Home About Browse Search
Svenska


Hagerfors, Andrea, 2016. Hundpromenaden i Uppsala tätort. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

I takt med att våra städer förtätas ökar vikten av en varierande stadsmiljö. De olika stadsrummen ska tillgodose en ökande befolknings behov i form av olika aktivitetsmöjligheter. Den grönska som finns i staden har många kvaliteter då den både ger människor ökat välmående och rekreation. Grönområden motiverar även människor att vara mer fysiskt aktiva vilket är viktigt i en tid då vi rör på oss allt mindre. En av de aktiviteter som sker i staden är promenader och de flesta av promenaderna sker i anslutning till bostaden.
Syftet med arbetet är att se hur man kan skapa en tätortsnära hundpromenad för att motivera hundägare till att vara fysiskt aktiva, och samtidigt ge kommunerna ett tankestöd och arbetsmaterial som de kan använda vid planering av hundpromenader i offentliga gröna miljöer. Arbetet fokuserar på att ta fram en checklista och ett gestaltningsförslag för ett valt område i Uppsala. Jag formulerade frågorna: Vad kan motivera hundägare till att vara fysiskt aktiva tillsammans med sin hund? Hur kan hundpromenaden öka ett områdes attraktivitet i staden?
Studien appliceras på Kronåsen i Uppsala med omgivning. Kronåsen är ett centralt grönområde i närheten av Uppsala centrum. Kronåsen, som projektområde, valdes för att behovet av attraktiva och offentliga grönområden kommer att öka i innerstaden i framtiden som följd av förtätningen.
I en litteraturstudie identifierades faktorer som rör tillgänglighet och orienterbarhet, trygghet och säkerhet samt attraktiv utemiljö och hur de påverkar hur människor motiveras till att vara fysisk aktiva. Med hjälp av intervjuer fick jag kunskap om hur en hundpromenad kan utformas och vilka aktiveringsstationer som kan ingå längs slingan. Litteraturstudien och intervjuerna utgjorde sedan underlag för en checklista. Syftet med checklistan är att ge kommunerna ett tankestöd och arbetsmaterial som de kan använda sig av vid planering av hundpromenader i offentlig miljö. Checklistan användes sedan vid analysen av det valda området. Med utgångspunkt från analysen bestämdes hundpromenadens utformning och placering av aktiveringsstationer. Gestaltningsförslaget presenteras med en illustrationsplan samt idéskisser på aktiveringsstationer.
Resultatet tyder på att utformningen av våra städer har betydelse för människors hälsa och att attraktiva miljöer kan stimulera oss till att röra på oss mer. Det är viktigt att säkra tillgången och öka tillgängligheten till den grönstruktur som finns i staden för att städerna ska vara hållbara och hälsosamma för dess invånare. Slutsatsen är att det behövs en stödjande miljö för att motivera hundägare att gå hundpromenaden och att en checklista kan användas som ett tankestöd för att få in hundägarperspektivet i kommunerna.

,

As our cities get denser, the importance of a diverse urban environment becomes more important. The different urban spaces must meet the needs of a growing population in terms of the different activity and leisure options they have to provide. The greenery in the city has many qualities and among them the increased wellbeing and recreation it can give to the citizens. In fact, green areas motivate people to be more physically active which is important in an age when we move less and less. One of the activities that people can partake in within the green areas of the city is walking, and most of these walks takes place around the neighborhood.
The purpose of this thesis is to explore how urban dog friendly walking trails can be designed in order to motivate dog owners to be more physically active. In addition the study is intended to provide municipalities with assistance in planning for dog friendly walking trails in green public places. This is done by the formulation of a checklist supplemented with a design proposal for a selected area in Uppsala. The research questions is thus formulated: What can motivate dog owners to be more physically active with their dog? How can a dog walking trail increase the attractiveness of an urban area?
The study is applied to Kronåsen in Uppsala with surroundings. Kronåsen is a green area near the center of Uppsala. It was chosen because the need for attractive and public green space in the inner city will increase as a result of future densification of urban areas.
A literature study identified factors related to accessibility and orientation, as well as safety and security. In addition the literature study aims to explore how attractive outdoor environments affect people’s motivation regarding physical activity. With the help of interviews I gained knowledge on how a dog walking trail can be designed and which so called “activation stations” that can be included along the path. The knowledge acquired from the literature review and the interviews helped form the foundation of a checklist which purpose is to give municipalities support when planning dog walking trails in public places. Furthermore, this checklist was used in the analysis of this study’s selected area. In the analysis the design of the dog walking trail was determined (along with the activation stations). The design proposal is presented with an illustration plan and sketches of the activation stations.
The results indicate that the design of our cities has an impact on human health and that attractive environments can stimulate us to be more physically active. It is important to ensure the availability and increased accessibility to the green areas in order to make the cities sustainable and healthy for its inhabitants. The conclusion is that there is a need for municipalities to provide a supportive environment for dog owners in order to motivate them to take their dog out for a walk. A checklist can be used by the municipalities as a supportive tool in order to get the perspective of the dog owners, along with an awareness of their needs.

Main title:Hundpromenaden i Uppsala tätort
Authors:Hagerfors, Andrea
Supervisor:Queiroz, Marina
Examiner:Myhr, Ulla
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2016
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NY004 Landscape Architecture Programme, Ultuna 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:fysisk aktivitet, grönområden, hundpromenad, folkhälsa, stadsplanering
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5308
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5308
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Human medicine, health, and safety
Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:27 Apr 2016 10:07
Metadata Last Modified:27 Apr 2016 10:48

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics