Home About Browse Search
Svenska


Peterson, Max, 2019. Jämförelse av miljögiftshalter i fisk från Östersjön kontra västerhavet. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Department of Molecular Sciences

[img]
Preview
PDF
534kB

Abstract

Syftet med denna uppsats är att kartlägga utbredningen av olika miljögifter i Östersjön och västerhavet med koppling till hur miljögifterna påverkar människors hälsa och vår miljö. Denna kandidatuppsats är en litteraturstudie där databaser tillgängliga vid Sveriges Lantbruksuniversitets bibliotek använts för att samla in information om ämnet. Databaser som FSTA (Food Science and Technology Abstracts), ASFA (Aquatic Sciences and Fisheries Abstracts) bland andra, via söktjänstdatabasen Primo, har använts för att finna relevant fakta.

Mätningar från Naturvårdverket visar på utvecklingen av olika miljögifter upptagna av fisk i Östersjön och västerhavet. Från 1980 till idag kan man se tydliga minskningar i halterna av PCB i sill och strömming både från Östersjön och västerhavet. Halterna runt hela Sveriges kust i dessa två haven låg på ett snitt på 2,7 μg/g fett 1980 jämfört med snittet från 2017 som låg på 0,25 μg/g fett. PCB-halterna i sill och strömming totalt runt Sveriges kust ligger alltså idag på cirka en tiondel av de halter man uppmätte 1980. En viss minskning av dioxiner kunde också påvisas där snittet från 1990 var 2,78 10-5 μg/g fett runt om Sveriges kuster och halterna från 2017 låg på 1,23 10-5 μg/g vilket är en minskning med ungefär 44% under de 27 åren. Kvicksilvret påvisades också ha sjunkit i lokaler i Östersjön norr om Stockholm där siffrorna 1980 låg på 1,07 10-1 μg/g våtvikt i snitt och år 2017 låg på 3,98 10-2 μg/g våtvikt. Däremot kan ökningar av kvicksilver påvisas under samma tidsperiod i flera provtagningszoner, så kallade bakgrundslokaler runt Sveriges kust i Östersjön söder om Stockholm samt på västkusten. I dessa lokaler låg snittet 1980 på 1,42 10-2 μg/g våtvikt medan år 2017 låg halterna på 2,5 10-2 μg/g våtvikt.

Siffrorna från 2017 visar att dagens halter av miljögifterna PCB och dioxiner ännu ligger över gränsvärdena utfärdade av EU medan halterna av kvicksilver ligger under dessa värden. Spridningen av miljögifter i haven är än idag stor och mycket tas fortfarande upp av levande organismer som på så sätt kan skada människor vid konsumtion. Då miljögifter är långlivade ämnen kommer halterna ligga höga flera år framöver och rekommendationerna för intag av fisk som finns tillgängliga på Livsmedelsverket bör inte höja det rekommenderade dagliga intaget just nu.

,

The purpose of this thesis is to map the distribution of different environmental contaminants in the Baltic Sea and on the west coast of Sweden with connection to the health effects of these contaminants on humans and how they affect the environment. This thesis is a literature study where databases provided by the library at the Swedish University of Agricultural Sciences has been used to collect information about the subject. Databases as FSTA (Food Science and Technology Abstracts), ASFA (Aquatic Sciences and Fisheries Abstracts) among others, through the finder database Primo, has been used to collect relevant facts.

Numbers from Naturvårdsverket show the development of different contaminants taken up by fish in the Baltic Sea and on the west coast of Sweden. From 1980 until today we can see a clear drop of PCB in fish from all areas sampled around Swedish coasts in herring where the average level of PCB in 1980 was 2.7 μg/g fat compared to the levels in 2017 where the level was 0.25 μg/g fat. The levels of PCB today are thereby around a tenth the level from 1980 all around Sweden’s coasts. Some drop of levels of dioxins could also be shown where the average level in 1990 was 2.78 10-5 μg/g fat all around Sweden while the levels from 2017 was 1.23 10-5 μg/g fat, which is a drop of about 44% these 27 years. Mercury was shown to have dropped in areas in the Baltic Sea north of Stockholm where the levels of 1980 were an average of 1.07 10-1 μg/g wet weight and the levels of 2017 were an average of 3.98 10-2 μg/g wet weight. Although, increased levels of mercury could be shown in the same period of time in areas south of Stockholm as well as on the west coast. In these areas the average level in 1980 was 1.42 10-2 μg/g wet weight whilst in 2017 the levels were at 2.5 10-2 μg/g wet weight.

The numbers from 2017 shows that today’s levels of the contaminants PCB and dioxin are above the limits issued by the EU whilst the levels of mercury are below these limits. The spread of contaminants in the seas is still big today and a lot is still absorbed by living organisms, which can harm humans if consumed. Since contaminants are persistent, the levels will be high several years from now and the recommendations of intake of fish provided by the Swedish National Food Agency should not be increased right now.

Main title:Jämförelse av miljögiftshalter i fisk från Östersjön kontra västerhavet
Authors:Peterson, Max
Supervisor:Sampels, Sabine
Examiner:Pickova, Jana
Series:Molecular Sciences
Volume/Sequential designation:2019:18
Year of Publication:2019
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NY010 Agronomprogrammet - livsmedel, för antagna fr.o.m. 2016 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Department of Molecular Sciences
Keywords:fisk, miljögifter, PCB, dioxiner, tungmetaller, hälsoeffekter, västkusten, Östersjön
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-11083
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-11083
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Food contamination and toxicology
Food composition
Language:Swedish
Deposited On:06 Nov 2019 08:29
Metadata Last Modified:04 Jun 2020 11:28

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics