Home About Browse Search
Svenska


Lind, Lova, 2016. En fisk på torra land : en beskrivande uppsats om RAS-producenter på den svenska landsbygden. First cycle, G1N, G1F, G2F or GXX ( G2F). Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
648kB

Abstract

Runt om i världen syns trender inom livsmedelsproduktion som pekar på att allt fler upplever sig ha ett ansvar för jord och hav, i utbyte mot de resurser vi åtnjuter. Bland dessa finns en kritik mot det befintliga fisket, som genom effektiviserade metoder riskerar att fiska ut de naturliga bestånden i både hav och sjöar. Samtidigt kritiseras också odling av vattenlevande organismer, eftersom den har visat sig ha negativ påverkan på miljön. I detta dödläge, där efterfrågan på fisk kvarstår medan tillgången minskar, har nya former av fiskodling kommit till ytan. Recirculating Aquaculture Systems (RAS) är exempel på ett slutet, landbaserat odlingssystem som genom att recirkulera vattnet i odlingen begränsar påverkan på miljön. Denna uppsats undersöker denna nya form av produktion i ett svenskt sammanhang, och även hur dessa RAS- producenter motiverar sitt val av verksamhet. Studien är kvalitativ och bygger på utsagor från sex informanter som i dagsläget är aktiva producenter av fisk i recirkulerande, landbaserade system.
Med vägledning av begreppen motiv, ontologisk trygghet och sociala rörelser har materialet analyserats, för att åskådliggöra de yttre och inre faktorer som påverkar informanternas motiv. I studien har det framgått att landbaserat vattenbruk kräver små arealer och lite av den kunskap som traditionellt förknippas med livsmedelsproduktion på landsbygden. Istället krävs biologisk och ekologisk kunskap om fiskar och teknisk expertis för att framgångsrikt kunna driva dessa komplexa vattenbruks-anläggningar. Inom gruppen av informanter finns två framträdande motiveringar till val av produktionsform, en värdegrundsdriven och en entreprenörsdriven.

,

Around the world trends in food production indicate that more and more people feel that they have a responsibility towards the earth and sea, in exchange for the resources we enjoy. Among these new ideals is also a criticism of existing fisheries, which by rationalized methods risk to over exploit the natural stocks of fish in the sea and lakes. Meanwhile, there is also criticism of the cultivation of aquatic organisms, previously highlighted as the solution to the depleted state of the oceans, since they also have a negative impact on the environment. In this stalemate, where the demand for fish continues, while the supply decreases, new forms of fish farming has surfaced. Recirculating Aquaculture Systems (RAS) is an example of a closed, land-based farming system for aquatic animals, which by recycling the water has less impact on the environment. This paper examines this new form of production in the Swedish context, and also how these RAS producers motivate their choice of production. The study is qualitative and based on the testimonies of six informants who are active producers of fish in recirculating, land-based systems.
With the guidance of the concepts of motive, ontological security and social movements the material has been analyzed, to illustrate the external and internal factors affecting the choice of the informants. The study has shown that land-based aquaculture requires only limited space and few of the skills traditionally associated with food production in a rural context. Instead, extensive biological and ecological knowledge of fish, as well as technical expertise is essential to successfully operate the complex aquaculture facilities needed. Within the group of informants there are two prominent reasons for the choice of production method, one value driven and the other one entrepreneurially driven.

Main title:En fisk på torra land
Subtitle:en beskrivande uppsats om RAS-producenter på den svenska landsbygden
Authors:Lind, Lova
Supervisor:Ek, Göran and Hansen, Kjell
Examiner:Beckman, Malin
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2016
Level and depth descriptor:First cycle, G1N, G1F, G2F or GXX
Student's programme affiliation:NY007 Agriculture Programme - Rural Development 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:RAS-producenter, landbaserat vattenbruk, akvakultur, hållbarhet, motiv, ontologisk trygghet, sociala rörelser
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5840
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5840
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Fisheries production
Food science and technology
Language:Swedish
Deposited On:20 Sep 2016 07:04
Metadata Last Modified:20 Sep 2016 07:04

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics