Home About Browse Search
Svenska


Brangenfeldt, Emil, 2016. Utvärdering av utbildningens påverkan på skotarförarens planering och arbetsmetodik. Second cycle, A2E. Umeå: SLU, Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

[img]
Preview
PDF
562kB

Abstract

Vikten av att hålla nere kostnaderna och minska bränsleförbrukningen samtidigt som produktiviteten ökar har fått ett större fokus i skogsbruket. Fokus har de senaste decennierna legat på att öka effektiviteten på maskinsidan. Studier visar också att produktiviteten till stor del beror på traktförhållande och förarens val av arbetsmetodik (inklusive arbetsplanering).
Syftet med detta examensarbete var att kartlägga eventuella skillnader i utlärd arbetsmetodik mellan skotarförarutbildningar på olika naturbruksgymnasium. Utifrån kartläggningen avsågs också att identifiera nyckelfaktorer i arbetsmetodiken som skilde förarutbildningarna åt.
För att kunna isolera effekten av val av arbetsmetodik från elevernas skicklighet i maskinhantering så användes Ponsse Forwarding Game. Studien omfattades av två klasser från två olika naturbruksskolor med 15 respektive 16 deltagande elever i varje klass. I spelet styr eleven en skotares arbetsplanering och resultaten för eleverna kunde sedan jämföras med varandra. Resultatet i spelet redovisades i ett antal parametrar, vilka påverkade tidsåtgång och produktivitet. Resultaten kategoriserades sedan efter skola för att kunna jämföra studiens båda skolor mot varandra i hanteringen av de parametrar som ansågs intressanta för studien.
Resultatet visade att arbetsmetodiken skiljde sig åt mellan de båda skolorna. Eleverna i skola X hade en statistiskt signifikant lägre tidsåtgång, kortare körsträcka och sammantaget en högre produktivitet än skola Y i både spel 1 och spel 2. I genomsnitt körde eleverna i skola Y 13 % längre än Skola X i spel 1 och i spel 2 blev skillnaden 24,8 %. Eleverna i skola X valde att i högre grad samlasta fler sortiment per last än eleverna i skola Y, vilket medförde att skola X hade en högre lastningsdensitet (lastade m³f/100 m) men betydligt längre lossningstid än skola Y.
Resultaten visade på stora skillnader i arbetsmetodik och effektivitet mellan de två skotarförarutbildningarna. Sådana skillnader skulle i praktisk skotning ha genererat en stor skillnad på skotningskostnaden och därmed lönsamheten för entreprenören. Orsakerna till skillnaderna har inte studerats, men det är rimligt att tro att det främst beror på skillnader i vad som lärs ut och eventuellt också på instruktörernas pedagogiska förmåga.

,

The importances’s of keeping costs down and reduce fuel consumption while increasing productivity has received increased attention in forestry. The focus has in recent decades been on increasing the efficiency of the machines. Studies also show that productivity depends largely on the conditions of the stands and the operator's choice of methodology (including work planning).
The aim of this study was to identify possible differences in the work methodology taught between different forwarder operator education programs at upper secondary schools. Based on the identification, the aim was also to identify key factors underlying the differences divides education programs from one another.
To isolate the effect of work methodology from machine handling capacity, the Ponsse Forwarding Game was used. In the game, students control the forwarder work planning and the outcome for each individual student could be compared. The result of the game was reported in a number of parameters which affect the timing and productivity. The results were categorized school wise to compare the two schools in the study when analyzing the parameters that were considered relevant for the study.
The results showed that the work methodology differed significantly between the two schools. Students in school X had higher productivity than school Y in both Game 1 and Game 2. The total distance driven also differed between the schools. Students in school Y drove on average 13% longer than student in school X in game 1 and in Game 2 the difference was 24.8%. There were also significant differences between schools when it came to the parameters of mixing assortments in a load, loading density.
The results showed significant differences in methodology and efficiency between the two forwarder operator education programs. Such differences should in reality result in large differences in forwarding costs and, hence, profitability for the contractor. The reasons for the differences has not been studied, but it is reasonable to believe that they are caused by differences in what methodology that is taught and possibly also by the instructors' teaching abilities.

Main title:Utvärdering av utbildningens påverkan på skotarförarens planering och arbetsmetodik
Authors:Brangenfeldt, Emil
Supervisor:Lindroos, Ola
Examiner:Nordfjell, Tomas
Series:Rapport från Institutionen för skogens biomaterial och teknologi
Volume/Sequential designation:2016:5
Year of Publication:2016
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)
Keywords:skotning, Ponsse, produktivitet, skotningsavstånd, samlastning, lastningsdensitet
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5820
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5820
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Education
Organization, administration and management of agricultural enterprises or farms
Forest engineering
Language:Swedish
Deposited On:15 Sep 2016 08:31
Metadata Last Modified:15 Sep 2016 10:42

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics