Home About Browse Search
Svenska


Holmström, Anni, 2021. Matsvinn – ett problem eller ett medel för andra samhällsfunktioner? : matsvinnets organisering. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
398kB

Abstract

Matsvinn är ett problem på flera nivåer i produktionskedjan och har därför blivit ett komplext problem som är svårt att lösa. Uppsatsens syfte är att studera hur organiseringen för att motverka matsvinn ser ut samt hur den påverkar livsmedelsystemet och kan fungera bidragande till samhället i stort. En annan viktig fråga att besvara är vilka konsekvenser hanteringen av matsvinn får socialt, ekologiskt och ekonomiskt. De studerande verksamheterna är en matbank, en svinnrestaurang och ett projekt som strävar efter ett mer hållbart livsmedelssystem. De valda verksamheterna befinner sig på Åland. Tre personer intervjuades vilka är nyckelpersoner i varje verksamhet. Den teori som appliceras är organisationsteorin Food Hub som översätts till matnav (egen översättning). Den kan beskrivas som en organisationsmodell för att organisera matproduktionen på ett mer hållbart sätt. Det är en bred definition som innefattar många viktiga egenskaper som berör de sociala, ekologiska och ekonomiska aspekterna. Egenskaperna kan sedan appliceras hos matsvinnshanteringen och dess organisering, vilket gjorde att begreppet matsvinnsnav utvecklades. Resultaten visar att matsvinnet kan fungera som ett medel för att uppnå olika mål. Trots de problem matsvinnet orsakar bidrar det och dess organisering till flera positiva aspekter. Till exempel: arbetsintegrering, medvetenhet kring livsmedelsproduktion inkluderande dess matsvinn eller relationskapande genom samarbeten, vilka kan ses som centrala aspekter i ett mat(svinns)nav. Å ena sidan kan verksamheterna var för sig med sina funktioner och samarbeten utgöra ett mindre matsvinnsnav, å andra sidan kan de tillsammans skapa ett kraftfullare matsvinnsnav. Deras lika men också olika funktioner förstärker och breddar navet. Ett matsvinnsnav skulle sammankoppla aktörer ytterligare under en och samma enhet, vilket belyser den problematik som finns; på vilken nivå i livsmedelskedjan sker matsvinnet, hur mycket handlar det om och vem är slutligen ansvarig. När dessa frågor börjar bearbetas är det sedan lättare att faktiskt motverka grundproblematiken, det vill säga eliminera matsvinnet.

,

Food waste is a problem on many levels in the production chain and has therefore been a complex problem to solve. The purpose of the essay is to study how the organisation of counteracting food waste look like, how it affects the food system and how it can contribute to the whole society. Another important question to be answered is what consequences food waste has on the society regarding the social, ecological and economical aspects. The studied organisations are a food bank, a restaurant which cook based on food waste and a project striving for a more sustainable food production system. The chosen organisations are placed on the Aland Islands. Three people were interviewed and were the key persons in each organisation. The theory used is the organisation theory Food Hub. It can be described as a model of organisation for the organisation of food production in a more sustainable way. It is a broad model which includes many important qualities that touches the social, ecological and economical aspects. The qualities can then be applied in the food waste management and their organisation, which led to the development of the concept of Food Waste Hub. The results show that food waste can work as a means to achieve different goals. After all the problems that the food waste is causing, it and its organisation contributes to different positive aspects. For example, work integration, awareness around food production including food waste or relationship building through collaborations, which can see as central aspects in the Food (Waste)
Sammanfattning
Abstract
Hub. On one hand the organisations can based on their own functions and collaboration form a smaller Food Waste Hub, on the other hand they can together create a more powerful Food Waste Hub. Their equal but also unequal functions strengthen and broaden the Hub. A Food Waste Hub could connect actors more under the same unit, which enlighten the issues that are existing; at what level in the food production chain does food waste occur, how much is it and who is in the end responsible. When these questions start to process it is easier to actually counteract the main issue that is to eliminate the food waste.

Main title:Matsvinn – ett problem eller ett medel för andra samhällsfunktioner?
Subtitle:matsvinnets organisering
Authors:Holmström, Anni
Supervisor:Pettersson, Katarina
Examiner:Beckman, Malin
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2021
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NY009 Agriculture Programme - Rural Development 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:matsvinn, organisering, matnav, food hubs, matsvinnsnav, food waste hubs, samhällsfunktion
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500303
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500303
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Processing of agricultural wastes
Language:Swedish
Deposited On:20 Aug 2021 11:33
Metadata Last Modified:21 Aug 2021 01:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics