Home About Browse Search
Svenska


Palmquist, Saga, 2016. Orust : en klimat- och energineutral ö? : möjligheter och hinder. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Energy and Technology

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

Idag handlar en av de största globala debatterna om klimatförändringar. Sveriges regering har satt upp målet att Sverige år 2050 ska vara ett klimatneutralt land. För att kunna nå målet ett klimatneutralt Sverige är det viktigt att kommuner och invånare tillsammans arbetar för ett samhälle med minskade växthusgasutsläpp. I Orust kommun har den ideella föreningen Orust kretsloppsakademi(OKA) målbilden att bli en klimatneutral kommun redan till år 2020. OKA arbetar mot ett hållbart kretsloppssamhälle på Orust. I avsikt att uppnå ett klimatneutralt samhälle är det viktigt att åskådliggöra hur situationen ser ut idag samt att ta fram visioner för hur en omställning kan göras.
Kandidatarbetet syftar till att studera möjligheterna att nå Orust kretsloppsakademis klimatmål. Studien är baserad på en litteraturstudie. Den största datainsamlingen till beräkningar av energianvändning samt energiproduktion har hämtats från myndigheter och företags hemsidor. Datainsamling av vetenskapliga artiklar har gjorts via databaser och har använts som stöd till påstående och argumentation. Beräkningar av klimatgasutsläpp och energianvändning (GWh) har gjorts i programmet Excel. Mycket av informationen har samlats in via telefonsamtal och mailkontakt med företag och kontaktpersoner på Orust kretsloppsakademi och Orust kommun.
Resultatet av studien visar att Orust kommun år 2030 kan uppnå ett klimatneutralt samhälle. Elproduktionen antas helt baseras på förnybara energikällor med en mix av land- och havsbaserad vindkraft, vågkraft och solenergi. Efter omställningen antas transportsektorn år 2030 till största del baseras på elfordon, biodrivmedel och biogas och endast mindre delar bränsle av fossilt ursprung. Värmeproduktionen kommer likna den produktion som finns idag med tillägg av solfångare och högre anslutning till de befintliga fjärrvärmeverken. Utsläpp från transport, värme samt industri som fortfarande existerar efter omställningen ersätts av extra producerad förnybar el och nettoutsläppet av klimatgaser antas därmed bli lika med noll.
Att definiera ett klimatneutralt samhälle genom att ersätta klimatgasutsläpp med extra producerad förnybar el fungerar idag eftersom det fortfarande produceras el genom fossila energislag. Utifrån ett realistiskt perspektiv hade sannolikt inte ett samhälle kunnat kalla sig klimatneutralt eftersom livscykelanalyser av energislagen skulle visa på klimatgasutsläpp. För att hinna med omställningen till en klimatneutral kommun till år 2030 är tidsaspekten avgörande. Tid för tillståndsprocesser och byggnationer är svåra att förutsäga eftersom många separata parter är inblandade. Det som kan sägas är att fjorton år (2016-2030) är en tidsperiod som utifrån tidigare tillståndsprövningar samt byggnation av energislag är rimlig för den antagna omställningen till ett klimatneutralt Orust. Flera framtida scenarion bör jämföras med varandra för att i en djupare studie få ett tydligare svar på vilka energikällor som är de bästa alternativen att investera i.

,

Today one of the largest global debates is the climate change. The Swedish government has set the aim "Sweden a carbon neutral country until 2050". In order to reach the goal it is important that residents and municipalities are working together for a society with reduced greenhouse gas emissions. The non-profit organization, Orust kretsloppsakademi (OKA), has a vision to become a carbon-neutral municipality in 2020. OKA works towards a sustainable ecological society on Orust. In order to achieve a carbon-neutral society, it is important to illustrate how the situation looks like today and to develop visions for how a transition can be made.
The aim of this thesis is to study the possibilities regarding the vision of a carbon-neutral society on Orust. The study is based on a literature review. The largest collection of data for calculating the energy consumption and production are derived from government and corporate websites. Data collection of scientific articles have been made through databases and has been used to support claims and arguments. Calculations of carbon dioxide-emissions and energy consumption (GWh) have been made in Excel. Much of the information has been collected through phone calls and e-mail correspondence with corporations and contacts at OKA and Orust municipality.
The results of the study show that Orust municipality in 2030 can achieve a carbon neutral society. Electricity production is assumed to be entirely based on renewable energy sources, with a mix of onshore and offshore wind, wave and solar synergism. After the conversion it is assumed that the transport sector in 2030 will largely be based on electric vehicles, biofuels, biogas and only a small part on fossil fuel. Heat production will be similar to the production available today with the addition of solar panels and higher connection to the existing district heating plants. Emissions from transportation, heating and heavy industry, still existing after the conversion, will be replaced by extra produced renewable electricity and the net emissions of greenhouse gases will be equal to zero.
Defining a carbon-neutral society, by compensating greenhouse gas emissions with extra produced renewable electricity, works since electricity at many places today is produced by fossil fuels. From a realistic perspective, a society would probably not be able to call themselves completely carbon-neutral since the life cycle analysis of renewable energy sources would most likely show greenhouse gas emission. In order to catch the transition to a carbon-neutral municipality time is crucial. Time permitting processes and constructions are difficult to predict as many separate parties are involved. Conclusively, fourteen years (2016-2030) is a period of time, based on previous permission grants and the construction of energy sources, reasonable for the transformation towards a carbon neutral Orust. Several future scenarios should be compared with each other in a deeper study to get a clearer answer on which energy sources are the best options to invest in.

Main title:Orust : en klimat- och energineutral ö?
Subtitle:möjligheter och hinder
Authors:Palmquist, Saga
Supervisor:Petersson, Emmy
Examiner:Nilsson, Daniel
Series:Examensarbete / Institutionen för energi och teknik, SLU
Volume/Sequential designation:2016:07
Year of Publication:2016
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NK001 Biology and Environmental Science - Bachelor's Programme, 180.0hp
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology
Keywords:klimatneutralt samhälle, energineutralt samhälle, Orust kommun, energiomställning, CO2-beräkningar
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5964
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5964
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Energy resources management
Language:Swedish
Deposited On:17 Oct 2016 13:16
Metadata Last Modified:17 Oct 2016 13:19

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics