Home About Browse Search
Svenska


Thomasdotter, Fredrika and Karimzadeh, Nima, 2016. Stressrestoration i urbana miljöer : en platsanalys av Uppsala entré och Frodeparken. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
3MB

Abstract

Grönska och natur har många positiva effekter på individers hälsa. Då vissa städer växer och förtätas minskar grönytorna i staden och utrymme för rekreation och återhämtning i natur minskar. Detta i takt med att stress och utmattningssyndrom bland allmänheten ökar markant. Dessa kan med hjälp av natur, grönska och trädgårdar lindras och hjälpa individer att återhämta sig. Den här uppsatsens syfte är därför att undersöka mer specifikt vilka element och faktorer i miljön som påverkar restoration från stress och därmed skapa ett underlag för landskapsarkitekter att använda i planering och gestaltning av hälsosamma städer. En litteraturstudie inom miljöpsykologi gjordes där fysiska element, faktorer och karaktärer som visats verka lugnande respektive stressande studerades och formulerades i sex analyspunkter. Det resulterade i ett antal element och karaktärer som visats fungera lugnande för individer och som människan generellt har preferenser för. Dessa formulerades av oss i två huvudgrupper; “Generella element” och “Variabla karaktärer”. Utifrån sammanställningen av dessa gjordes en platsanalys för att undersöka hur en grönyta i en stad kan verka stressrestorativt. Studien gjordes på det nybyggda bostadsområdet Uppsala entré samt intilliggande Frodeparken för att tydliggöra sambandet mellan grönska på bostadsgårdar och parker. Sammanfattningsvis resulterade platsanalysen i slutsatsen att Frodeparken är beroende av de upphöjda bostadsgårdarna i Uppsala entré då de bland annat skapar ett buller- och synskydd från trafiken samt övriga stressorer och därmed möjliggör restoration.

,

Nature and greenery have shown many positive effects on the health of individuals. While some cities grow and densify, the amount of green spaces in such cities decreases and places for recreation and restoration in nature diminishes. This at a time when levels of stress and fatigue syndrom amongst the public are increasing significantly. Greenery, nature and gardens can help to relieve stress and fatigue syndrome and enable restoration for individuals. This essay thereby intents to examine the specific elements and factors in the environment that affect stress restoration and thereby create a basis for landscape architects to use while planning and designing healthy cities. A literature study in the field of environmental psychology lead to fysical elements, factors and characteristics that have shown calming and stressing effects, which has been rewritten into six topics of analysis. This resulted in a number of elements and characters that have shown calming effect and that humans generally have preferences for. These were by us expressed into two main categories; “General Elements” and “Variable Characters”. Based on these results a site analysis was conducted to examine how a green space in a city can act restorative. The case study was conducted on the newly built housing area “Uppsala entré” and the adjacent park “Frodeparken” to clarify the relationship between housing estates and parks. In summary, the site analysis resulted in the conclusion that Frodeparken is dependent of the visual and noise protection that Uppsala entré and its elevated grounds provides amongst other factors that enable restoration.

Main title:Stressrestoration i urbana miljöer
Subtitle:en platsanalys av Uppsala entré och Frodeparken
Authors:Thomasdotter, Fredrika and Karimzadeh, Nima
Supervisor:Espmark, Helena
Examiner:Dahlman, Ylva
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2016
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NY004 Landscape Architecture Programme, Ultuna 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:landskapsarkitektur, miljöpsykologi, restoration, stadsplanering, stress
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5622
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5622
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:08 Aug 2016 11:02
Metadata Last Modified:08 Aug 2016 11:02

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics