Home About Browse Search
Svenska


Edström, Malin, 2016. Fängelseanstalter - välgörande utemiljöer : ett gestaltningsförslag för en ny rastgård på Saltviks anstalt i Härnösand. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
9MB

Abstract

Saltviks anstalt är en fängelseanstalt med högsta säkerhetsklass som är belägen strax norr om Härnösand på landets östra kust. På grund av den höga säkerhetsklassen finns restriktioner för hur de intagna får röra sig inom anstalten och en av dem är att de måste vistas i inhägnade rastgårdar under sin utomhusvistelse. 62 av de 126 intagna på anstalten har idag tillgång till två mindre rastgårdar, men de har större behov. Därför planerar kriminalvården att anlägga ytterligare en rastgård i anslutning till de befintliga.
I detta arbete undersöks hur en ny rastgård skulle kunna utformas så att den skulle kunna ha en positiv inverkan på de intagna och utgöra en säker miljö för såväl de intagna som kriminalvårdarna. Målet med arbetet är ett gestaltningsförslag för en ny rastgård på Saltviks anstalt.
Som bakgrund till gestaltningen genomfördes en litteraturundersökning. Undersökningen visade att människor mår bättre av att vistas i gröna miljöer, gärna i vild natur. På olika institutioner så som sjukhus, fängelser och inom psykiatrin har det bevisats att människor mår bättre och tillfrisknar snabbare då de har tillgång till natur. Därtill visar undersökningen att människor attraheras av gröna miljöer med olika egenskaper, det presenteras både evolutionära teorier om att människor dras till miljöer som upplevs vara en god plats att leva på och att människor dras till olika sorters natur beroende på vilket behov de har.
Tre anläggningar som använder sig av naturen för att hjälpa personer som kommer dit har varit inspirationskällor för gestaltningen av Saltviks nya rastgård. Dessa är Haldens fengsel, en fängelseansatalt i Norge, samt Gröna Rehabs trädgård i Göteborg och Alnarps terapiträdgård i Alnarp, de två sistnämnda är organisationer som arbetar för att hjälpa människor att återhämta sig från stressrelaterad ohälsa. Utemiljöerna i verksamheterna är utformade för att lätta psykisk press och möjliggöra önskade aktiviteter. Inom verksamheterna beskrivs miljön som en god förutsättning för personlig utveckling, men arbetet och inflytandet av de människor som arbetar där beskrivs som en viktig komponent i deltagarnas rehabilitering.
Programmet för den nya rastgården baseras på grundkrav och möjligheter för en rastgård på Saltviks anstalt, önskemål från personal på anstalten och slutsatser från litteraturundersökningen. Resultatet av arbetet är en illustrationsplan över en ny rastgård på Saltviks anstalt. Den är till största delen grön och växtligheten är inspirerad av natur så när som på en gräsmatta. Sammantaget stimulerar grönskan alla sinnen. Gården erbjuder platser för olika nivåer av socialt engagemang, väderskydd, träningsmöjligheter, promenadslinga, platser för vila och möjlighet till odling.
De generella erfarenheterna från detta arbete kan inspirera planering och gestaltning av rastgårdar på fler fängelseanstalter än Saltviks.

,

The Saltvik Prison is a high security prison located just north of the city of Härnösand on the east coast of Sweden. Because of the high priority of safety there are restrictions on how the inmates are allowed to move within the prison. They must stay in fenced exercise areas during their stay outdoors. At the time 62 of the 126 inmates has access to two small exercise yards, but the needs are greater and that is why the Correctional are planning to build another exercise yard adjacent to the existing ones.
This study examines how a new exercise yard could be designed to have a positive impact on the inmates and provide a safe environment for both the inmates and the prison officers. The goal of this work is a design proposal for a new exercise yard at Saltvik Prison.
As a background to the design proposal, a literature survey was carried out. The survey found that people feel better while spending time in green environments, preferably nature. At various institutions such as hospitals, prisons and psychiatry it has been proven that people feel better and recover faster when they have access to nature. In addition, the survey shows that people are attracted by various green areas, it presents both evolutionary theories that people are drawn to environments that are perceived to be a good place to live and that people are drawn to different kinds of nature, depending on their needs.
Three operations that use nature to help people who come there have been role models for the design of the new exercise yard of Saltvik Prison, these are Halden Fengsel a Norwegian prison, Green Rehab in Gothenburg and The Alnarp Rehabilitation Garden in Alnarp, the latter two are organizations helping people recover from stress-related illness. The outdoor environments of the operations is designed to ease mental pressure and support desired activities. The staff described the environment as a good condition for personal development, and the work and influence of the people working there as important to start and proceed the personal journey.
The program of the new exercise yard is based on the current requirements and opportunities for an exercise yard at Saltvik Prison, the requests of the staff at the prison and conclusions from the literature survey. The result of the work is an illustratvie plan of a new exercise yard at Saltvik Prison. It is mostly green; the greenery is inspired by nature except for a peace of lawn. Overall, the greenery stimulates all senses. The new exercise yard provides places for different levels of social engagement, weather shelters, training equipment, walking trail, places for rest and opportunity to cultivate plants.
The general experience from this work can inspire the planning and design of exercise yards at other prisons than Saltvik Prison.

Main title:Fängelseanstalter - välgörande utemiljöer
Subtitle:ett gestaltningsförslag för en ny rastgård på Saltviks anstalt i Härnösand
Authors:Edström, Malin
Supervisor:Åkerblom, Petter
Examiner:Nilsson Varhelyi, Hildegun and Lundvall, Anna
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2016
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:NY004 Landscape Architecture Programme, Ultuna 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:rastgård, välgörande grönska, fängelseanstalt, kriminalvård
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5851
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5851
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:21 Sep 2016 11:00
Metadata Last Modified:21 Sep 2016 11:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics