Home About Browse Search
Svenska


Holmqvist, Kajsa, 2016. Väsmans strandband : gestaltningsförslag för en hållbar och tillgänglig aktivitetspark i Ludvika. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
10MB

Abstract

Detta examensarbete handlar om att skapa en plats där människor vill vistas och får möjlighet att röra på kroppen. På uppdrag av Ludvika kommun presenteras ett övergripande gestaltningsförslag för en aktivitetspark vid utvecklingsområdet Väsmanstrand i Ludvika. Fokus ska, förutom lek & aktivitet, ligga på tillgänglighet och hållbarhet.
En aktivitetspark är en allmän park med ett stort urval av aktiviteter som riktar sig till hela spannet av åldersgrupper.
Ludvika är liten stad i södra Dalarna. Det bor ca 14000 människor i tätorten och för många av dem är Väsmanstrand en betydelsefull plats. Trots det har Väsmanstrand under lång tid varit en bortglömd del av Ludvika, då den avskärmats från centrum genom att tågstationen och spårområdet utgjort en barriär emellan dem. Nu har dock denna barriär övervunnits då en ny bro byggts över spårområdet. Detta skapar möjligheter för att utveckla Väsmanstrand.
Ludvika kommun har gjort en genomarbetad medborgardialog och fått god respons och många förslag på vad medborgarna vill att platsen ska användas till. Dessa önskemål har jag utgått ifrån i mitt arbete.
Idag är platsen för aktivitetsparken till största delen ett genomfartsstråk och en asfalterad parkering. Men där finns stor potential i form av närheten till sjön Väsman och de många uppvuxna björkarna som ger platsen karaktär.
Syftet med arbetet är att ta fram ett gestaltningsförslag på visionsnivå för en del av området Väsmanstrand i Ludvika. Gestaltningen ska erbjuda ett större utbud av aktiviteter och ge platsen en egen identitet samtidigt som den fokuserar på de tre aspekterna lek & aktivitet, tillgänglighet och hållbarhet.
Arbetet omfattar utöver gestaltningsförslag, inventering, analys, program och koncept, samt en teoridel som fokuserar på lek & aktivitet, tillgänglighet och hållbarhet. Fördjupningen inom fokusområdena har resulterat i ett antal sammanfattande punkter som varit ett stöd i gestaltningen.
Det största problemet som identifierats är att det inte finns något att göra på platsen och att den saknar en egen identitet, platskänsla. Därför har arbetet med koncept och förslag riktats främst mot att lösa dessa problem.
I programskedet delades parken in i tre olika ytor som överlappar varandra, lekytor, sportytor och rekreationsytor. Där de olika typerna överlappar varandra uppstår mötesplatser.
Gestaltningsprocessen har resulterat i konceptet Väsmanband. Ett band i turkos metall som sträcker sig genom hela aktivitetsparken och knyter samman alla dess aktiviteter till en helhet. Bandet bidrar också till att ge platsen något speciellt som inte finns någon annanstans och därför också en egen identitet.

,

This thesis is about creating a place where people want to spend time and move their bodies. On behalf of Ludvika municipality a visionary design proposal is presented for an activity park as a part of the development area Väsmanstrand in Ludvika.
An activity park is a public park that offer a diverse supply of activities for all ages.
Ludvika is a smal town in southern Dalarna with about 14000 inhabitants. For many of them Väsmanstrand is an important place. However, Väsmanstrand has for a long time been a forgotten part of Ludvika. The reason is the railway station and tracks that has been a barrier between Väsmanstrand and the city center. Now, the barrier has been overbridged by a new bridge linking Väsmanstrand, the station and city center together. This gives opportunities for developing Väsmanstrand. At the end of the bridge there are also a new public square, the heart of Väsmanstrand.
Ludvika kommun has done a genuine work to get to know what the citizens would like the place to be. These aspects form the base in my work.
Today the place for the activity park is mostly a passage and a car parking. But there are potential in the location nearby the lake Väsman and the many upgrown birch trees, which can give some character.
The purpose of this thesis is to make a visionary design proposal for the middle part of Väsmanstrand in Ludvika. The proposal will offer more activities and give the place its own identity and in the same time focusing on the three aspects; play & activity, availability and sustainability.
The work includes design proposal, inventory, analysis, program and concept. But also reading literature about play & activity, availability and sustainability. The literature study resulted in some summarized aspects that has been a help through the design process.
The largest problem that has been identified is that there are nothing to do in the park area, and that it has no identity. Therefor my work with concept and program has primarily concentrated to solve these problems.
In the program the park area was divided into three types of areas, which overlap each other. Play areas, sport areas and recreational areas. Where they overlap meeting places will emerge.
The design process has resulted in the concept Väsmanband. A turquoise metal ribbon that winds through all parts of the activity park linking them together as a whole. The ribbon contribute to identity by giving the place something unique. It becomes part of play and activity by appear as equipment for these. By marking out spatialities and follow walks it makes the place more available and socially sustainable.

Main title:Väsmans strandband
Subtitle:gestaltningsförslag för en hållbar och tillgänglig aktivitetspark i Ludvika
Authors:Holmqvist, Kajsa
Supervisor:Paget, Susan
Examiner:Åkerblom, Petter and Berglund, Ulla
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2016
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:NY004 Landscape Architecture Programme, Ultuna 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:aktivitespark, lek, aktivitet, tillänglighet, hållbarhet, karaktär, Ludvika, band
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5616
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5616
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:05 Aug 2016 15:01
Metadata Last Modified:05 Aug 2016 15:01

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics