Home About Browse Search
Svenska


Larsson, Emma, 2019. Naturbeteskött : ur aspekterna miljö, klimat och näringskvalitet. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Department of Molecular Sciences

[img]
Preview
PDF
368kB

Abstract

Hur livsmedelsförsörjningen ska lösas för en växande befolkning samtidigt som växthusgasutsläppen hålls nere är frågor som står högt upp både på den globala och lokala agendan. Nötkött kommer generellt sett inte väl ut med avseende på växthusgasutsläppen från produktionen. Trots det finns alterna-tiv som lyfts, vilka kan ha andra positiva effekter för miljön. Ett sådant alter-nativ är svenskt certifierat naturbeteskött. Syftet med utförd studie var att un-dersöka och sammanfatta vad som utmärker ett naturbeteskött utifrån aspekter som miljö, klimat och näringskvalitet. Som metod användes en så kallad strukturerad litteraturstudie. Därtill har ett studiebesök utförts. För urval av artiklar användes främst databasen Web of Science. Orden ”beef” och ”pasture” och/eller ”grass” togs med i varje sökning då de ansågs utgöra ba-sen för urvalet. Resultatet visade att en betesbaserad produktion kan vara energieffektiv med avseende på foderproduktionen. Dock var växthusgasut-släppen fortfarande höga på grund av metangasutsläpp från djurens meta-bolism. Vidare bör kolinlagringen på markerna inkluderas i beräkningen av produktionens växthusgasutsläpp, då de kan fungera som en kolsänka. Där-till bör parametern biodiversitet kvantifieras och tas med i beräkningen. Dess-utom visade resultatet att en betes- och grovfoderbaserad diet ger en högre koncentration av alfalinolensyra C18:3n–3 och en lägre kvot av n-6:n-3 fett-syror i köttet. Köttet innehöll också en högre koncentration av antioxidanter och i synnerhet α-tokoferol. Innehållet av α-tokoferol verkade hämmande på lipidoxidationen. Produktionsformen för naturbeteskött har egenskaper som gör att det är en miljö- och resursmässigt vettig produktion av nötkött. För en hållbar konsumtion är det likväl så att den totala konsumtionen av kött behö-ver minska, både med avseende på hälsan och klimatet. Samtidigt är det viktigt att lyfta de bättre alternativen, som naturbetesköttet, för att konsumen-ten ska kunna göra informerade val för det kött som konsumeras.

,

How we are going to manage the food supply for an increasing population, at the same time as to keep the greenhouse gas emissions at an acceptable level. That are issues much debated on the global and local agenda. Beef production has in general a large environmental impact with regards to its high greenhouse gas emissions. Despite, there are alternatives that are high-lighted since they may have other positive effects. One such alternative is meat from animals grazing on natural pastures. Hence, the purpose of this study was to investigate and summarize what characterizes the production based on natural pastures in aspects such as the environment, climate and nutritional quality of the meat. As a method, a structured literature study was applied. In addition, a study visit has been carried out. For the selection of articles, the Web of Science database was mainly used. The keywords "beef" and "pasture" and/or "grass" were included in each search as they were the basis for the selection. The result showed that production based on grazing on natural pastures can be energy efficient regarding feed production. How-ever, the greenhouse gas emissions were still high due to methane gas emis-sions from the animals. Furthermore, the carbon sequestration of the land should be included in the calculation of the greenhouse gas emissions, as it can function as a net sink. In addition, biodiversity should be quantified and included in the calculation. Moreover, the result showed that meat from a pro-duction based on pasture and forages has a higher concentration of α-lino-lenic acid C18: 3n-3 and a lower ratio of n-6:n-3 fatty acids. The meat also contained a higher concentration of antioxidants such as α-tocopherol. The α-tocopherol content inhibited the lipid oxidation. The production of beef on natural pasture has properties that makes it an environmentally and resource-wise production. However, for a sustainable consumption it is necessary to reduce the overall consumption of meat, both in terms of health and climate. In addition, it is important to highlight the better alternatives, such as the pro-duction on natural pastures, for the consumer to make informed choices for the meat consumed.

Main title:Naturbeteskött
Subtitle:ur aspekterna miljö, klimat och näringskvalitet
Authors:Larsson, Emma
Supervisor:Zamaratskaia, Galia
Examiner:Pickova, Jana
Series:Molecular Sciences
Volume/Sequential designation:2019:11
Year of Publication:2019
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NG004 Food Control - Magister (1 year master) Programme 60 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Department of Molecular Sciences
Keywords:nötkött, naturbete, miljö, klimat, fettsyror, antioxidanter
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10973
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10973
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Food science and technology
Language:Swedish
Deposited On:30 Sep 2019 10:40
Metadata Last Modified:04 Jun 2020 11:28

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics