Home About Browse Search
Svenska


Wilderoth, Hanna, 2016. Utfodringsrelaterad kolik hos häst. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

[img]
Preview
PDF
369kB

Abstract

Denna litteraturstudie rör området utfodringsrelaterad kolik hos häst och inriktar sig främst på olika fodermedel och utfodringsrutiner, med syftet att göra en fördjupning kring betydelsen av dessa för uppkomst av kolik.
Kolik är en mycket allvarlig sjukdom som drabbar både häst och hästägare hårt. I många fall vet man inte varför hästen drabbas av kolik. Anledningen är att uppkomst av kolik är komplext med många olika faktorer som spelar in, däribland felaktig utfodring av såväl kraftfoder som grovfoder. Ett starkt samband mellan felaktig utfodring och risken för att hästen drabbas av kolik är fastställt i flertalet studier. Det finns flera kartlagda riskfaktorer och några av de viktigaste är vallfoderbyte, kraftfoderbyte och nedsatt foderkvalité.
Hästens grovfoder utgör hela eller största delen av hästens foderstat. Grovfodret består främst av strukturella kolhydrater, framförallt cellulosa och hemicellulosa, vilka är svårnedbrytbara och kräver fermentation i grovtarmen av mikrobfloran för att energi ska utvinnas. Mikrobfloran i grovtarmen är mycket viktig för hästens fodersmältning och störningar i densamma t.ex. vid plötsligt vallfoderbyte, kan leda till kolik och således påverka hästens hälsa negativt. Veckan efter en förändring i foderstaten eller ett foderbyte ökar risken för kolik jämfört med om ingen förändring hade gjorts.
Risken för kolik ökar då foderstaten består av hög andel kraftfoder och en liten andel grovfoder. Att ge hästar kraftfoder är omdiskuterat och är troligen en av de mest relevanta faktorerna för utfodringsrelaterad kolik. Ett kraftfoder innehållande stor mängd stärkelse kan orsaka problem i hästens grovtarm, eftersom de stärkelsenedbrytande enzymerna i tunntarmen utsöndras i låg koncentration hos hästen. Om ej nedbruten stärkelse passerar vidare till caecum och kolon och där utgör substrat för mjölksyrajäsning sänks pH-värdet. Detta ger en ogynnsam miljö för bland annat cellulosanedbrytande bakterier, vilket rubbar den mikrobiella balansen i grovtarmen och ökar risken för överväxt av andra bakterier, vilket ökar risken för kolik.
Utfodringsrelaterad kolik är ett svårt ämne att studera främst för att de flesta studier bygger på hästägarens uppgifter kring kolikhästens status, utfodring, uppstallning etc. Forskare vill inte gärna provocera fram kolik, då det skulle vara förödande för både häst, hästägare och därmed forskningen i sig, och innebära en stor risk för hästens liv.

,

The following article is a literature study about feed related colic in horses and is mainly focused on different horsefeeds and feeding routines. The purpose of the article is to study the importance of these variables as the cause of colic.
Colic is a serious disease which can negatively affect both horse and horse owner. The progression of colic is complex, where many different factors can affect the development. In many cases the cause of colic is unknown. A strong correlation has been found between inappropriate feeding and increased risk of developing colic. Sudden changes in forage, high proportion of concentrates in the feed ration and quality of the feed are known risk factors.
Roughage constitutes the entire or large part of the feed ration for horses. Roughage consists largely of structural carbohydrates which are digested by the microbial flora in the large intestine. In that way, the horse can extract energy from fibrous feed. The microbial flora is vital for the digestion and interference in this process, for example sudden changes of forage, can lead to colic. During the week after a sudden change of forage the risk of colic increases.
The risk of colic increases when the ration consists of a high proportion of concentrates and a small proportion of forage. To feed horses concentrates is controversial and is probably one of the most relevant factors for feed-related colic. A concentrate containing a large amount of starch can cause problems in the large intestine because the starch-degrading enzymes in the small intestine are secreted in low concentrations. If undegraded starch passes to the caecum and colon and constitutes substrate for lactic acid fermentation, which will lower the pH. This provides an unfavourable environment for cellulose degrading bacteria, and may disrupt the microbial balance of the large intestine and increase the risk of overgrowth of other bacteria in the large intestine, which may increase the risk of colic.
Feed-related colic is a difficult subject to study mainly because most studies are based on information from the horse owner about status, feeding and stabling of horses with colic. Scientists are reluctant to provoke colic, as it would be devastating for both the horse, horse owner and the research itself, as it would prove mortal for many horses.

Main title:Utfodringsrelaterad kolik hos häst
Authors:Wilderoth, Hanna
Supervisor:Müller, Cecilia
Examiner:Tyden, Eva
Series:Veterinärprogrammet, examensarbete för kandidatexamen / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap (f.o.m. 2016)
Volume/Sequential designation:2016:88
Year of Publication:2016
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)
Keywords:kolik, utfodring, foder, häst, colic, abdominal disease, nutrition, horse, diet
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5448
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5448
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal feeding
Animal physiology - Nutrition
Animal diseases
Language:Swedish
Deposited On:14 Jun 2016 10:18
Metadata Last Modified:14 Jun 2016 10:18

Repository Staff Only: item control page