Home About Browse Search
Svenska


Faijermo, Sofie, 2020. Matproduktion i vått och torrt? : hur ser förutsättningarna ut för ökad livsmedelsproduktion i ett klimat i förändring?. Second cycle, A1E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
334kB

Abstract

Regeringen har utformat en livsmedelsstrategi och beslutat att livsmedelsproduktionen i Sverige ska öka. Samtidigt visar händelser på sistone, samt forskning, att förutsättningarna för livsmedelsproduktion har och förväntas bli annorlunda i ett förändrat klimat. Detta främst på grund av ett varmare klimat samt fler och intensivare torkperioder och översvämningar. Syftet i den här studien är att undersöka hur förutsättningarna för en ökad livsmedelsproduktion i ett klimat i förändring beskrivs av forskningen och aktörer i branschen samt deras inställning till klimatanpassning. Uppsatsens syfte mynnar ut i två delfrågor: Hur påverkas livsmedelsproduktionen av ett varmare klimat, torka och översvämningar? Och, Kan klimatanpassning möjliggöra en högre svensk livsmedelsproduktion?
Utvalda myndigheter och organisationer är: Jordbruksverket, Livsmedelsverket, Naturvårdverket, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Länsstyrelsen i Uppsala, Lantbrukarnas Riksförbund och Sveriges lantbruksuniversitet. För att försöka bevara frågorna har en genomgång och sammanställning gjorts på officiella rapporter och publikationer från dessa aktörer. De faktorer som tydligast påverkar livsmedelsproduktionen i ett förändrat klimat berör förändrade produktionsförhållanden, efterfrågan och leveranser av varor. Sedan har aktörernas syn på klimatanpassning diskuterats med hjälp av resiliensteori. Generellt innefattar resiliensteorin förmågan att återhämta sig och motståndskraft vid en förändring eller störning. Den samlade bilden visar att klimatanpassningsåtgärder gällande diversitet, förebyggande, kunskap samt förbindelser för minskad sårbarhet, efterfrågas tydligt i branschen för att möjliggöra en ökad livsmedelsproduktion. Studien påvisar även att det kan bli besvärligt att öka livsmedelsproduktionen i Sverige i ett förändrat klimat. Likaså att det finns goda förutsättningar för en ökad livsmedelsproduktion i Sverige utifall branschen förmår att möta de utmaningar och möjligheter som ett förändrat klimat förväntas att ge.

,

The Swedish government has implemented a food strategy, which states that the Swedish food production shall increase. However, lately, experiences and scientists have shown that the food production face changing condition for farming. Partly because of a warmer climate, and partly because of more and intense drought periods and floods. In this thesis I am interested in trying to understand the conditions for an increased food production in a changing climate, as described by scientists and actors in the sector, and their view of adaption to the climate. This thesis addresses two questions: How is food production affected by a warmer climate, with more drought and floods? And, May climate adaption enable an increased food production?
Selected organizations and authorities are: The Swedish Board of Agriculture, The National Food Agency Sweden, The Swedish Environmental Protection Agency, The Swedish Civil Contingencies Agency (MSB), The County administrative board Uppsala, The Federation of Swedish Farmers (LRF) and The Swedish University of Agriculture Sciences (SLU). In order to try to answer the questions, a review and a compilation has been made on official reports and publications from these institutions. The factors that clearest affect the food production are; changed conditions for food production, the demand and delivery of goods. Then the actors approach to adaption to the climate has been related to the theory of resilience and discussed. Generally, the theory of resilience includes the ability for recovery and resistance, while meeting a change or disturbance. The collected image shows that actions for the adaption to the climate, such as diversity, prevention, alliances, vulnerability reduction and knowledge are clearly demanded in the sector to enable an increased food production. The study shows that it may be difficult to achieve an increased food production in Sweden in a changing climate. However, there may be conditions to achieve an increase food production in Sweden in case the sector is able to confront the multiple challenges and possibilities that a changing climate brings.

Main title:Matproduktion i vått och torrt?
Subtitle:hur ser förutsättningarna ut för ökad livsmedelsproduktion i ett klimat i förändring?
Authors:Faijermo, Sofie
Supervisor:Beckman, Malin
Examiner:Gunnarsdotter, Yvonne and Hansen, Kjell
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2020
Level and depth descriptor:Second cycle, A1E
Student's programme affiliation:NY007 Agriculture Programme - Rural Development 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:livsmedelsproduktion, klimatförändringar, torka, översvämning, resiliens
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500078
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500078
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Crop husbandry
Nature conservation and land resources
Language:Swedish
Deposited On:30 Jun 2020 06:49
Metadata Last Modified:18 Aug 2022 07:22

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics