Home About Browse Search
Svenska


Viksten, Frida, 2016. Designprinciper vid utformning av utemiljöer för äldre : ett gestaltningsprogram för Sunnanäng äldreboende. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Att människan mår bra och ökar sin livskvalitet av att vistas i naturen är ingen nyhet. Sedan flera tusen år
tillbaka har människan använt naturen i ett hälsofrämjande syfte och trott på dess helande kraft. Idag finns
aktuell forskning och kunskaper om hur en hälsofrämjande utemiljö gestaltas för äldre människor. Med
specifika designprinciper kan utemiljön förbättras, de äldres möjlighet att vistas utomhus öka och därmed
främja hälsan och livskvaliteten för de äldre. Syftet med arbetet var att utarbeta ett gestaltningsprogram för
utemiljön vid äldreboendet Sunnanäng i Skellefteå. Gestaltningsprogrammet utgår ifrån sju designprinciper
som främjar hälsan hos äldre människor och dessa presenteras i arbetes förstudie. I arbetet presenteras
inledningsvis utemiljön och hälsa sett ur ett historiskt perspektiv för att sedan handla om forskning
beträffande teorier inom miljöpsykologi och utemiljöns hälsofrämjande effekt. Arbetet har skett genom
en förstudie innehållande litteraturgenomgång av miljöpsykologi, platsbesök, intervju, inventering och
analys som sedan ledde fram till ett gestaltningsprogram. I gestaltningsprogrammet presenteras en vision,
sju programpunkter och en programplan där ett exempel på utformningen visas. Exempelutformningen
kompletteras med beskrivande skisser och texter. Två av arbetets principiella slutsatser är vikten av
att prioritera utemiljön vid äldreboenden för att öka de äldres livskvalitet. Den andra slutsatsen är att
ett grundläggande arbete med intervju, platsbesök, inventering och analys är en förutsättning för att
landskapsarkitekten ska förstå sin målgrupp och kunna skapa miljöer anpassade till brukargruppen.
Gestaltningsprogrammet är utarbetat för Sunnanängs äldreboende i Skellefteå men kan användas på andra
vårdboenden med liknande förutsättningar.

,

A well-known fact is that the human quality of life increases when spending time in the nature.
Since thousands of years, humans have been using nature in health promotion and believed in its healing
power. Today there is current research and knowledge of how a health-promoting outdoor environment
is built for older people. With specific design principles the outdoor environments can be improved, the
elderly outdoor access increasing and thus promote the health and quality of life for the elderly. The
aim of this work was to develop a design program for the outdoor environment at the retirement home
Sunnanäng in Skellefteå. The program design is based on the seven design principles that promote the
health of older people and those presented in the feasibility study work. In the work presented initially the
outdoor environment and health from a historical perspective and then focus on research into theories of
environmental psychology and outdoor environment beneficial effects. The work has been done through a
feasibility study containing literature review of environmental psychology, site visits, interviews, inventory
and analysis which then led to a design program. The design program presents a vision, seven points of
the program and a program plan, where an example of the design. The example design complemented with
both sketches and texts. Two of the principal conclusions of the work are the importance of prioritizing
the outdoor environment for the elderly to improve older people’s quality of life. The second conclusion
is that the basic work with the interview, site visits, inventory and analysis is essential for the landscape
architect to understand their target audience and to create environments tailored to the user group. The
design program is devised Sunnanängs nursing home in Skellefteå, but can be used in other care homes
with similar conditions.

Main title:Designprinciper vid utformning av utemiljöer för äldre
Subtitle:ett gestaltningsprogram för Sunnanäng äldreboende
Authors:Viksten, Frida
Supervisor:Eskilsdotter, Sofia
Examiner:Dahlman, Ylva
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2016
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NY004 Landscape Architecture Programme, Ultuna 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:evidensbaserad design, hälsoträdgårdar, natur som kraftkälla, terapiträdgård, äldreboende
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6053
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6053
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:04 Nov 2016 13:47
Metadata Last Modified:04 Nov 2016 13:47

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics