Home About Browse Search
Svenska


Thelin, Ingrid, 2016. Stillestånd för rundvirkesbilar utan kran : en studie i effekter och orsaker till icke-värdeskapande tid. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Forest Products

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Bakgrund: Lönsamheten för rundvirkestransportörer är låg och konkurrensen är hård. Åkerierna drivs mellan prispress från skogsbolagen och minskad efterfrågan från industrierna. Skogsindustrins negativa utveckling leder till väntetider och tidsluckor som ingen vill bekosta och för rundvirkesbilar utan kran uppkommer även väntetider i skogen vid separatlastaren. Väntetider är kostsamma men finns inte med i transportprisberäkningen. För att öka lönsamheten krävs effektivare och mer rationella transportsystem.

Syfte: Syftet med studien är att identifiera, värdera och prioritera parametrar som påverkar rundvirkesbilars produktionseffektivitet, samt att beskriva åtgärdsförslag för att frambringa produktionsökning genom att minska andelen icke-värdeskapande tid.

Metod: Studien genomfördes som en fallstudie i två steg på grupptransportsystemet inom DalaFrakt AB. Först genomfördes en kvantitativ datainsamling där gruppbilsoperatörerna dagligen fyllde i stilleståndsminuter, plats och orsak i ett formulär under åtta veckor. Resultatet från insamlingen sammanställdes och presenterades för nio utvalda intervjupersoner vilket genererade möjliga underliggande orsaker till stillestånd och förbättringsmöjligheter inom systemet.

Slutsats: Studien visade att stillestånd och väntetider påverkar DalaFrakt ABs gruppbilar med ett kapacitetsbortfall på drygt 5 procent. Produktionsbortfallen till följd av stillestånd och väntetider fördelas enligt följande Skogen 54 procent, Sågverk 29 procent, Pappersbruk 11 procent, Terminal 3 procent, Plats ej ifylld 2 procent samt Övrigt 1 procent.

Produktionsbortfallen i skogen påverkar DalaFrakt ABs gruppbilar med en ökning av transportkostnaden motsvarande 1,5 procent vid medeltransportavståndet 100 kilometer. Produktionsbortfallen vid mottagningsplats, som till stor del finansieras av väntetidsersättning utbetalad av uppdragsgivaren, har en kostnadspåverkan motsvarande 1,2 procent vid samma transportavstånd.

Den huvudsakliga orsaken till stillestånd i skogen respektive vid mottagningsplatser är att gruppbilar står i kö. Kön kan i sin tur uppstå till följd av olika orsaker.

För att minska stillestånden har åtta åtgärdsförslag formulerats. 1. Ökat samarbete mellan aktörer, 2. Ta vägsystem och avläggsutformnig i beaktning, 3. Samarbeta med andra transportförmedlingsföretag, 4. Eftersträva större spridning, 5. Eftersträva ökad mottagningskapacitet, 6. Skapa tydligare ansvarsfördelning mellan aktörer i grupptransportsystemet, 7. Inför ett forum för organisatoriska frågor samt 8. Schemalägg annorlunda.

,

Background: The profitability for log transport companies is low and competition is tough. Hauliers are driven between the price pressure from forest companies and reduced demand from industries. The negative development of forest industry leads to waiting times and time gaps that no one wants to pay for. For round timber trucks without crane waiting times also arise at the separate loader in the forest. Waiting times are costly but are not included in the transport price calculation. More efficient and rational transport systems are required in order to increase profitability.

Objective: The aim of the study was to identify, evaluate and prioritize parameters affecting the production efficiency of round timber trucks, and to identify proposals for action to generate production increase by reducing the proportion of non-value-creating time.

Method: The study was conducted as a case study in two stages within the group transport system at DalaFrakt AB. A quantitative data collection was first conducted in which the group truck operators during eight weeks daily registered in a form the duration, place and cause of downtimes. The results of the collection were compiled and presented to nine selected interviewees, generating possible root causes for downtimes and improvement potentials in the system.

Conclusion: The study shows that downtimes and waiting times cause a capacity reduction of 5.29 percent for DalaFrakt AB’s group trucks. Production shortfalls resulting from downtimes and waiting times are distributed as follows Forest 54 percent, Sawmill 29 percent, Paper mill 11 percent, Terminal 3 percent, Position not registered 2 percent and Other 1 percent.

For DalaFrakt AB’s group trucks the production shortfalls in the forest increase the transport cost corresponding to 1.52 percent at an average transport distance of 100 kilometers. Production shortfalls at the reception sites, which are largely funded by the waiting time compensation, paid by the principal, have a cost impact equivalent to 1.21 percent at the same average transport distance.

The main reason for downtimes in the forest and at reception sites is queue. The queue can be caused by different reasons.

To reduce downtimes, eight proposals for action were formulated. 1. Help each other, 2. Consider road systems and the design of timber landings, 3. Collaborate with other transport agencies, 4. Strive for greater distribution, 5. Strive for greater reception capacity, 6. Create a clearer division of responsibility, 7. Create a forum, and 8. Smarter timetabling.

Main title:Stillestånd för rundvirkesbilar utan kran
Subtitle:en studie i effekter och orsaker till icke-värdeskapande tid
Authors:Thelin, Ingrid
Supervisor:Lindhagen, Anders
Examiner:Roos, Anders
Series:Examensarbeten / SLU, Institutionen för skogens produkter
Volume/Sequential designation:169
Year of Publication:2016
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:SM004 Forest Industry Economics - Master's Programme 120 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Products
Keywords:väntetid, stopptidsregistring, produktionsbortfall, rundvirkestransport, grupptransport, orsaksanalys, logistik, skogstransporter, waiting time, stop-time registration, production shortfall, round timber transport, group transport, analysis of causes, logistics
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5545
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5545
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Labour and employment
Handling, transport, storage and protection of forest products
Forestry production
Language:Swedish
Deposited On:08 Jul 2016 12:57
Metadata Last Modified:08 Jul 2016 12:57

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics