Home About Browse Search
Svenska


Svensson, Kristin, 2016. Campylobacter spp. hos slaktkyckling : riskfaktorer på inhysningsnivå. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

[img]
Preview
PDF
951kB

Abstract

Campylobacter spp. är en av de vanligaste orsakerna till gastroenterit hos människor världen över. Hantering och konsumtion av kycklingkött har länge varit en känd orsak till campylobacterios hos människa. Då antalet konfirmerade fall av human campylobacterios samt förekomsten av campylobacter hos slaktkycklingar båda ökar, ökar också behovet av uppfödningsrutiner som ger en så låg förekomst av campylobacter som möjligt.
Syftet med denna litteraturstudie var att undersöka hur faktorer i stallmiljön, miljön runt stallet samt uppfödarens arbetsrutiner påverkar förekomsten av Campylobacter spp. hos slaktkyckling i konventionell och ekologisk produktion, samt hur sådana riskfaktorer skulle kunna undvikas i uppfödningsarbetet. Det är endast delvis känt hur campylobacter sprider sig till kycklingflockar och vad som utgör riskfaktorer för smitta.
God renlighet överlag har visats kunna minska förekomsten av Campylobacter i kycklingflockar. Mekanisk rengöring och desinficering verkar för det mesta vara tillräckligt för att bli av med bakterien mellan två uppfödningsomgångar. Mänsklig hantering av kycklingarna innebär en hygienrisk eftersom människor har kontakt med utomhusmiljön där campylobacter kan finnas. En tydlig hygiengräns med byte av skodon vid inträde i stallet har visat sig vara mer effektivt än desinfektionsbad. Mänsklig hantering har också visat sig öka risken för campylobacter vid så kallad delad slakt, eftersom bakterien kan spridas i flocken när en del av kycklingarna fångas in för slakt.
Att andra djurslag finns i närheten av kycklingstallet har visat sig vara en riskfaktor. Smittspridning verkar kunna ske mellan nötkreatursavföring och kycklingar, exempelvis via kontaminerade skodon och kläder. Att nötkreatur drar till sig flugor som kan sprida campylobacter är också en möjlighet. Skadedjur i form av gnagare verkar vara en riskfaktor, antingen som en indikator för dålig allmän hygien eller som potentiell smittreservoar.
Vertikala ventilationstrummor på stallbyggnaden (i motsats till horisontella ventiler) är en riskfaktor, möjligen på grund av att flugor lätt kan komma in den vägen. En annan möjlig förklaring är att ventilationstrummorna är svåra att rengöra. Sommarklimat har också identifierats som en klar riskfaktor, och en säsongsvariation finns där förekomsten av campylobacter är högst på sommaren.
Prevalensen av Campylobacter spp. har visats vara förhöjd hos ekologiska och andra utomhusfrigående slaktkycklingar. Troligen beror detta på att de har tillgång till en rastgård utomhus. Rastgården har visat sig kunna vara kontaminerad med campylobacter redan innan kycklingarna får tillgång till den, och kan fungera som en smittkälla då kycklingarna sedan vistas i den.

,

Campylobacter spp. is one of the most common causes of gastroenteritis in humans worldwide. Handling and consuming chicken meat has long been a known cause of human campylobacteriosis. Since the number of confirmed cases of campylobacteriosis as well as the prevalence of campylobacter in broilers are increasing, there is a need for broiler rearing routines that keep the campylobacter levels as low as possible.
The aim of this study was to determine which factors related to housing, environment and working routines can affect the prevalence of Campylobacter spp. in broilers, both in organic and conventional production systems, and how such risk factors could be avoided in broiler rearing. It is only partially known how campylobacter spreads to broiler flocks, and what constitutes risk factors for infection.
Good cleanliness in general has been shown to lower the prevalence of campylobacter in broilers. Mechanical cleaning combined with desinfection seems to be enough to get rid of the bacteria between two rearing batches. Human presence also poses a hygienic risk since humans are in contact with the outside environment where campylobacter usually is present. A distinct hygiene lock where footwear is changed has been shown to be more effective than a desinfective footwear bath. Human handling has also been shown to increase the risk of campylobacter when so called split slaughter is applied, since campylobacter can be transmitted to the flock when part of the animals are caught for slaughter transport.
Keeping other types of animals in close proximity to the broilers has also been identified as a risk factor. Transmission of the bacteria seems to be possible between cattle feces and broilers, presumably spread by contaminated shoes or clothes. Cattle also attracts flies which could possibly spread the campylobacter bacteria. Rodents are another type of pest that has been identified as a risk factor. Rodents could simply be an indicator of generally poor hygiene, or they could act as a reservoir for the bacteria.
Vertical ventilation shafts are a risk factor, possibly because they enable flies to access the stable. Another explanation is that the ventilation shafts are difficult to clean. Summer season has also clearly been identified as a risk factor since campylobacter prevalence naturally is higher in the summer.
A higher Campylobacter prevalence is usually observed in organic and other outdoor free-range broilers. This is probably due to the access to an outdoor area. Such an area can be contaminated before the broilers get access to it, and when they do it can act as a source of infection.

Main title:Campylobacter spp. hos slaktkyckling
Subtitle:riskfaktorer på inhysningsnivå
Authors:Svensson, Kristin
Supervisor:Hultgren, Jan
Examiner:Tyden, Eva
Series:Veterinärprogrammet, examensarbete för kandidatexamen / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap (f.o.m. 2016)
Volume/Sequential designation:2016:81
Year of Publication:2016
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)
Keywords:Campylobacter, slaktkyckling, inhysning, miljö, arbetsrutiner, livsmedelssäkerhet, broiler, housing, environment, routines, food safety
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5896
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5896
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal husbandry
Food contamination and toxicology
Language:Swedish
Deposited On:29 Sep 2016 14:26
Metadata Last Modified:29 Sep 2016 14:26

Repository Staff Only: item control page