Home About Browse Search
Svenska


Möller, Maja, 2016. Förekomsten av aflatoxin B1 och ochratoxin A i kött och mjölk från livsmedelsproducerande djur samt dess påverkan på livsmedelssäkerheten. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Nutrition and Management

[img]
Preview
PDF
354kB

Abstract

Mykotoxiner är sekundära metaboliter som produceras av mögelsvampar. De mykotoxiner som anses farliga för människor och djur samt har potential att övergå i animalier via metabolisering av foder, är AFB1 (aflatoxin B1) och OTA (ochratoxin A). Dessa produceras av mögelsvampar som livnär sig på lagrade spannmål. Toxinerna kan förorsaka akut leverskada, levercancer, påverka njurar och nerver samt kan verka fosterskadande, vilket gör toxinerna hotfulla mot livsmedelssäkerheten. EU och FDA (U.S. Food and Drug Administration) har regelverk samt rekommendationer som berör gränsvärden av mykotoxiner i foder till livsmedelsproducerande djur samt i mjölk. Dessa skiljer sig åt i både nivåer och omfattning.
EU och FDA har inga gränsvärden som avser tillåtna halter AFB1 eller OTA i köttprodukter dock har både EU och FDA regelverk gällande AFM1 (aflatoxin M1) -koncentration samt AFB1 i andra livsmedel. AF (aflatoxiner) utgör ett större problem än OTA globalt sett. Sydostasien och södra Asien har värden överstigande EU:s gränsvärden i majs och i färdigblandat foder.
EU:s gränsvärden för mjölk och foder till produktionsdjur har en god säkerhetsmarginal. Bristen på gränsvärden för kött vägs upp av kontrollerna på foder, vilka anses vara tillräckliga. FDA bör fastställa gränsvärden för fler foderslag för att öka livsmedelssäkerheten samt skilja på AFB1 och AF.

,

Mycotoxins are secondary metabolites produced by moulds. The mycotoxins, considered dangerous for humans and animals besides having the potential to transfer to animal products by metabolism of feed, are AFB1 (aflatoxin B1) and OTA (Ochratoxin A). They are produced by moulds growing on stored grains. The toxins can cause acute liver damage, liver cancer, damage kidneys and nerves and can be teratogenic, posing a potential threat to food safety. EU and FDA (U.S. Food and Drug Administration) have regulations and recommendations regarding tolerance levels of mycotoxins in milk and in feed aimed for farm animals. These differ in levels and extent.
EU and FDA have no tolerance levels regarding AFB1 or OTA in meat products; however both EU and FDA have regulations regarding concentrations of AFM1 and AFB1 in other foodstuff. AF is a bigger problem than OTA globally. Southeast Asia and South Asia have values above the tolerance levels determined by EU in corn and in mixed feed.
EU has safe tolerance levels for milk and feed for farm animals. The lack of tolerance levels concerning AFB1 concentrations in meat, are covered by the feed controls which are considered sufficient. FDA should determine tolerance levels involving more feeds to enhance the food safety, as well as separate AFB1 from AF in their tolerance levels.

Main title:Förekomsten av aflatoxin B1 och ochratoxin A i kött och mjölk från livsmedelsproducerande djur samt dess påverkan på livsmedelssäkerheten
Authors:Möller, Maja
Supervisor:Pauly, Thomas and Knicky, Martin
Examiner:Holtenius, Kjell
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens utfodring och vård
Volume/Sequential designation:565
Year of Publication:2016
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY001 Agricultural Science Programme - Animal Science 270 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management
Keywords:mögelsvamp, ackumulering, mykotoxin, toxikos, aflatoxikos, OTA, AF, AFB1, livsmedelssäkerhet, fodersäkerhet, kontamination, mould, transfer, mycotoxin, toxicosis, aflatoxicosis, food safety, feed safety, contamination
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5469
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5469
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Food contamination and toxicology
Feed contamination and toxicology
Language:Swedish
Deposited On:20 Jun 2016 14:17
Metadata Last Modified:20 Jun 2016 14:17

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics