Home About Browse Search
Svenska


Westberg, Alexander, 2019. Mätning av målprioritering, måluppfyllnad och kundtillfredsställelse : en jämförelse mellan svenska privata storskogsägare och ett förvaltningsbolag. Second cycle, A2E. Umeå: SLU, Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Trenden inom skogsbruket är att strukturen av skogsägare förändras. Undersökningar som är gjorda på utvecklingen av skogsmarknaden visar att skogsföretagen har varit långsamma att anpassa sitt tjänsteutbud till skogsägarnas förändrade behov och detta har skapat ett gap mellan skogsägarnas behov och skogsföretagens tjänsteutbud. Att skogsföretagen eftersträvar nöjda och lojala kunder är en förutsättning för långsiktig lönsamhet och inom skogsbruket uppmärksammas allt mer behovet av att ta reda på kundtillfredsställelsen.

Syftet med denna studie var att mäta skogsägares målprioritering, måluppfyllnad och kundtillfredsställelse och jämföra detta mot fallföretaget Skogssällskapets bedömningar.

Studien utfördes med en metodik som kallas för metodtriangulering som innebär att kvalitativ och kvantitativ metod användes i kombination med varandra. Två enkäter genomfördes varav en av privata skogsägare med ett enskilt fastighetsinnehav på 200-800 hektar inom de sex länen Jämtland, Kronoberg, Uppsala, Värmland, Västra Götaland och Östergötland. Den andra enkäten genomfördes av fallföretagets anställda skogsförvaltare inom samma län. Enkätsvaren analyserades både enskilt för de två populationerna samt genom jämförelser dem emellan. De statistiska metoder som tillämpades var variansanalys (ANOVA) och Tukey-test.

Resultaten visade att virkesproduktion, ekonomi och ägartradition är viktiga målsättningar för skogsägare. Det fanns skillnader i målprioritering mellan olika typer av skogsägare och det fanns framförallt skillnader mellan män och kvinnor samt mellan åbor, utbor och delvis utbor. Kvinnor värderade miljö- & naturvård signifikant högre än män medan män värderade utökning av sitt skogsinnehav signifikant högre än kvinnor. Åbor värderade ekonomi signifikant högre än utbor medan delvis utbor värderade utökning av sitt skogsinnehav signifikant högre än åbor och utbor. Svenska skogsföretag har generellt sett några viktiga faktorer att förbättra när det gäller kundtillfredsställelsen bland skogsägare. Resultaten indikerade att skogsföretagen behöver förbättra förståelsen av individuella skogsägares målsättningar, och detta är särskilt viktigt för mindre traditionella mål där variationen var extra stor mellan skogsägares prioritering. Det tydligaste exemplet där man inte lyckats med kundtillfredsställelsen var hos skogsägare med målsättningen att utöka sitt skogsinnehav.

,

An ongoing trend in the forestry sector is that the structure of non-industrial private forest owners is changing. Surveys that are made on the development of the forest market shows that forest companies have been slow to adapt their service offers to the changing needs of the forest owners and this has created a gap between the owners’ needs and the forest companies’ service offers. For long-term profitability the forest companies strive to gain satisfied and loyal customers and the need to know customer satisfaction is given increasing attention within the sector.

The purpose of this study was to measure forest owners’ goal priorities, goal fulfillment and customer satisfaction and compare it with the case company Skogssällskapet’s assessments.

The study was carried out with a methodology called method triangulation which means that qualitative and quantitative methods are used in combination with each other. Two surveys were conducted, one of them by private forest owners with a property holding of 200-800 hectares within the six counties Jämtland, Kronoberg, Uppsala, Värmland, Västra Götaland and Östergötland. The second survey was conducted by the case company’s forest managers employed in the same counties. The responses from the questionnaire were analyzed both individually for the two populations as well as by comparisons between them. The statistical methods used were analysis of variance (ANOVA) and Tukey test.

The results showed that wood production, economy and ownership tradition are important goals for forest owners. There were differences in goal priorities between different types of forest owners and there were mainly differences between men and women, as well as between residents, non-residents and partial non-residents. Women valued environmental and nature conservation significantly higher than men, while men valued the expansion of their forest holdings significantly higher than women. Residents valued economy significantly higher than non-residents, while partial non-residents valued expansion of their forest holdings significantly higher than residents and non-residents. In general Swedish forest companies have some important factors to improve in terms of customer satisfaction among forest owners. The results indicated that the forest companies need to improve their understanding of individual forest owners’ goals, and this is particularly important for less traditional goals where the variation was extra-large among forest owners' priorities. The clearest example in which the customer satisfaction was not achieved was with forest owners with the goal of expanding their forest holdings.

Main title:Mätning av målprioritering, måluppfyllnad och kundtillfredsställelse
Subtitle:en jämförelse mellan svenska privata storskogsägare och ett förvaltningsbolag
Authors:Westberg, Alexander
Supervisor:Erlandsson, Emanuel
Examiner:Staal Wästerlund, Dianne
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:2019:02
Year of Publication:2019
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)
Keywords:Privatskogsbruk, Skogliga mål, skogsförvaltning, kundnytta, metodtriangulering, enkät, ANOVA
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-11123
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-11123
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry - General aspects
Forestry production
Forest injuries and protection
Language:Swedish
Deposited On:17 Sep 2019 11:06
Metadata Last Modified:29 May 2020 11:28

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics