Home About Browse Search
Svenska


Nerman, Cecilia, 2016. Gestaltning med öppet dagvatten i bostadsnära läge. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
8MB

Abstract

För tillfället pågår den största urbaniseringsvågen i världshistorien. Mer än hälften av världens befolkning bor idag i städer och man räknar med att antalet människor boende i stadsmiljö kommer uppgå till fem miljarder år 2030. Det är således i städerna man kan göra de största miljö- och klimatvinsterna i framtiden. En följd av de pågående klimatförändringarna är förändringar av nederbörden. I Sverige förväntas nederbörden öka och plötsliga skyfall bli vanligare. I urban miljö är stora delar av marken hårdgjord, detta gör staden känslig för plötsliga skyfall då avrinningen kan orsaka översvämningar i ledningsnätet. Alltså måste en förändring till gällande hur vi hanterar vårt dagvatten och de svenska städerna bör utvecklas för att kunna hantera plötsliga vattenflöden. En stor del av de grönytor som finns i städerna består av bostadsgårdar varför det är positivt om det finns möjlighet att fördröja dagvatten och hantera större nederbördsmängder i den bostadsnära miljön.
Syftet med detta examensarbete är att undersöka hur öppna dagvattenlösningar kan integreras i gestaltningen av den bostadsnära miljön. En applicering av resultatet, i form av en principgestaltning med fokus på öppen dagvattenhantering, sker på en bostadsgård och dess kvartersmark i Östra Bäcklösa, Uppsala.
Dagvatten är regn- och smältvatten som tillfälligt rinner på markytan. Dagvatten har traditionellt sett letts genom ledningar eller diken för att sedan mynna ut i sjöar och vattendrag. I naturen infiltreras en del av dagvattnet i marken innan det rinner ut i vattendragen. Denna process medför en naturlig fördröjning och rening av vattnet. I städerna hindras denna process genom den stora andelen hårdgjorda ytor och vattnet kan inte infiltreras i marken vilket medför ansamlingar av vatten och kraftiga flödestoppar i ledningsnätet. Öppen dagvattenhantering är ett sammanfattande begrepp som beskriver olika anläggningar för fördröjning, magasinering och omhändertagande av dagvatten i system som är helt eller delvis öppna. Dessa anläggningars avrinning är utformade för att efterlikna naturens omhändertagande av nederbörd och vattnet är vanligtvis synligt under avledning.
I arbetet undersöks öppna dagvattenlösningar genom litteraturstudier, exempellösningar och platsbesök. Utgångspunkt för analys av exempellösningarna och platsbesöken är teorin om Tri-valent design utvecklad av Ian Thompson. I analysen kombineras Thompsons tre begrepp: ekologi, estetik och sociala värden med en ekonomisk infallsvinkel.
Principgestaltningen visar på en möjlig gestaltningslösning för hur en öppen dagvattenhantering kan utformas i en bostadsnära miljö. Tanken är att arbetet kan användas som inspiration för framtida utveckling av bostadsgårdar eller liknande miljöer i staden. Examensarbetet medverkar till en ökad förståelse för vilka problem och möjligheter som finns vid öppen dagvattenhantering i den bostadsnära miljön.

,

The world is currently experiencing one of the greatest waves of urbanisation throughout the history of mankind. More than half the world’s population live in cities and it is estimated that the number will increase and reach five billion citizens in urban areas by 2030. Therefore, environmental improvement in cities will be of great importance in the future. With the ongoing climate change and increased densification in cities, the residential courtyards needs to be adapted to a climate with heavier rain and they also need to be able to manage larger fluxes of storm water.
The aim of this thesis is to examine how open storm water management solutions can be integrated into the design of a residential courtyard and its nearby environment. The thesis treats different problems and opportunities associated with incorporation of open storm water management in residential courtyards. These results were applied to a residential courtyard situated in Östra Bäcklösa, Uppsala.
Storm water is rainwater and meltwater that temporarily runs on the surface of land. Storm water has traditionally been led through pipelines or ditches and then culminated into lakes and streams. In nature, storm water infiltrates the ground before it flows into streams, which results in a natural delay and infiltration of the water. This process is prevented in cities by the large proportions of hard surfaces that stop water from permeating. Open storm water management is a concept of handling storm water in systems that are fully or partially open. These systems are designed to mimic natural storm water management and are usually visible during transport unlike traditional diversion in closed pipeline systems.
The method for this project was to examine storm water and it’s characteristics through litterature studies, sample solutions and site visits. The point of departure for the analysis of the sample solutions and the site visits is the theory of tri-valent design developed by Ian Thompson. The analysis combines Thompson's three values: ecology, community and delight with an economic approach.
The design of the residential courtyard in Östra Bäcklösa displays a possible design solution for an open storm water management in a residential courtyard and its nearby environment. Hopefully this work can be used as an inspiration for future development of housing estates or similar projects in cities. The thesis contributes to a better understanding of the problems and opportunities concerning open storm water management in a residential courtyards and its nearby environment.

Main title:Gestaltning med öppet dagvatten i bostadsnära läge
Authors:Nerman, Cecilia
Supervisor:Nordin, Kerstin and Billstam, Annika
Examiner:Lindholm, Gunilla and Wisselgren, Maria
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2016
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:NY004 Landscape Architecture Programme, Ultuna 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:dagvatten, öppen dagvattenhantering, bostadsgård, bostadsnära miljö, gestaltning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5628
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5628
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Drainage
Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:08 Aug 2016 14:55
Metadata Last Modified:08 Aug 2016 14:55

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics