Home About Browse Search
Svenska


Östensson, Elin, 2020. Att våga våga : en studie om självhushållare, deras drivkrafter och skapandet av en ny social rörelse. Second cycle, A1E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
653kB

Abstract

Världen är i förändring och vi står inför en rad framtida utmaningar. Bland annat kommer fossildrivna städernas hegemoni utmanas allt mer i takt med att oljan blir dyrare att framställa. Det leder till en högre grad av ruralisering, men redan idag finns ett flyttmönster av stadsmänniskor in till landsbygden.
Uppsatsen är en kvalitativ studie baserad på intervjuer med åtta personer som lämnat staden för ett liv som självhushållare på landsbygden.Materialet består av informanternas egna berättelser om hur de format sitt liv för att vara där de är idag. De kan betraktas som en social rörelse eftersom det finns ett tydligt motstånd, accepterade beteenden och vilja att påverka den allmänna opin-ionen. Analytiska begrepp som varit viktiga för uppsatsen är socialt kapital, sociala rörelser och ontologisk trygghet.
Motiven bakom valen att leva som självhushållare är en längtan till jorden, leva ett enklare och ärligare liv samt att skapa en meningsfull plats.Materialet visar också att ingen av de intervjuade har jordbrukande föräldrar. Däremot är det mångas mor- eller farföräldrar som kommer från en gård eller har på annat sätt jordbrukserfarenheter. Kunskapen att bruka jorden tycks ha hoppat över en generation. Därmed har en del av den praktiska kunskapen som ärvts mel-lan generationer gått förlorad. De intervjuade försöker överbrygga kunskaps-glappet och på olika sätt sprida kunskap om sin verksamhet – till sina barn, allmänheten och inom rörelsen av självhushållare. De är alla övertygade om vikten av hållbara jordbruk. De strävar därför efter att återskapa kretsloppen på gårdarna så som det var brukligt innan industrialiseringen och inte ta ‘gen-vägen’ via konstgödsel. Materialet visar att sociala medier och arbetssamar-beten är viktiga verktyg för känslan av samhörighet inom den sociala rörelsen.

,

The world is changing and we face a number of future challenges. Among other things, the hegemony of fossil-fueled cities will be increasingly chal-lenged as oil becomes more expensive to produce. This leads to a higher de-gree of ruralization, but already today there is a migration pattern of urban people into the countryside.
The thesis is a qualitative study based on interviews with eight people who left the city for a life as self-sufficiency farmers in rural areas. The main basis for the thesis materials consists of the informants' own stories about how they shaped their lives to be where they are today. Their way to live can be regarded as a social movement because there is a clear resistance, accepted behavior and willingness to influence public opinion. Analytical concepts that have been important for the thesis are social capital, social movements and onto-logical security.
The motives behind the choices to be self-sufficiency farmers are a longing back to the soil and roots, to live a simpler and more honest life and to create a meaningful place. The material also shows that none of the interviewees have farming parents. However, a majority of the interviewees grandparents grew up on a farm or have otherwise gained agricultural experience. The knowledge of farming seems to have skipped a generation. As a result, some of the practical knowledge inherited between generations has been lost. The interviewees try to bridge the knowledge gap and in different ways dissemi-nate knowledge about their activities - to their children, the public and within the movement of self-sufficiency farming. They are all convinced of the im-portance of sustainable agriculture. Therefore they strive to recreate the eco-system on the farm as it was customary before industrialization and not taking the 'short cut' through industrially produced fertilizers. The material shows that social media and work collaborations are important tools for the sense of belonging in the social movement.

Main title:Att våga våga
Subtitle:en studie om självhushållare, deras drivkrafter och skapandet av en ny social rörelse
Authors:Östensson, Elin
Supervisor:Hansen, Kjell
Examiner:Sandström, Emil
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2020
Level and depth descriptor:Second cycle, A1E
Student's programme affiliation:NY007 Agriculture Programme - Rural Development 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:självhushållare, gröna vågen, ruralisering, meningsskapande
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500040
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500040
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Nature conservation and land resources
Language:Swedish
Deposited On:14 Apr 2020 08:24
Metadata Last Modified:15 Apr 2020 01:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics