Home About Browse Search
Svenska


Göthlin, Jonna and Lundkvist, Annika, 2016. En trädgård att klappa på : ett gestaltningsförslag med fokus på det taktila sinnet för att främja välbefinnandet hos äldre. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
4MB

Abstract

Syftet med detta arbete är att föreslå en gestaltning för en sinnesträdgård som fokuserar på det taktila sinnet, samt att genom målinriktade val av både växter och hårda material främja välbefinnandet hos äldre. Upplevelser för de icke-visuella sinnena är något som ofta saknas i gestaltning. Genom målinriktade val av både växter och hårda material går det att skapa fler upplevelser i en grön miljö, eftersom starkare sinnesupplevelser kan skapas genom att gestalta för fler sinnen i en trädgårds- eller parkmiljö. Sjuka äldre människor har ofta svårt att uppleva mer än sin närmsta omgivning, vilket vanligtvis innefattar endast den gård som ligger i anslutning till deras boende. Genom att skapa goda närmiljöer kan deras välbefinnande därmed öka. Grönska och sinnesstimulans kan förbättra deras livskvalitet, vilket gör att det blir möjligt att för dem att ”leva tills de dör”. Sinnesstimulans genom känseln kan även väcka minnen till liv hos dementa. Detta gestaltningsförslag är ett konkret exempel på hur en sinnesträdgård, inriktad mot äldre och med fokus på det taktila sinnet, kan utformas. Det är anpassat efter de krav och förutsättningar som finns vid Bernadotte vårdboende i Valsätra, Uppsala. Arbetet är uppbyggt av två delar; förstudie och gestaltningsprocess. I förstudien ingår en litteraturstudie, studiebesök med intervjuer samt platsbesök med intervjuer. Gestaltningsprocessdelen inkluderar platsanalys och skisser, denna låg till grund för programpunkterna som sedan gestaltningsförslaget utformades efter. Det var av stor vikt att föreslå en gestaltning som är tillgänglig för alla på vårdboendet, även de som använder hjälpmedel som rullstolar eller rollatorer. Gestaltningsförslaget ska också underlätta besök för de på boendet som lider av demens och inbjuda till interaktion med platsens material. Förslaget innefattar en illustrationsplan, två snitt och ett antal skisser som visar på platsens karaktär. Det som eftersträvades var att föreslå en variationsrik sinnesträdgård där besökare på en liten yta kan uppleva mycket. En tillgänglig, trygg och blomstrande trädgård som inbjuder till att upptäcka sin närmsta omgivning och utmana sig själv. En växtlista med beskrivningar av de valda växternas taktila egenskaper, inklusive bilder på dessa, ingår också i gestaltningsförslaget. Där beskrivs olika växter med kontrasterande egenskaper, som det mjuka och lena lammörat och den styva och hårda taklöken. Slutligen diskuteras resultatet, metoderna och gestaltningsprocessen.

,

The purpose of this thesis is to suggest a design for a sensory garden that focuses on the tactile sense, as well as promoting welfare for elderly people through purposive choices of both plants and hard materials. Experiences for the non-visual senses are often lacking in park- and garden design. Purposive choices of both plants and hard materials make it possible to create more experiences in a green environment, this because stronger sensations can be created by designing for multiple senses in a garden or park environment. Elderly people with diseases can find it difficult to experience more than their closest surroundings, which usually include only the garden or park connected to their accommodation. Good ambient environments can thus increase their welfare. Greenery and sensory stimulation can improve their quality of life, which makes it possible for them to “live until they die”. Sensory stimulation through tactile contact can also awaken the memories of people suffering from dementia. This design proposal is a concrete example of how a sensory garden, emphasized on the elderly people and focused on the tactile sense, can be designed. It is adapted to the requirements and conditions at Bernadotte nursing home in Valsätra, Uppsala. The thesis is composed of two parts; pre-study and design process. The pre-study includes a literature review, study visits with intervjues and an on-site visit with dialogues. The design process part contains a site analysis and sketching, this composed the foundation for the characteristics after which the design proposal was created. The proposal aimed at a design that is accessible for everyone at the nursing home, including those who use disability aids like wheelchairs or walkers. The design should also ease the visit for those at the nursing home who suffers from demensia and encourage them to interact with the site materials. The design proposal includes an illustration plan, two sections and a number of sketches which show the site’s character. The goal for the proposal was to suggest a variable sensory garden where visitors in a smaller space can experience a lot, as well as an accessible, safe and blooming garden that encourage them to discover the closest surroundings and to challenge themselves. A list of plants with descriptions of the chosen plants’ tactile properties, and pictures of these, is also included in the design proposal. In this list different plants with contrasting characteristics are described, like the soft and smooth lamb’s-ears and the rigid and hard houseleeks. In the thesis’ final part the result, methods and design process is discussed.

Main title:En trädgård att klappa på
Subtitle:ett gestaltningsförslag med fokus på det taktila sinnet för att främja välbefinnandet hos äldre
Authors:Göthlin, Jonna and Lundkvist, Annika
Supervisor:Dahlman, Bodil
Examiner:Myhr, Ulla
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2016
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NY004 Landscape Architecture Programme, Ultuna 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:sinnesträdgård, känselsinnet, trädgård, vårdboende, taktila växter
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6037
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6037
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:01 Nov 2016 11:45
Metadata Last Modified:01 Nov 2016 11:45

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics