Home About Browse Search
Svenska


Hemph, Maja, 2007. Medvind eller motvind? : granskning av fem tillståndsansökningar från vindkraftprojektering i Sverige. SLU, Dept. of Urban and Rural Development, Uppsala. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
498kB

Abstract

The Swedish Government has decided that Wind power should have a higher contribution to the electricity generation in Sweden. Their goal is that, by 2015, the yearly production by Wind power should generate 10 TWh. In year of 2006, the 760 wind mills in Sweden generated only 0,936 TWh. Despite good wind conditions in a large extend of Sweden's land- and coast areas, the slow rate of new wind mills establishments will likely result in unattainable goals.

The major problem for new establishments of wind mills is the extensive and complicated permission process. An expert group of environmental studies (Expertgruppen för miljöstudier) was commissioned by the Government to make a report concerning the problems with the expansion of wind power in Sweden. This report (Medvind i uppförsbacke, En studie om den svenska vindkraftpolitiken) was published in 2005 and works as starting point and reference for my study.

The aim of this study is, through examination of legal cases and applications, specify problems that occur in the permission process of new wind mills in Sweden. This study consists of two parts. The first part is a case study of five permission processes followed by interviews with the companies/persons that applied for permission. The second part is a comparison of my conclusions with the conclusions drawn in Medvind i uppförsbacke, En studie om den svenska vindkraftpolitiken

The five chosen cases have all been subject to trial in the Swedish Environmental Court of appeal. In three of the cases establishment was granted. The length of the permission process varied from 3 to 8 years and one case was still in the process after 8 years of applying.

In many aspects the result of this study agrees with the conclusions from the report, Medvind i uppförsbacke, En studie om den svenska vindkraftpolitiken. Both studies show that municipalitys have great power in the physical planning and establishment of wind mills are rarely granted without their approval. Another problem is the difficulty to estimate impacts of wind mills. The estimation of impacts has in several cases turned from approved to non-approved as the process moves further in the legal system. The most noticeable impact of wind mills is the visual disturbance and generation of noise and shadows that affect people in the close environment. This study show that the disturbances of wind mills often weights heavier than the environmental advantages when going through the permission process. In future projects, great effort should be put in placing and design but also to inform people in the close environment of the environmental advantages of wind power. The interviews showed that appeals made by private persons are a big problem. All interviewers thought that the law should be clearer in its delimitation considering qualified appeal makers.

,

Sveriges vindkraft har genom riksdagen som mål att producera 10 TWh till år 2015. År 2006 producerade Sveriges 760 vindkraftverk 0,936 TWh, vilket motsvarar cirka 0,6 % av Sveriges totala elproduktion. Trots goda vindförhållanden med stora land- och vattenarealer kommer Sverige med dagens långsamma utbyggnadstakt troligtvis inte att nå det uppsatta målet.
Ett av de stora problemen för nyprojektering är att tillståndsprocesserna i Sverige anses vara för lång och utdragen i många instanser. Expertgruppen för miljöstudier har från uppdrag av regeringen utkommit med en ny rapport om utbyggnaden av vindkraften i Sverige, Medvind i uppförsbacke, En studie om den svenska vindkraftpolitiken. Denna rapport ligger som utgångspunkt i min granskning.
Syftet med denna studie är att genom granskning, av rättsfall och rättstillämpningen, få fram en bild av specifika problem som uppstår vid tillståndsprövningar av nya vindkraftverk i Sverige. Studien innefattar två delar, till en början genomfördes en fallstudie av fem tillståndsansökningar som följdes av intervju med respektive verksamhetsutövare. Därefter gjordes en jämförelse med de utvalda slutsatserna från Medvind i uppförsbacke.
Av de fem fall som valts ut för granskning hade alla överklagats upp till Miljööverdomstolen, tre hade därefter meddelats tillstånd och två hade nekats. De respektive tillståndsprocesserna hade tagit från 3 till 8 år och där ett fall som pågått i över åtta år, vid intervjutillfället, väntade på beslut om bygglov.
Flera av de granskade fall och jämförelser som gjorts i denna studie stämde väl överens med de slutsatser som framkom i ”Medvinden”. Framförallt har det visat sig att kommunens makt genom den fysiska planeringen men även vid bygglovsprövningen är stor, att vindkraftverk sällan blir anlagda utan deras samtycke och att det i rättsprövningar är svårt att bedöma vindkraftverkens påverkan. Den främsta påverkan ett vindkraftverk genererar är ljud och skuggor, som i sin tur upplevs störande för närboende. Den andra är utseendemässig påverkan, hur verken upplevs påverka landskapsbilden. Här har de prövande instansernas uppfattning gått isär. I studiens granskade fall framgår det att nackdelarna (faktiska, teoretiska och känslomässiga) många gånger vägde tyngre än miljöfördelarna vid en eventuell etablering och i rättsprövningen. I framtida projekt bör det läggas stor vikt på rätt placering och utformning men även information för att miljöfördelarna av vindkraft ska bli tydligare. Genom de intervjuer som gjorts upplevs alla överklagningar av privatpersoner som ett stort problem. Sakägarfrågan måste enligt de intervjuade verksamhetsutövarna klaras upp fortare eller bli tydligare i sin avgränsning.

Main title:Medvind eller motvind?
Subtitle:granskning av fem tillståndsansökningar från vindkraftprojektering i Sverige
Authors:Hemph, Maja
Supervisor:Heiter, Åsa
Examiner:UNSPECIFIED
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2007
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:NATMP Natural Resources Programme 240 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:vindkraft, miljöbalken, miljöfarlig verksamhet, tillståndsprövning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8730
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8730
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:?? 4086 ??
Energy resources management
Language:Swedish
Deposited On:13 Nov 2017 10:21
Metadata Last Modified:13 Nov 2017 10:21

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics