Home About Browse Search
Svenska


Hjelmqvist, Rickard, 2016. Jämförelse av produktivitet och kostnader för drivningsarbetet vid två olika förröjningsnivåer i första gallring av konfliktbestånd. Second cycle, A2E. Umeå: SLU, Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

[img]
Preview
PDF
411kB

Abstract

I Sverige finns ca 65 200 ha skogsmark som är i behov av förstagallring och i dessa bestånd är drivningskostnaden hög och virkesintäkten liten jämfört med en slutavverkning. Faktorer som styr förstagallringens ekonomi är medelstammen för beståndet, skördad volym och antalet stammar/ha av produktionshämmande underväxt samt vilken trädslagsfördelning underväxten har. Förröjningstypen innan gallring kan påverka dessa karaktärer i beståndet och därmed också ekonomin för gallringen.
Syftet med denna studie var att jämföra totalkostnaden för förröjning- och drivningsarbete vid två olika förröjningsnivåer samt hur det påverkar drivningsarbetet vad gäller ekonomi, effektivitet samt produktivitet. Förröjningsnivåerna var förröjning till 8 cm och till 6 cm i dbh (brösthöjdsdiameter). Studien utfördes genom ett fältförsök i ett grandominerat bestånd med ståndortsindex G 26 beläget i Halland. Beståndet innehöll i medeltal 4500 stammar/ha varav 2900 stammar/ha utgjorde underväxt (dbh< 8 cm). Beståndet hade också ett betydande lövinslag på ca 30 %.
I studien tidsstuderades skördarens och röjarens arbete. Gallringskvalitet studerades ifråga om skördad volym, skador, stickvägsbredd och stickvägsavstånd efter utförd gallring.
Resultaten visade inga signifikanta skillnader mellan förröjningsnivåerna vad gäller gallringskvalitet, arbetsmomentfördelning, effektivitet eller produktivitet. Däremot hade andelen granunderväxt (stammar/ha) samt skördad medelstam en signifikant påverkan av effektiviteten för skördaren. I medeltal gav förröjningsnivå 6 cm en lägre kostnad för förröjningen men efter att drivningskostnaderna var inräknade blev totalkostnaden 2695 kr/ha högre för förröjningsnivå 6 cm.
Slutsatsen var att vid beståndsegenskaper likt de i studieområdet är det mer lönsamt med förröjning till 8 cm dbh jämfört 6 cm dbh.

,

In Sweden there are about 65 200 ha of forests which are in need of first thinning and in these stands the harvesting costs are high and the timber revenue are small compared to a final felling. Factors that influence the first thinning economy is mean stem volume of the stand, harvested volume and number of stems/ha of production inhibiting undergrowth and the tree species distribution of this undergrowth. Preclearance before thinning can affect these characters for the stand and hence the economy of thinning.
The purpose of this study was to compare the total cost of preclearance and harvesting work at two different preclearance levels and how these preclearance levels affect future efforts in terms of economy, efficiency and productivity. Preclearance levels were clearing to 8 cm and to 6 cm in dbh (diameter at breast height). The study was conducted by a field study in a spruce dominated stand with a site index G 26 located in Halland. The stand contained in mean 4500 stems/ha of which 2900 stems/ha were classified as undergrowth (dbh < 8 cm).
A time study was conducted for the harvester and the preclearance work. Thinning quality were studied in terms of harvested volume, damage, strip road width and strip road distance after performed thinning.
The results showed no significant differences between clearing levels in terms of thinning quality, working element distribution, efficiency or productivity. The proportion of spruce undergrowth in terms of stems/ha and the harvested mean stem volume had however a significant impact on the effectiveness of the harvester. On average gave clearance level 6 cm a lower cost for preclearance but when harvesting work costs were included the total cost were 2695 SEK/ha higher for clearance level 6 cm.
The conclusion for this study as that for the given stand characteristics, preclearance levels to 8 cm dbh give on average higher net revenue and lower total cost for the operation compared to preclearance to 6 cm dbh.

Main title:Jämförelse av produktivitet och kostnader för drivningsarbetet vid två olika förröjningsnivåer i första gallring av konfliktbestånd
Authors:Hjelmqvist, Rickard
Supervisor:Bergström, Dan
Examiner:Lindroos, Ola
Series:Rapport från Institutionen för skogens biomaterial och teknologi
Volume/Sequential designation:2016:17
Year of Publication:2016
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)
Keywords:skördare, granunderväxt, arbetsmoment, tidsstudie, fältförsök
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5985
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5985
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry production
Forest engineering
Language:Swedish
Deposited On:19 Oct 2016 11:31
Metadata Last Modified:19 Oct 2016 11:31

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics