Home About Browse Search
Svenska


Knudsen, Turi, 2016. Faktorer av betydelse för bedömning av gröna taks påverkan på biodiversitet. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Biodiversitet är variationen av liv och är en grundsten för människans existens. Biodiversitet omfattar viktiga ekosystemtjänster genom biologiska processer och funktioner som upprätthållas i naturen, exempelvis pollinering och cirkulation av näringsämnen. Biodiversitet är under konstant förändring och människor har senaste århundrande varit ansvarig för en negativ påverkan. Städer expanderar och i samband med detta försvinner grönområden och unika biotoper i urbana miljön.
I Europa blir det mer och mer vanligt att nyttja stadens takyta och etablera gröna tak. Gröna tak är tak som är helt eller delvis täckt med vegetation. De första gröna taken kan spåras till Babylons hängande trädgårdar, och både romarna och vikingarna etablerade gröna tak. Tyskland räknas som ursprunget till moderna gröna tak system. Moderna gröna tak har etablerats i Sverige i ca 20 år.
Gröna tak är uppdelad i olika typer tak. Extensiva tak, intensiva tak och semi-intensiva tak. Det som skiljer de olika taktyperna åt är olika substratdjup, skötselintensitet och användning.
Gröna tak har en rad olika fördelar och funktioner, som minskad risk för översvämningar, minskad buller, minskad effekt av urbana varmeöar och förmåga fungera som habitat för flora och fauna och därmed påverka biodiversitet. Biodiversa tak är specifikt designade för att gynna biodiversitet.
Hui och Chan har sammanfattat sex faktorer som kan användas för att bedöma gröna tak och dess förmåga att påverka biodiversitet. De har också skapat ett poängsystem för att rangordna gröna tak efter dess förmåga att gynna biodiversitet. De sex faktorerna består av 1.) Artdiversitet och rikedom. 2.) Växtarter (inhemska eller icke- inhemska), 3.) Substrattyp, substratdjup och sammansättning. 4.) Förbindelse till existerande urban vegetation. 5.) Proportion av gröna tak på byggnadstomt. 6.) Hållbar etablering. Dessa faktorer är övergripande faktorer som kan ge en indikator på gröna taks potential att påverka biodiversitet och ger inte en detaljerat mätning av biodiversitet på taken. Några av faktorerna är oklara och behöver mer utredning och beskrivning. Studier där man jämför resultat av poängsystemet med mätningar av biodiversitet på tak bör göras för att ta reda på hur exakta resultaten är med en mer noggrann mätning av biodiversitet.

,

Biodiversity is the variety of life and is a cornerstone of human existence. Biodiversity includes important ecosystem services by biological processes and functions that are maintained in nature, such as pollination and nutrient cycling. Biodiversity is constantly changing. Humans have during the last century been responsible for a negative impact. Cities are expanding, and in connection with this, green spaces and unique habitats are disappearing in the urban environment. In Europe, it is becoming more and more common to use the city's ceiling area and establish green roofs. Green roofs are roofs that are completely or partially covered with vegetation. The first green roofs can be traced back to the hanging gardens of Babylon, and both the Romans and the Vikings established green roofs. Germany counts as the origin of the modern green roof systems. In Sweden modern Green roofs have been established for about 20 years. Green roofs are divided into different types of roofs. Extensive roofs, intensive roofs and semi-intensive roofs. What distinguishes the different types of roof types is the different substrate depth, management intensity and usage of the roofs. Green roofs have a range of benefits and features which includes reduced risk of flooding, reduced noise, reduced effect of urban heat islands and ability to work as a habitat for flora and fauna and thus affect biodiversity. Biodiverse roofs are specifically designed to promote biodiversity. Hui and Chan has summarized six key factors that can be used to evaluate green roof and its ability to promote and increase biodiversity. They have also created a scoring system to assess green roofs for its ability to promote biodiversity. The six factors consist of 1.) Species diversity and richness. 2.) Plant species (domestic or non-domestic), 3.) Substrate type, substrate depth and composition. 4.) Connection to existing urban vegetation. 5.) Ratio of green roofs on the building plot. 6.) Sustainable establishment. These factors may be an indicator for the green roofs potential to benefit biodiversity. Some of the factors are unclear and needs more investigation and description. Studies, where comparing result of the scoring system with measuring of biodiversity on roofs should be made to find out how exact the results of the scoring systems results are compared to a more accurate measurement of biodiversity.

Main title:Faktorer av betydelse för bedömning av gröna taks påverkan på biodiversitet
Authors:Knudsen, Turi
Supervisor:Karlen, Helena
Examiner:Emilsson, Tobias
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2016
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LK005 Horticultural Management Programme - Gardening and Horticultural Production, Bachelor's Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)
Keywords:gröna tak, biodiversitet, biologisk mångfald, bruna tak, urban biodiversitet, levande tak, bedömning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5968
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5968
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forest engineering
Forest injuries and protection
Language:Swedish
Deposited On:18 Oct 2016 08:40
Metadata Last Modified:19 Oct 2016 04:01

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics