Home About Browse Search
Svenska


Heldmark, Lina, 2016. När man gör som man bör : en studie om medborgardialog som styrmedel. First cycle, G1N, G1F, G2F or GXX ( G2F). Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
280kB

Abstract

Denna kandidatuppsats i landsbygdsutveckling undersöker medborgardialog som ett uttryck för att stärka demokratin genom att få medborgare delaktiga. Uppsatsen tar avstamp i Heby kommun, en landsbygdskommun, där förståelse för processen kring medborgardialog på kommunnivå har undersökts. Detta har sedan kopplats mot policydokument från exempelvis Sveriges Kommuner och Landsting. Materialet för studien har varit intervjuer med nyckelpersoner i kommunen samt olika dokument på kommunal, regional och statlig nivå. Metoden jag använt är textanalys med inspiration från Fairclough.

Det som framkommit är två kommunföreträdare i form av politiker och tjänsteman som med entusiasm arbetat med medborgardialog i sin kommun. Genom att jämföra en motion från kommunen, en inspirationsskrift från Sveriges Kommuner och Landsting och den nya demokratiutredningen, SOU 2016:5, har jag kunnat se kopplingar mellan de olika nivåerna; där de alla är del i samma diskurs. När jag valde att se medborgardialog som ett projekt med riktlinjer framkom det att det finns dokument på både kommunal och statlig nivå och tillsammans etablerar de och är en del av en diskurs. Medborgardialogen legitimeras både av kommunalanställda och centralstyrda organisationer som Sveriges Kommuner och Landsting. Det uppkommer en cirkularitet av policy och praktik på de olika nivåerna. Det ledde till en fundering kring vilka möjliga oanade effekter medborgardialog kan ha för medborgarna i kommunen. Det finns risk att medborgardialog blir samtal med en tyst part, när det som i exemplet Heby blev ett ojämnt deltagande. Med en specifik diskurs kring medborgardialog, blir medborgardialog en metod som inte ifrågasätts när eller om resultat uteblir. Istället riktas kritiken mot tekniska och administrativa delar som kunde använts bättre och kan förfinas till nästa gång.
Slutligen diskuteras Sveriges historia av stark social tillit, där medborgarna haft förtroende för staten och staten i sin tur har levererat välfärd. Med ett Sverige som idag har en krympande välfärd kan medborgardialog ses som ett uttryck från statligt håll att öka den sociala tilliten genom dessa rådgivande samtal som medborgardialog är.

,

This bachelor thesis in rural development examines how civil dialogue has grown to something that tries to strengthen the representative democracy. The thesis takes off in the rural municipality of Heby, as an example, where I have tried to understand the process with civil dialogue. Later, in my analysis, I have linked this to documents from state level. My material consists of interviews with key people in the municipality, in the local government and docu-ments from state level. The method is text analysis, where I have had inspiration from Fairclough’s discourse analysis.

What I have seen is a committed politician and a committed official at the local govern-ment in the municipality office who worked with enthusiasm with the civil dialogue. By comparing different documents from different levels: from the municipality and from the state, I have discovered links between the different levels; they are all part of the same dis-course. When I choose to look at civil dialogue as a project with guidelines, I saw that docu-ments on all levels establish a discourse. The civil dialogue is legitimized both by representa-tives from the municipality office, as well as the state documents. A circularity with policy and practice on all levels appears. This led me to a reflection: What possible effects can civil dialogue have for the citizens in the municipality? There is a risk that civil dialogue becomes a conversation with a silent part, if it sets as in Heby municipality, where there was an uneven participation in the different villages.

Lastly I discuss the Swedish history with a high level of social trust, where the citizens rely upon the state to deliver welfare and the state in return does that. Sweden today, has a shrinking welfare system and therefore one can look at civil dialogue as a way of increasing the social trust by advisory conversations – civil dialogue.

Main title:När man gör som man bör
Subtitle:en studie om medborgardialog som styrmedel
Authors:Heldmark, Lina
Supervisor:Hansen, Kjell
Examiner:Beckman, Malin
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2016
Level and depth descriptor:First cycle, G1N, G1F, G2F or GXX
Student's programme affiliation:NY007 Agriculture Programme - Rural Development 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:medborgardialog, styrning, diskurs, policy, praktik, effekter, social tillit
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5569
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5569
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Agricultural economics and policies
Language:Swedish
Deposited On:13 Jul 2016 08:51
Metadata Last Modified:13 Jul 2016 08:51

Repository Staff Only: item control page