Home About Browse Search
Svenska


Svensson, Klara, 2016. Omställning till cirkulär ekonomi : i strävan efter resilienta städer med reducerad resursförbrukning. Second cycle, A2E. Alnarp: SLU, Dept. of People and Society

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Världen befinner sig i antropocen, en geologisk epok då mänsklig aktivitet är den största kraften att förändra klimat och ekosystem på planeten. Mänskligheten har ändrat jordens ekosystem snabbare och mer omfattande under de senaste 50 åren än någonsin tidigare, vilket innebär stora risker. Dagens linjära ekonomi har kommit att ifrågasättas allt mer då den ekonomiska modellen bidrar till hastigt växande resursförbrukning och negativa miljöeffekter. Till följd av hastig urbanisering och tilltagande materiella anspråk blir jordens resurser allt knappare.
Denna forskningsstudie syftar till att undersöka om cirkulär ekonomi kan vara ett verktyg för städer att bli mer resilienta och samtidigt förebygga ytterligare miljöpåverkan genom minskad resursanvändning. Resiliens syftar här till att beskriva städers förmåga att kunna hantera en situation med sinande naturresurser. Vidare syftar studien till att belysa hur cirkulär ekonomi praktiskt kan implementeras i städer. Referensexempel på städer som arbetar med cirkulära strategier inom stadsutveckling lyfts för att illustrera hur det är möjligt främja resiliens i stadsutveckling och minskad resursförbrukning.
För att besvara forskningsfrågorna används litteraturstudie som metod för att skapa överblick av den forskning som finns inom cirkulär ekonomi och dess sammankoppling med stadsutveckling. Det teoretiska angreppssättet tar utgångspunkt i miljövetenskapligt preciserade planetära gränser, som mänsklig aktivitet säkert kan verka inom. Därtill studeras orsaken till de ekologiska fotavtryck som genereras i städer, för att få förståelse vilka områden som bör prioriteras för att skapa mer resilienta städer.
Den cirkulära ekonomin bygger på att kretsloppsystem där allt material ska kunna cirkulera i slutna flöden, antingen i ett biologiskt kretslopp eller i ett tekniskt kretslopp. Avfall förebyggs genom att främja återanvändning och återvinning i giftfria och resurseffektiva kretslopp. Det som tidigare betraktades som avfall kan då istället bli värdefull resurs, när material och resurser återvänder in i ekonomin. En storskalig övergång till cirkulär ekonomi kräver systemförändringar och strategier som tar hänsyn till olika sektorer och aktörer i samhället. Övergången kräver omfattade omställningar inom flera områden, såväl inom produktion, konsumtion och avfallshanteringen, för att kretslopp ska kunna slutas.
Ekonomisk hållbarhet är inte ett självändamål, utan är främst ett verktyg för att hushålla med naturkapital och socialt kapital. Det är utifrån denna studie möjligt att argumentera för att en cirkulär ekonomisk utveckling har förutsättningarna för att skapa mer resilienta städer med minskad resursförbrukning, en utmaning som kvarstår är den praktiska implementeringen.

,

The world is currently in the Anthropocene, a geological epoch in which human activity is the greatest power to change the climate and ecosystems on the planet. Humanity has changed the world's ecosystems more rapidly and extensively during the last 50 years than ever before, which implies substantial risks. Today's linear economy is questioned since the economic model contributes to the rapidly growing resource consumption and negative environmental effects. The consequences of rapid urbanization and growing material claim is that the Earth's resources become increasingly more scarce.
This research study aims to examine how circular economy can be a tool for cities to become more resilient and at the same time prevent further environmental impact through reduced resource use. Resilience intents to describe the cities' ability to manage a situation of depletion of natural resources. Furthermore, the study aims to highlight how circular economy practically can be implemented in cities. Examples of cities working with the circular strategies in urban development is highlighted to illustrate how it is possible to promote resilience in urban development and reduce resource consumption.
In order to answer the research questions a literature review is used as a method to create an overview of circular economy and its interconnection with urban development. The theoretical approach is based on the environmental scientifically specified planetary boundaries, that human activity safely operate within. Moreover, the cause of the ecological footprint generated in cities is studied, in order to understand which areas should be to create more resilient cities.
The circular economy is based on cycles system where all material can circulate in closed flows, either in a biological cycles or a technical cycle. Waste can be prevented by promoting reuse and recycling in resource-efficient cycles free from toxic. What previously has been considered as waste can instead become a valuable resource when materials and resources returned into the economy. A large scale transition to the circular economy requires system changes and strategies that take into account different sectors and actors in society. The transition towards sustainable and resilient society requires significant changes in several areas, both within production, consumption and waste management.
Economic sustainability is however not a goal in itself, is primarily a tool for conserving natural capital and social capital. It is possible, based on this study, to argue that a circular economic development holds the capabilities to create more resilient cities with reduced consumption of resources, a challenge that remains is the practical implementation.

Main title:Omställning till cirkulär ekonomi
Subtitle:i strävan efter resilienta städer med reducerad resursförbrukning
Authors:Svensson, Klara
Supervisor:Peterson, Anna
Examiner:Fernqvist, Fredrik and Spendrup, Sara
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2016
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LM004 Sustainable Urban Management - Master Programme 120 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of People and Society
Keywords:cirkulär ekonomi, resiliens, stadsutveckling, resursförbrukning, kretslopp, planetära gränser
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6031
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6031
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Energy resources management
Economics and management
Language:Swedish
Deposited On:01 Nov 2016 08:03
Metadata Last Modified:01 Nov 2016 08:03

Repository Staff Only: item control page