Home About Browse Search
Svenska


Axelsson, Anna, 2016. Vilka åtgärder kan vidtas för att förebygga fågelkollisioner vid Trollhättan-Vänersborgs flygplats?. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Energy and Technology

[img]
Preview
PDF
900kB

Abstract

Flygplatsområdens generella lämplighet för häckning och födosökande gör dem till attraktiva men riskfyllda platser för fåglar att uppehålla sig på. Kollisioner mellan flygplan och fåglar orsakar problem ur såväl ekologiskt som samhällsekonomiskt och säkerhetsmässigt perspektiv. Via hypoteser, litteratursökning, intervjuer med sakkunniga samt med geografiska informationssystem som hjälpmedel är syftet med den här studien att analysera åtgärder som kan vidtas för att förebygga fågelkollisioner vid Trollhättan-Vänersborgs flygplats. Åtgärder som rekommenderas vid studiens slut är hållbara ur ett etiskt perspektiv och riktas mot områdets fyra vanligaste arter, vilka genom sin höga förekomst befinner sig i en riskzon för kollision med flygplan. Studien har också en miljökommunikativ aspekt genom att åtgärderna analyseras utifrån vad som är rimligt med hänsyn till lokala verksamhetsutövare.
De åtgärder som analyseras i studien kan delas in i tre grupper – åtgärder för att minska flygplatsområdets attraktionskraft, skrämselåtgärder och avledningsåtgärder. Ur såväl etisk som miljökommunikativ aspekt visar sig att det mest hållbara tillvägagångssättet för att reducera antalet fåglar på det aktuella flygplatsområdet är att minska dess attraktionskraft. Skrämselåtgärder kan vara effektiva som komplement. De bör etableras i den utsträckning som flygplatsen har resurser till och varieras mycket med avseende på placering och utformning. Etablering av avledningsområden kan också vara en möjlig komplementåtgärd. Åtgärden berör dock mark som inte ägs av flygplatsen och kan därmed bli svår att genomföra ur miljökommunikativ aspekt. Dessutom har den, utifrån vad som framgått under denna studie, inte beprövats inom flygverksamhet. Därför krävs vidare studier för att undersöka förutsättningar för sådana områden.

,

Airport areas are generally suitable for birds breeding and foraging, which makes them attractive yet risky places for birds to reside. Collisions between aircrafts and birds are problematical from both socio-economical and security, as well as ecological perspective. Via hypotheses, literature research, interviews and geographic information systems, the purpose with this study is to analyze measures that can be made to prevent bird strikes at Trollhättan-Vänersborg airport. Measures recommended at the end of the study are sustainable from an ethical perspective while also targeting the four most abundant species, which through its high abundance are exposed to the risk of colliding with aircrafts. The study also has an environmental communicative perspective since the measures are analyzed based on what is reasonable with regards to local operators.
The measures analyzed in the study can be divided into three categories – measures to reduce the attractiveness of the airport area, measures to intimidate the birds and ways to divert the birds into other areas. It turns out that the most sustainable measure in order to reduce the number of birds in the risk zone is to reduce its attractiveness. Measures to intimidate the birds may be effective as a supplement. These should be established to the extent the resources of the airport allow and varied much with respect to their location and shape. Establishment of measures to divert the birds into other areas may also be a possible supplement. However, the measure would concern land owned by other operators than the airport and may therefore be difficult to implement from the environmental communicative perspective. Moreover, based on what has been presented in this study it has not been tested in flight operations. Therefore, further studies are required to investigate the possibilities of establishing such areas.

Main title:Vilka åtgärder kan vidtas för att förebygga fågelkollisioner vid Trollhättan-Vänersborgs flygplats?
Authors:Axelsson, Anna
Supervisor:Thierfelder, Tomas
Examiner:Larsolle, Anders
Series:Examensarbete / Institutionen för energi och teknik, SLU
Volume/Sequential designation:2016:06
Year of Publication:2016
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NK001 Biology and Environmental Science - Bachelor's Programme, 180.0hp
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology
Keywords:fågel, flygplan, fågelkollision, Trollhättan, Vänersborg, fiskmås, skata, kråka, kanadagås, skrämsel
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5707
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5707
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal ecology
Language:Swedish
Deposited On:24 Aug 2016 08:36
Metadata Last Modified:24 Aug 2016 08:36

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics