

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics