Home About Browse Search
Svenska


Sunnälv Persson, Louise, 2018. Avverkningslagens tillämpning av metoden Spårlös drivning på Holmen Skog. Second cycle, A2E. Umeå: SLU, Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

[img]
Preview
PDF
424kB

Abstract

Körskador i samband med avverkning är ett problem inom skogsbruket. År 2012 togs en branschgemensam miljöpolicy om körskador på skogsmark fram och lade grunden till införandet av metoden Spårlös drivning på Holmen Skog under år 2013.

Holmen har i sina slutavverkningsuppföljningar sett att körskador fortsätter att uppstå i för stor utsträckning. Syftet med studien var att undersöka hur maskinförare anser att metoden Spårlös drivning har implementerats, samt att se vilka förbättringar som kan öka förståelsen för körsättet och minska andelen körskador i framtiden. Stu-dien avgränsades till slutavverkningslag i region Nord. Slutavverkningsuppföljning-ens data analyserades och sedan genomfördes även kvalitativa intervjuer med 9 ma-skinförare.

Resultatet från slutavverkningsuppföljningen visade att få trakter har registrerats som skadade men närmare 50 % av arealen på de skadade trakterna hade skador. På majoriteten av trakterna hade åtgärder mot körskador utförts på minst 75 % av area-len. Respondenternas svar i intervjuerna visade på att bra planering, detaljrika trakt-direktiv och bra kommunikation var viktiga faktorer för att minska körskadorna. Pro-duktionsledarna måste enligt respondenterna ta ansvar och skicka maskinförare till trakter anpassade efter årstid samt fortsättningsvis betala ut ersättning för förebyg-gande arbete mot körskador. Alla maskinförare var nöjda med de utbildningar och uppföljningar som utförs och även med metodbeskrivningen. En svaghet kring ar-betssättet ansåg respondenterna vara en övertro på sig själva och markens bärighet. Den största nyttan med metoden var att de får känna stolthet över ett snyggt hygge. Generellt verkar maskinförarna enligt mig vara positivt inställda till metoden och många var medvetna om vad som kan förbättras, men det är svårt att få till ett gemen-samt synsätt för alla.

,

Rutting damage during harvesting operations is a severe problemin Swedish forestry. Today when heavier machines are used more frequently in the forests there is a need to take a greater responsibility to minimize the negative effects that may arise. In 2012, Swedish industry-wide environmental policy concerning rutting damage in for-ests was agreed upon. This laid the foundation for the application of the method “Spårlös drivning” for reduced soil damage during harvesting operations at Holmen Skog in 2013.

Holmen has in its recent final-felling follow-ups seen that too many rutting dam-ages continues to occur. The aim with this study was therefore to investigate the ma-chine operators’ thoughts considering the implementation process of the method. An additional objective was to investigate possible improvements that can be made to increase the understanding for the use of the method and reducing the amount of rutting damage in the future. The study was delimited to final-felling machine oper-ators in the Northern region at Holmen Skog. Qualitative interviews were made with 9 machine operators and the follow-up data were analyzed.

The results from the final-felling follow-up indicate that generally few sites did have some kind of rutting damage, but on the sites with damages, nearly 50 % of the area had rutting damages. On the majority of all sites, actions against rutting damages has been applied on at least 75 % of the area. The results from the interviews shows that good harvesting planning, detailed operation instructions and good communica-tion are considered important factors for reducing the rutting damages in forests. It is also considered important that the production managers take a greater responsibility to send machine operators to areas that are well adapted to the season. The machine operators thought it was important that Holmen Skog continues to pay compensation when they apply time consuming preventive actions against rutting damages. All re-spondents were satisfied with the education and follow-ups concerning the method, and also with the method description. A weakness on how the machine operators applied the method was considered that they often tend to drive too optimistic and to believe too much in themselves, the machines and on the capacity of the ground. The greatest benefit the machine operators mentioned with the method were to feel proud over their work. When the method fails the machine operators meant that it might depend on attitude, past experiences and what production manager they have. Gen-erally, machine operators seem to be positively aligned with the method “Spårlös drivning” and many are aware of what can be improved but it is difficult to get one common approach from everyone.

Main title:Avverkningslagens tillämpning av metoden Spårlös drivning på Holmen Skog
Authors:Sunnälv Persson, Louise
Supervisor:Nordfjell, Tomas and Svensson, Anna
Examiner:Lindroos, Ola
Series:Rapport från Institutionen för skogens biomaterial och teknologi
Volume/Sequential designation:2018:8
Year of Publication:2018
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)
Keywords:körskador, kvalitativa intervjuer, traktplanering, traktdirektiv, kommunikation
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9752
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9752
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry - General aspects
Forest injuries and protection
Language:Swedish
Deposited On:21 Sep 2018 10:32
Metadata Last Modified:27 Feb 2019 11:42

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics