Home About Browse Search
Svenska


Kanzler, Oscar, 2020. Globala mål på lokal nivå : agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling via leadermetoden. Second cycle, A1E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling är den mest ambitiösa
agendan för hållbar utveckling som världens länder antagit. Målen är
globala till sin natur och syftar till att ge en övergripande riktning. Dessa mål
måste därför brytas ned på nationell nivå för att kunna implementeras i en
nationell handlingsplan. I Sverige är det regeringen som har det yttersta ansvaret
att implementera agendan. I den svenska handlingsplanen för Agenda
2030 förespråkas det ett behov av nytänkande plattformar för partnerskap och
samverkan. Dessa plattformar syftar till att föra samman civilsamhällets aktörer
i arbetet med Agenda 2030. Syftet med denna uppsats är att undersöka
hur man kan arbeta med globala mål på lokal nivå. Jag undersöker en plattform
för partnerskap och samverkan som möjliggör en sådan form av governancestyrning.
Min empiriska studie tar upp detta genom att undersöka hur
ett leaderområde arbetar med de globala målen på lokal nivå genom halvstrukturerade
livsvärldsintervjuer och observationer.
Studien visar på den form av governancestyrning EU möjliggör via den så
kallade leadermetoden. Uppsatsen tar sitt avstamp i Leader Upplandsbygd
och dess arbete med de globala målen på lokal nivå. Fyra hållbarhetsnätverk
skapade av Leader Upplandsbygd möjliggör ett forum för individer med ett
intresse för frågor kopplade till hållbar utveckling att samverka mot en hållbar
landsbygdsutveckling. Nätverken synliggör att det finns individer som har
möjligheten och viljan att arbeta med de globala målen på lokal nivå. Utöver
nätverken finns det även möjlighet att söka ekonomiska bidrag till projekt
ämnande för att stärka den lokala utvecklingen.
Nätverkens form i dagsläget visar på ett nätverk med låg intensitet men utvecklingspotential
finns. Behov av kontinuitet och samhörighet till nätverken
bör utvecklas för att skapa en relation till nätverken. Leader Upplandsbygd
fungerar som en katalysator i relation till nätverkens överlevnad i dagens nätverksform.
Dock har dessa nätverk synliggjort hur en plattform kan arbeta
med de globala målen på lokal nivå. Hållbarhetsnätverken har de globala målen
som utgångspunkt och detta möjliggör en lokal förankring i målen som
annars kan vara svåra att relatera till.

,

Agenda 2030 and the Sustainable Development Goals are the most ambitious
sustainable development agenda adopted by nations around the world. The
goals are global in nature and aim to provide an overall direction. These goals
must therefore be broken down at a national level in order to be implemented
in a national action plan. In Sweden, the government has the ultimate responsibility
for implementing the agenda. The Swedish action plan for Agenda
2030 advocate a need for innovative platforms for partnership and collaboration.
These platforms aim to bring together civil society actors in the work of
Agenda 2030. The purpose of this paper is to investigate how it is possible to
work with global goals at local level. I explore a partnership and collaboration
platform that enables such a form of governance. My empirical study addresses
this by examining how a leader area works with global goals at a local
level trough semi-structured interview and observations.
The study shows the form of governance the EU enables through the so-called
Leader method. The thesis takes its origin in Leader Upplandsbygd and their
work with the global goals at a local level. Four sustainability networks created
by Leader Upplandsbygd enable a forum for individuals with an interest
in issues linked to sustainable development to work together towards sustainable
rural development. The networks show that there are individuals who
have the opportunity and the will to work with the global goals at the local
level. In addition to the networks, it is also possible to apply for financial
grants for projects aimed at strengthening local development.
The form of the networks in the current state indicates a network with low
intensity but potential to development exists. A need for continuity and affinity
to the network should be developed to create a relationship with the networks.
Leader Upplandsbygd acts as a catalyst in relation to the survival of
the networks in today's network form. However, these networks have made it
visible how a platform can work with the global goals at the local level. The
sustainability networks have the global goals as their starting point, and this
enables a local establishment in the goals that otherwise can be difficult to
relate to.

Main title:Globala mål på lokal nivå
Subtitle:agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling via leadermetoden
Authors:Kanzler, Oscar
Supervisor:Waldenström, Cecilia and Hansen, Kjell
Examiner:Beckman, Malin
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2020
Level and depth descriptor:Second cycle, A1E
Student's programme affiliation:NY007 Agriculture Programme - Rural Development 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:governance, nätverk, identitet, Agenda 2030, globala målen, Leader Upplandsbygd, leadermetoden, hållbar utveckling
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500023
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500023
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Nature conservation and land resources
Language:Swedish
Deposited On:24 Feb 2020 07:23
Metadata Last Modified:25 Feb 2020 02:02

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics