Home About Browse Search
Svenska


Berglund, Mikaela, 2017. LCA av innovative matsvinnsentreprenörer : en studie ur ett socialt- och miljöperspektiv. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Energy and Technology

[img]
Preview
PDF
930kB

Abstract

Omkring 1/3 av all den mat som produceras idag kastas i de olika leden i livsmedelskedjan, stora delar av den maten är fullt ätbar och kastas i onödan. Mat som produceras men som inte hinner nå tallriken förbrukar mängder av olika resurser och bidrar till stor miljöpåverkan helt i onödan. Detta leder även till en enorm överproduktion av mat och i samband med en ständigt växande befolkning ställs högre krav på matproduktionen som i sin tur påverkar miljön ytterligare.

FN satte år 2015 upp 17 globala mål som syftar till att uppnå en social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet och för att uppnå detta är en hållbar matkonsumtion en viktig del. Maten som konsumeras har en stor påverkan på miljön och ekosystemen, men också ekonomin och de sociala värderingarna. Det är därför viktigt att vid utvecklandet av nya tjänster och produkter ta hänsyn till fler aspekter och hitta en balans mellan dessa.

Syftet med denna studie är att genomföra en livscykelanalys som studerar miljöpåverkan och den sociala påverkan från sju tjänster som har utvecklats för att minska matsvinnet. Miljöpåverkan beräknas i miljöpåverkanskategorierna klimatpåverkan, övergödning och markanvändning och den sociala påverkan studeras i intressentkategorierna arbetare och konsumenter.

Det framgår tydligt i studien att matkonsumtionen har en stor miljöpåverkan vilket ger en stor miljönytta av att ta tillvara på all överskottsmat oavsett vilken lösning det handlar om. Oavsett vilka livsmedel som antas ersättas av tjänsterna är miljövinsten betydligt större högre upp i avfallshierarkin, då miljövinsten för produktion av biogas är lägre än för donation och minskning av matsvinn. Det framgår även att den tjänst med den lägsta miljönyttan har den största sociala påverkan, vilket visar vikten av att ta hänsyn till fler aspekter vid studerandet av nya tjänster och produkter.

,

A big amount of the food produced today is wasted in the different steps of the food chain. A big part of this food is fully edible and it is unnecessarily wasted. Food that is produced but does not reach the plate have a big effect on the environment and consumes a big amount of resources for nothing. In relationship with a growing population this leads to overproduction of food which in turn sets a higher strain on the environment.

In 2015 the UN decided on 17 global goals which intends to develop a society that is socially, economically and ecologically sustainable and to reach this, a sustainable food consumption is essential. The food consumed has a big effect on the environment and the ecosystems, but also the economics and the social values. It is therefore important to consider more aspects in the analysis of new services and products to find a balance between these aspects.

This is a life cycle assessment that examines the environmental and social impacts from seven services that has developed different solutions to decrease the food waste. The environmental impacts are calculated in the environmental impact categories climate impact, eutrophication and land use. The social impacts are studied in the impact categories workers and consumers.

It´s clearly conveyed in this study that the food consumption has a large environmental impact and if all the surplus food is used instead of thrown away this gives a big environmental benefit regardless of the services that is used. The environmental benefit is considerably larger higher up in the food waste hierarchy regardless of which food that is replaced, since the production of biogas has lower benefit than the donation and the reduction of food waste. It is also conveyed that the service with the lowest environmental benefit has the highest social impacts which shows the importance to take more aspects to account under the study of products and services.

Main title:LCA av innovative matsvinnsentreprenörer
Subtitle:en studie ur ett socialt- och miljöperspektiv
Authors:Berglund, Mikaela
Supervisor:Eriksson, Mattias
Examiner:Röös, Elin
Series:Examensarbete / Institutionen för energi och teknik, SLU
Volume/Sequential designation:2017:04
Year of Publication:2017
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NK001 Biology and Environmental Science - Bachelor's Programme, 180.0hp
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology
Keywords:Matsvinn, Hållbar utveckling, Livscykelanalys, Klimatpåverkan, Övergödning, Markanvändning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6519
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6519
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Food science and technology
Language:Swedish
Deposited On:04 Jul 2017 09:57
Metadata Last Modified:05 Jul 2017 11:21

Repository Staff Only: item control page