Home About Browse Search
Svenska


Erlandsson, Kristjan and Lindström, Petter, 2016. Inramad biodiversitet : en gestaltningsstrategi för Lötens sand- och grustäkt. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
15MB

Abstract

Metoder för återställande av sand och grustäkter i Sverige har traditionellt inneburit att dölja de spår den industriella verksamheten givit upphov till. Detta är i sig motsägelsefullt då det inte är möjligt att återskapa eller återgå till det ursprungliga landskapet. Vidare orsakar dessa traditionella metoder ett tillintetgörande av de biologiska värdena samt den höga biologiska mångfald som finns i sand och grustäkter. Många av de unika arter som lever i detta karga täktlandskap har tagit sin tillflykt hit på grund av förändrad markanvändning i Sverige. Dessa arter är beroende av den störning som den industriella verksamheten ger upphov till och som håller vegetationen i ett tidigt successionsstadie.
Detta examensarbete presenterar en gestaltningsstrategi för återställandet av Lötens sand och grustäkt på Ekerö utanför Stockholm. Täkten är ett toppobjekt för rödlistade arter med ett antal mycket sällsynta arter. Syftet med gestaltningsstrategin är att stärka biologisk mångfald vid täkten och den bör realiseras allteftersom industrin avvecklas. Genom gestaltningsstrategin ersätts den industriella störningen med mänsklig rekreation. För att få inspiration gjordes ett besök vid Landschaftspark Duisburg-Nord i Tyskland, ett industriområde som gjorts om till en postindustriell park för allmänheten.
Genom att kartlägga rödlistade arter vid Löten via fynd i ArtPortalen samt studera deras levnadskrav kunde vi skapa gestaltningslösningar där rekreation, lärande och biologisk mångfald samexisterar. Konceptet för gestaltningsstrategin är Lötens industriella kulturarv och det ramverk industrin skapar. Gestaltningen består av åtta gestaltade biotoper som var och en visar upp en hotad art. Dessa biotoper kopplas samman via ett överordnat stråk, som också fungerar som en ekologisk korridor. Förslaget skapar en nyfikenhet och upptäckarlusta hos besökaren, genom att besökaren fritt kan utforska och ta del av Lötens landskap.
Gestaltningstrategin utgörs av flera etapper och fungerar som ett alternativt återställande av täktlandskapet. Detta återställande grundar sig på nya vetenskapliga rön rörande art och biotopvårdande principer, riktade för att stärka biologisk mångfald.
Detta examensarbete är ett exempel på hur ett gestaltande arbete kan utföras i ett komplext projektområde som är under stor förändring. De irreversibla sår i landskapet som täkter givit upphov till kan inte raderas, och vi måste omfamna den verklighet som finns idag. Vi tror att vår yrkeskår har en viktig roll att fylla i framtiden då dessa miljöer skall återställas.

,

Traditional restoration of sand and gravel quarries in Sweden has been first and foremost focused on hiding the traces of the industry, and the mark it has left in the landscape. This contradict itself since the landscape already has been altered to a point where it is not possible to return to an original landscape. Furthermore this approach diminishes biological values and the high biodiversity found in quarries. Many of the unique species that inhibits the harsh quarry landscape have taken refuge here due to changed land-use in Sweden. These species are dependent on the disturbance that the industrial activity creates, which keeps the vegetation in an early succession-state.
This master thesis presents a design strategy for the restoration of the sand and gravel quarry at Löten in Ekerö municipality, outside of Stockholm. The quarry inhibits an impressive biodiversity with many threatened species. The aim of the design strategy is to enhance biodiversity in the Löten quarry, during and after the industrial activity, where human recreation replaces the industrial disturbance. To gain inspiration and learn important lessons from a project in a similar context we visited Landschaftspark Duisburg-Nord in Germany, a postindustrial site reimagined. By mapping and studying the red-listed species and biotopes at Löten, we found design solutions where recreation, learning and biodiversity could coexist. The concept of the design strategy is the industrial heritage of Löten and the framework it provides. The design consists of eight designed biotopes that each displays an endangered species found at Löten and its surroundings. These biotopes are linked together via a pathway that also serves as an ecological corridor that gives the site an overall idea of orientation. The design strategy consists of several stages, and can be implemented as the industry comes to an end. Instead of carrying out an after treatment using traditional principles, this proposal aims to reimagine quarry restoration using recent scientific findings to promote biodiversity.
The proposal intends to create curiosity and a lust for discovery, by letting visitors freely explore the landscape of Löten.
This thesis serves as an example of how creative work can be carried out in a project area of great uncertainty and variability. The irreversible wounds in the landscape that the industry has created can not be erased, and we to embrace the reality that exists today. We believe that our profession can play an important role regarding quarry restoration in the future.

Main title:Inramad biodiversitet
Subtitle:en gestaltningsstrategi för Lötens sand- och grustäkt
Authors:Erlandsson, Kristjan and Lindström, Petter
Supervisor:Eskilsdotter, Sofia
Examiner:Johansson, Lars and Espmark, Helena
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2016
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:NY004 Landscape Architecture Programme, Ultuna 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:biologisk mångfald, efterbehandling, postindustriella landskap, sand- och grustäkt störning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5855
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5855
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Nature conservation and land resources
Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:21 Sep 2016 13:33
Metadata Last Modified:21 Sep 2016 13:33

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics