Home About Browse Search
Svenska


Backman, Kristoffer, 2016. Parkeringens naturliga plats : ett gestaltningsförslag för Boländerna handelscentrums parkeringslandskap. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
15MB

Abstract

I det här examensarbetet behandlas de parkeringsytor som ses i anslutning till externa handelscentrum. Sverige hör till de länder i Europa som hyser störst köpcentrumyta per invånare och antalet köpcentrum har sedan millenieskiftet fördubblats. Då en stor del av dessa centrum är externa handelsområden tas stora markarealer i anspråk av parkeringsplatser för dess besökare. Det är ytor som besöks av ett betydande antal besökare dagligen men som trots detta har låg status och lämnas skralt utformade. Genom att utforma ett gestaltningsförslag för ett sådant parkeringslandskap i Boländerna handelscentrum i Uppsala, en plats starkt präglad av bilismens framfart, har målet varit att undersöka och visa hur en sådan plats kan ges en bättre utformning. Fokus har varit de upplevelsemässiga faktorerna men förslaget genomsyras också av en ambition att attrahera andra trafikanter än bilister. Detta i linje med Uppsalas ambition att bli Sveriges bästa cykelstad men också mot bakgrund av folkhälso-, miljö- och klimatmål. Examensarbetet förhåller sig av dessa anledningar till stor del också till hållbarhetsaspekter, såväl ekologiska som estetiska och sociala och undersöker vilka relevanta platsspecifika frågor som dyker upp kopplat till dessa aspekter. Arbetets huvudsakliga del och resultat är gestaltningsförslaget ”Parkeringens naturliga plats” som redovisas på fyra planscher. Till denna följer en skriftlig del med en mer ingående genomgång av arbetets bakgrund, syfte och metod samt inventering, analys och program som låg till grund för förslaget. Förslaget bygger på idén att kombinera fyra väl beprövade gestaltningsprinciper med moduler inspirerade av landskapselement som återfinns i det omgivande uppländska odlingslandskapet. I diskussionen avhandlas uppkomsten av dessa utemiljöer och vad som kan göras för att motarbeta den pågående trenden av en fortsatt utveckling av sådana ytor och dess effekter i stadslandskapet. Jag redogör också för hur mitt förslag påverkar antal träd och antal bilparkeringsplatser och hur detta sin tur påverkar platsens huvudsakliga funktion. Förhoppningsvis uppmuntrar gestaltningsförslaget och arbetet i sin helhet till förändringar i hur planerare bättre kan gestalta eller omgestalta parkeringslandskap i framtiden.

,

This master thesis examines how landscape architects may contribute to the urban development in rechanging the outdoor environment at shopping centres. Experientally, but also in in showing a greater focus on the non-driving visitors. Ultimately it submits a design proposal of such an outdoor environment as a result of the author’s endeavours to create a more sustainable site that fits better into its surroundings.
Sweden ranks top in Europe of countries with the largest shopping malls per capita and the expansion is staggering quickly. A major part of these malls are large shopping centres situated in the urban outskirts where property sales are lower. With large areas of shopping centres follows vast areas of parking space for the shopping centres’ customers. The design of these environments rarely results in more than vast paved parking deserts, surrounded by ruderal land where the orientation and accessibility for non motorists are substandard.
The purpose of the work is to design an outdoor environment connected to a shopping center. I chose the parking lot landscape at the Boländerna retail area in Uppsala as an example project. The thesis consists of two parts. The result of my design proposal is primarily presented in four posters. The essay part is explaining the design process in a more elaborated manner along with a discussion. The main idea behind my design was to combine four proven design principles with modules deduced from the landscape elements recognized in Upplandsslätten, the cultural landscape surrounding the retail area. Following the principles, the modules then shaped the site’s four different districts. By combining the modules with the design principles, each block of the area is given a unique expression.
The discussion reviews how my proposal affects the amount of trees and parking lots. I discuss pros and cons of my design adding large areas of greenery and how its main function, establishing enough parking lots for the visiting customers is affected of this matter.I also discuss my method and work process and which decisions during my design process affected the outcome of my design proposal. The discussion also raises the questions of how and why these kinds of places has appeared in our urban landscape and what there is to be done to counteract the ongoing trend that is the development of new large shopping centres and their negative effects. Hopefully this thesis offers a design proposal that encourages changes in planners approach to design or re-design parking lot landscapes.

Main title:Parkeringens naturliga plats
Subtitle:ett gestaltningsförslag för Boländerna handelscentrums parkeringslandskap
Authors:Backman, Kristoffer
Supervisor:Eriksson, Tomas
Examiner:Åkerblom, Petter and Espmark, Helena
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2016
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:NY004 Landscape Architecture Programme, Ultuna 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:handelscentrum, parkering, fysisk miljö, Boländerna, Uppsala
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5888
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5888
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:29 Sep 2016 11:12
Metadata Last Modified:29 Sep 2016 11:12

Repository Staff Only: item control page