Home About Browse Search
Svenska


Broms, Gustav, 2016. Samverkan som värdeskapare för lokalsamhället i den globala ekonomin : sex bygdebolags roll för Vuollerims utveckling. First cycle, G1N, G1F, G2F or GXX ( G2F). Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

En fråga för landsbygdsorter som befinner sig på avstånd från den offentliga ekonomins förvaltning och finansiella investerares primära intressesfär är hur sociala och ekonomiska behov kan tillgodoses genom sektoröverskridande samverkansformer. För att ta reda på hur platsspecifika resurser kan nyttjas som är förankrade i informationssamhällets rumsliga och tidsmässiga rörlighet har den landsbygdspräglade tätorten Vuollerim i Norrbottens län studerats. Här finns sex bygdebolag som många av invånarna och andra engagerade i bygdens utveckling gemensamt äger. Vinsten de genererar återinvesteras i lokalsamhället. Intervjuer har genomförts med 18 personer om hur dessa bygdebolag fungerar, under vilka omständigheter de har vuxit fram och vilken betydelse de har för ortens och regionens utveckling.
Studien visar att bygdebolagen har bildats för att på olika sätt verka för ortens fortlevnad. Resurser till detta har hämtats från flera håll: invånarnas ideella arbetsinsatser, en kombination av platsens historiska och samtida resurser, utbyten med globala forum för gräsrotsinitierade samhällsprojekt och en nära samverkan mellan bygdebolagens företrädare, företagare, föreningsmedlemmar och privatpersoner. Vuollerimborna har utvecklat förtroenderelationer som gjort att de stimulerats till egna lösningar på samhällsbehov genom att inkludera människors varierande erfarenheter av kunskaper, platser och bakgrunder. Genom samhandling har de hållit nere kännbara samhällskostnader och skapat verksamheter som medfört en uppväxling av finansiellt kapital.
Lokalsamhällen som Vuollerim behöver hantera både den lokala, offentliga och globala ekonomins villkor. Det innebär möjligheter och utmaningar för deras sociala och ekonomiska utveckling. Vuollerimborna har nyttjat sina ömsesidiga relationer tillsammans med platsens fysiska omgivning, innehåll och föremål för marknadsföring i skapandet av organisationer som har underlättat för dem att manövrera i en komplex omvärld.

,

An issue for rural communities located remotely from the management of public finances and financial investors' primary sphere of in-terest is how social and economic needs can be met through multi-sectorial forms of cooperation. To find out how site specific resources can be used that are anchored in the spatial and temporal mobility of the information society, a study has been made of the rural community Vuollerim in Norrbotten County. Six corporations are located here which are owned jointly by many of the inhabitants and others en-gaged in the development of the community. The profit they generate is reinvested in the local community. Interviews have been conducted with 18 people about the function of these rural corporations, under which conditions they have evolved and what importance they play for the development of the community and region.
The study shows that the corporations have been formed to promote the survival of the community by various means. Resources for this have been taken from several sources: citizens' voluntary work efforts, a combination of the place's historical and contemporary resources, exchanges with global forums for grassroots-initiated community projects and a close cooperation between the rural corporations' representatives, entrepreneurs, members of civil associations and individu-als. The residents of Vuollerim have developed relationships of trust that have enabled them to find their own solutions to community needs by including peoples' experiences of different skills, places and backgrounds. They have reduced significant societal costs and created activities that have lead to an increase in financial capital through collective action.
Local communities like Vuollerim need to manage the local as well as the public and global economic conditions. This involves opportunities and challenges for their social and economic development. The residents of Vuollerim have utilised their mutual relationships along with the physical environment, content and subject of marketing of the place in the creation of organisations that have facilitated them to manoeuvre in a complex world.

Main title:Samverkan som värdeskapare för lokalsamhället i den globala ekonomin
Subtitle:sex bygdebolags roll för Vuollerims utveckling
Authors:Broms, Gustav
Supervisor:Norrby, Thomas
Examiner:Gunnarsdotter, Yvonne
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2016
Level and depth descriptor:First cycle, G1N, G1F, G2F or GXX
Student's programme affiliation:NY007 Agriculture Programme - Rural Development 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:lokal utveckling, lokal ekonomi, kapital, utvecklingsbolag, civilsamhälle, kollektiv handling, socialt entreprenörskap, nätverk, innovation
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5595
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5595
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Organization, administration and management of agricultural enterprises or farms
Language:Swedish
Deposited On:04 Aug 2016 11:22
Metadata Last Modified:04 Aug 2016 11:22

Repository Staff Only: item control page