Home About Browse Search
Svenska


Edgren, Lina, 2016. Naturvård och efterbehandling i Masugnsbyns dolomittäkt. Second cycle, A2E. Umeå: SLU, Dept. of Forest Ecology and Management

[img]
Preview
PDF
4MB

Abstract

Vid all täktverksamhet är miljöarbetet viktigt, och stort fokus läggs idag på efterbehandling av verksamhetsområdet. Ofta är målet att gröngöra området med sprutsådd eller liknande, och ibland eftersträvas att området ska likna omgivningarna. Nu börjar nya idéer kring återställning presenteras där efterbehandlingen utgår från de nya förutsättningar brytningen givit området. I Masugnsbyn, Norrbotten, bryts dolomit vilket används som tillsatsmedel i produktionen av järnmalmpellets av Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag. I anslutning till täkten ligger Masugnsbyns naturreservat och flera intressanta naturtyper och växter återfinns i eller i närheten av Masugnsbyn, bland annat kalkgranskog och fjällsippor (Dryas octopetala L.). Den här studien fokuserar på hur de ovanliga naturtyperna samt fjällsippor kan gynnas vid en framtida efterbehandling av verksamhetsområdet.
Studien bygger på följande tre delar; en litteraturstudie, ett såddförsök och ett fröbanksförsök. I litteraturstudien studerades naturtyperna kalktallskog, kalkgranskog, dryas-hed och skogsbevuxen myr; deras karaktärsdrag samt vad de kräver för förutsättningar. Vid såddförsöket undersöktes om kalkinblandning i jorden kan gynna etablering av fjällsippa. Detta gjordes genom att frön från fjällsippa såddes i tre olika jordar med 0, 30 och 60 % dolomitinblandning. Här studerades både antal fjällsippor som grodde samt täckningsgrad av plantorna. I båda fallen visade den statistiska analysen att det inte gick att se någon signifikant skillnad i groning eller täckningsgrad i de olika substraten. Vid fröbanksförsöket hämtades 16 prover från jorden som planeras att användas vid efterbehandlingsarbetet. Det resulterade i 92 groddar som visade sig vara fördelade mellan sex arter, med dominans av vide (Salix spp. L.) och björk (Betula spp. L.).
Slutligen ges förslag till efterbehandling av området. Efterbehandlingen utgår från områdets nya förutsättningar efter brytningen, och den torra och karga miljön som uppstått. Ett förslag på hur det går att inkludera de fyra studerade naturtyperna i olika delar av verksamhetsområdet ges dessutom.

,

The environmental work is important in the mining process and today great focus is on reclamation of the area after the mining is finished. Often the aim is to revegetate or making the area look like its surroundings. However, new ideas about reclamation has come that are based on the new conditions provided by the mine. In Masugnsbyn, Norrbotten county, dolomite is taken out for the production of iron ore pellets by Luossavaara-Kiirunavaara AB. Close to the open pit is Masugnsbyn nature reserve and several interesting habitats and plants are found in or nearby the area of Masugnsbyn, among other things lime spruce forest and mountain avens (Dryas octopetala L.). This study focuses on how the unusual habitats and the mountain avens can benefit from a future restoration of the mining area.
The study is based on three components; a literature study, a germination study and a seed bank trial. The literature study focused on the habitats of lime pine forest, lime spruce forest, Dryas-heath and wooded bog; their characteristics and what conditions they require. The germination experiment examined if adding lime to the soil might have an impact on the establishment of the mountain avens. This was done with seeds from mountain avens that were sowed in three different soil substrates with 0, 30 or 60 % of added dolomite. Both number of plants established and degree of their covering were studied, and the statistical analysis showed no significant difference between the three soils. At the seedbank trial, 16 samples of soil were retrieved from the area. It resulted in 92 sprouts that were distributed between six species, with the dominance of willow (Salix spp. L) and birch (Betula spp. L).
Finally, suggestions for restoration of the area are given based on the area's new conditions after the mining, and the dry and barren environment arising, and how to include the four studied habitats in the area.

Main title:Naturvård och efterbehandling i Masugnsbyns dolomittäkt
Authors:Edgren, Lina
Supervisor:Dolling, Ann and Esberg, Camilla and Zachrisson, Annika
Examiner:Jäderlund, Anders
Series:Examensarbeten / SLU, Institutionen för skogens ekologi och skötsel
Volume/Sequential designation:2016:7
Year of Publication:2016
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Ecology and Management
Keywords:fjällsippa, Dryas octopetala, kalktallskog, kalkgranskog, dryas-hed, Masugnsbyn, dolomit, mountain avens, lime pine forest, lime spruce forest, dryas-heath, dolomite
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6119
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6119
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Nature conservation and land resources
Language:Swedish
Deposited On:12 Dec 2016 14:43
Metadata Last Modified:12 Dec 2016 14:43

Repository Staff Only: item control page