Home About Browse Search
Svenska


Roth, Lovisa and Mellström, Caroline, 2016. Ökad utevistelse på campusområden : gestaltningsförslag till en klimatanpassad uteplats för studenter. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
4MB

Abstract

Mental ohälsa bland studenter har blivit allt vanligare. Därför är det viktigt att arbeta med universitetsmiljöer för att bidra till studenternas välmående. De gröna utemiljöer som finns på campusområden har goda förutsättningar att öka välmåendet med hjälp av de positiva hälsoeffekter naturen har på människan. För att studenter ska vilja använda utemiljöerna krävs att dessa är välplanerade och anpassade för målgruppen. Syftet med den här kandidatuppsatsen är således att genom gestaltning av en klimatplanerad uteplats skapa bättre förutsättningar för studenter att vistas och studera utomhus. Uppsatsen utgår från följande fråga: Hur kan en klimatplanerad uteplats gestaltas för att bidra till ökad utevistelse och därmed förbättrad mental hälsa hos studenter på olika universitet? För att kunna svara på frågan genomfördes intervjuer med studenter för att få kunskap om deras åsikter och önskemål gällande utemiljöerna på Uppsalas campusområden. En annan del i undersökningen var en litteraturgenomgång kring klimatplanering, som gav förståelse för hur uteplatsen kan gestaltas för att skapa ett behagligt mikroklimat. Med detta som utgångspunkt formulerades ett antal gestaltningsprinciper som i sin tur ligger till grund för platsens utformning. I gestaltningsförslaget presenteras en uteplats med fokus på anpassningsbara vind- och solskydd som möjliggör hantering av sol och vind från olika väderstreck. Förslaget redovisas med ett antal skisser som illustrerar arbetsprocessen så väl som den slutliga gestaltningslösningen. Uteplatsen består av en kubisk trästomme med in- och utdragbara sol- och vindskydd av tyg, fästa längs kubens sidor. Det var svårt att finna litteratur som kunde vägleda oss i gestaltningsarbetet, eftersom den ämnesrelevanta litteraturen främst fokuserar på ett klimatproblem i taget. Svårigheten låg därför i att kombinera olika klimatrelaterade hänsynstaganden. Under samtalen med studenter framkom att vindskyddade platser är det mest avgörande för utevistelse, liksom önskemålen om att sitta i grupp. Dessa synpunkter prioriterades vid utformningen av förslaget. Landskapsarkitektens arbetsmetoder, såsom soldiagram och växtgestaltning, utgår från platsbestämda uppgifter. I denna uppsats diskuteras utmaningen i att gestalta en klimatplanerad uteplats utan att vara platsspecifik.

,

Mental illness among university students is becoming a common issue. Therefore, it’s important to create environments around campus areas that increase the well-being of university students. Green outdoor environments at campuses can bring positive health effects of nature. To encourage students to use outdoor places, the seats have to be well-designed and adapted for this target audience. The aim of this Bachelor’s thesis is to design and portray a climate adapted outdoor space, in order to create better conditions for students to stay and study outdoors. The essay proceeds from the following question: How can a climate adapted outdoor study space be planned to help increase the use of outdoor environments at campus areas, and thus improve mental health among students at different universities? To answer the question, interviews were conducted with students to gather knowledge about their opinions and preferences for outdoor environments in Uppsala's campuses. Another part of the research was a literature review of climate planning, which provided an understanding of how the workspace could be designed to create a comfortable microclimate. With this outset a few design principles were formulated, which in turn is the basis for the design of the workspace. The proposal comprises an outdoor space with focus on customized wind and solar protection that enables the user to take shelter from sun and wind coming from different directions. The design is presented in several sketches that illustrate the working process as well as the final configuration. The outdoor space consists of a cubic framework of wood and withdrawable wind and solar protection on the sides of the cube. It was difficult to find literature to guide us in the configuration work, since the literature of relevance mainly focuses on one climate problem at the time. Therefore, the difficulty was to combine different climate related considerations. During the conversations with students wind protected sites appeared to be the crucial element for outdoor use as well as the requests for seats in groups. These aspects were prioritized during the portraying of the proposal. The working methods of landscape architects, such as sun charts and planting design, are based upon site specific tasks. The thesis discusses the challenge of designing a climate-planned outdoor space without being site specific.

Main title:Ökad utevistelse på campusområden
Subtitle:gestaltningsförslag till en klimatanpassad uteplats för studenter
Authors:Roth, Lovisa and Mellström, Caroline
Supervisor:Åkerblom, Petter
Examiner:Tandre, Anna
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2016
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NY004 Landscape Architecture Programme, Ultuna 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:klimatplanerad uteplats, mental ohälsa, solskydd, universitetsstudenter, vindskydd
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5919
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5919
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:06 Oct 2016 11:40
Metadata Last Modified:06 Oct 2016 11:40

Repository Staff Only: item control page