Home About Browse Search
Svenska


Christoffersson, Evelina, 2016. Kronandalen : gestaltning med hållbar dagvattenhantering i Luleå. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
3MB

Abstract

Kronandalen är ett gammalt militärområde en kilometer från Luleå centrum. Idag består större delen av blandskog och öppna gräsmattor som genomkorsas av en del vägar. Området har flera verksamheter men få bostadshus. I dagsläget planerar Luleå Kommun för mellan 1000-2000 nya bostäder inom en 20-årsperiod. Här planeras även för ett parkstråk där områdets dagvatten ska tas om hand. Parkstråket ligger i områdets lågpunkt och består idag av ett igenslyat dike. I detta arbete presenteras ett gestaltningsförslag för det här parkstråket. Förutsättningarna för gestaltningen är enligt Luleå Kommuns detaljplaneprogram för området att dagvattnet från Kronandalen skulle tas om hand och renas i parkstråket. Mitt eget mål med gestaltningen var att dagvattenhanteringen skulle gestaltas på ett hållbart sätt.
En hållbar dagvattenhantering bygger på att det är hållbart utifrån tre aspekter, socialt, ekologiskt och ekonomiskt. Fokus i detta arbete låg på de två förstnämnda aspekterna. För att skapa en ekologiskt hållbar dagvattenhantering bör hänsyn tas till platsens förutsättningar. I Luleå är det vinter drygt 5 månader om året vilket dagvattenhanteringen måste klara. Det finns flera möjliga dagvattenlösningar som fungerar i ett kallt klimat men de kan alla isa igen och därmed minska eller helt sluta infiltrera vatten. Därför bör dagvattenlösningarna utföras med marginaler och man bör eftersträva att inte hårdgöra alla ytor.
Den sociala hållbarheten studerades genom fyra platsbesök i befintliga parkmiljöer med öppen dagvattenhantering. Även vid skapandet av en socialt hållbar dagvattenhantering bör utgångspunkten vara platsens förutsättningar. Här handlar det om att skapa en socialt god livsmiljö genom att ta hänsyn till aspekter som tillgänglighet, trygghet, rekreation och estetik.
Gestaltningsförslaget för parkstråket arbetades fram efter inventering och analys av Kronandalen samt genom att sammanfoga de ekologiska och sociala aspekterna. Konceptet för parkstråket döptes till Språngbräda, och handlar om att koppla samman historien, grönområdena och människorna i området. Förslaget bygger på två dagvattendammar som förbinds med en dagvattenkanal som tillsammans utgör stråkets ryggrad. Dagvattendammarna tar hand om, fördröjer och renar dagvattnet innan det släpps vidare ut i de omgivande fjärdarna. Runt dagvattendammarna finns det flera rekreationsmöjligheter, såväl sommar som vinter. Här finns lekredskap, konstinstallationer, ett café, promenadvägar, skidspår, snöskulpturer och bänkar att slå sig ned på för att njuta av parken.
Egentligen är det omöjligt att säga om gestaltningsförslaget är hållbart i framtiden, eftersom ingen kan förutspå framtiden. Men parkstråket har goda förutsättningar då det uppfyller många sociala och ekologiska hållbarhetsaspekter.

,

Kronandalen is an old military area approximately one kilometer from the city center of Luleå. Today most of the area consists of a big open grass field and mixed wood crossed by several small roads. The area has several businesses but only a few residential buildings. The municipality of Luleå is planning for around 1000-2000 new housings within a 20 year period. In Kronandalen there are also plans for a green area to handle the storm water in the area. The green area is in the areas low point, where there is currently a narrow ditch. This master thesis presents a design proposal for the green area in Kronandalen. The starting-point for the design is the local plans from the municipality of Luleå, which meant suggest that the green area will drain, infiltrate and clean the storm water. My goal was to do a design with sustainable storm water management.
A sustainable urban development is defined by the three aspects; social, ecological and economic sustainability. This master thesis is focused on the social and ecological aspects. To create an ecologically sustainable storm water management system the current situation should be the starting-point. In Luleå the winter is about 5 months long, which requires a storm water management system that can handle the cold climate. There are a lot of possible solutions for storm water in cold climate, but all of them have a risk to be blocked by ice during the winter, which could cause reduced or elevated infiltration. To prevent this, the storm water management should have margins, and green areas should be saved.
The social sustainability was studied by visiting existing storm water works in common park areas. To create a socially sustainable storm water management system, the starting-point should also here be the current situation. Safety, availability as well as recreational and esthetical factors are important to consider when creating social sustainability.
The design proposal was made from the inventory and analysis of the Kronandalen area by merging it with the ecological and social aspects. The concept for the design proposal is called Språngbräda, (Springboard), where the green areas should bind together old and new, the surrounding green areas and people. The green area contains two storm water ponds that are connected to each other with a storm water canal. The ponds will handle the storm water before the water is passed on into the surrounding bays. Around the ponds there are a lot of possibilities for recreational activities during both summer and winter. There are several walking tracks, seats, a playground, ski tracks, arts and piers to enjoy the park milieu.
No one can predict the future so it is actually impossible to say if the design proposal for the green area is sustainable. But the design of the park area creates good conditions for the future by considering lots of social and ecologic aspects.

Main title:Kronandalen
Subtitle:gestaltning med hållbar dagvattenhantering i Luleå
Authors:Christoffersson, Evelina
Supervisor:Johansson, Lars
Examiner:Paget, Susan and Myhr, Ulla
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2016
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:NY004 Landscape Architecture Programme, Ultuna 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:dagvattenhantering, kallt klimat, hållbar utveckling, gestaltning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5589
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5589
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Water resources and management
Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:03 Aug 2016 10:55
Metadata Last Modified:03 Aug 2016 10:55

Repository Staff Only: item control page