Home About Browse Search
Svenska


Grahn, Sofia Eva Lovisa, 2016. Konsekvenser av certifiering med FSC och PEFC : en analys av tre privatägda skogsfastigheter i södra Sverige. Second cycle, A2E. Alnarp: SLU, Southern Swedish Forest Research Centre

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Det svenska skogsbruket regleras av svenska lagar, internationella konventioner och skogscertifieringssystem.
I Sverige dominerar certifieringsorganisationerna FSC och PEFC som vardera certifierar nästan
halva Sveriges produktiva skogsmarksareal, där vissa marker är dubbelcertifierade. Tankarna bakom
att skogsägare väljer att certifiera sin skog beror lika mycket på miljöansvar som ekonomisk vinning.
Trots den ökade miljöhänsynen i skogsbruket kommer miljökvalitetsmålet ”Levande skogar” antagligen
inte kunna uppnås inom satt tid om inte mer skogsmark avsätts. Samtidigt som skogsproduktion skulle
kunna leda till klimatnytta genom att mer koldioxid binds i skogen och mer förnybara skogsprodukter
kom ut på marknaden. Det har visat sig att en FSC-certifiering leder till lägre virkesuttag om det inte
kompletteras med en prishöjning vilket i sin tur skulle kunna påverka svenska skogsbranschen konkurrensförmåga.
Enligt författarens kännedom finns ingen studie som är utförd ur markägarens perspektiv
av certifiering i beslutsstödsystemet Heureka PlanVis.
I denna studie undersöktes ekonomiskt utfall och tagen naturhänsyn vid dubbelcertifiering genom en
jämförelse mot ett konventionellt skogsbruk. Analysen utfördes på tre större privatägda skogsfastigheter
i södra Sverige över en hundraårsperiod i Heureka PlanVis. Med hjälp av skogsvårdslagen, Skogsstyrelsens
målbilder för skogsskötsel, certifieringsstandarderna och Skogssällskapets tolkning av dessa bedömdes
nivån av naturhänsyn och restriktioner för de båda skogsbrukssätten. Varje fastighet analyserades
med ett dubbelcertifierat och ett referensskogsbruk, där kalkylräntan varierades för de tre fastigheterna.
Utfallet i naturhänsyn i form av avsatt areal, skog över 100 år, volymandel löv och död ved jämfördes
mellan de två analyserna för varje fastighet. Det samma gjordes för de ekonomiska resultaten i
from av avverkad volym, nuvärde och kassaflöde samt kassaflöde med hänsyn till certifieringarnas kostnader
och premier.
Resultaten visar att naturvårdshänsynen blev högre för samtliga resultatdelar i det dubbelcertifierade
skogsbruket jämfört med referensskogsbruket. Studien tyder alltså på att dubbelcertifiering har en betydande
påverkan på skogens struktur. De ekonomiska resultaten tyder på ett högre virkesuttag och vinst
i referensskogsbruket men med hänsyn till certifieringarnas kostnader och premier blev skillnaden relativt
liten. Hade en prislista använts som premierade certifierat virke och där kostnader för certifiering
ingick är det sannolikt att de ekonomiska förlusterna i det duddelcertifierade skogsbruket varit än mindre
eller obefintliga.

,

Swedish forestry is governed by Swedish law, international conventions and forest certifications. In
Sweden, the certification organizations FSC and PEFC dominates. They each certifies nearly half of
Sweden's productive forest area, and some estates are dual certified. The aims for forest owners to
choose to certify their forests are both environmental concern and economic gain, these two aims weigh
equally. Despite the increased environmental considerations in forestry, the environmental quality objective
"Sustainable Forests" will probably not be achieved within the set time if not more forest land is
set aside. At the same time forestry could lead to climate benefits by more carbon bound in the forest
and more renewable forest products came on the market. It has been shown that a FSC certification leads
to lower harvesting if it is not accompanied by a price increase, which in turn could affect the Swedish
forest industry competitiveness. According to the author's knowledge, no study has been made through
the landowner's perspective of certification in the decision support system Heureka PlanWise.
This study looked at economic outcomes and nature conservation in dual certification as compared to
conventional forestry. The analysis was carried out on three relatively large privately owned forest properties
in southern Sweden and the simulations were done over a hundred year period in Heureka
PlanWise. With the help of the Forestry Act, the Swedish Forest Agency's targets for forest management,
certification standards and the company Skogssällskapets interpretation of these, the level of nature
conservation and restrictions were assessed in each simulation. Each property was analysed with a double
certified forestry and a reference forestry, where the discount rate was varied for the three properties.
The outcome of nature conservation in the form of set aside area, forest over 100 years, the volume
proportion of deciduous trees and dead wood were compared between the two scenarios for each property.
The same was done for the financial results in the form of harvested volume, present value and
cash flow as well as cash flow with respect to certification 'costs and premiums.
The results show that conservation considerations were higher for all performance parts in the doublecertified
forestry compared with the reference forestry. The study thus indicate that dual certification
has a significant impact on forest structure. The financial results indicate a higher timber withdrawals
and earnings in the reference forestry, but with regard to certification 'costs and premiums the difference
was relatively small. Had a pricelist been used that rewarded certified wood, and where the cost of
certification was included, it is likely that the financial losses in the double certified forestry had been
much lower or non-existent.

Main title:Konsekvenser av certifiering med FSC och PEFC
Subtitle:en analys av tre privatägda skogsfastigheter i södra Sverige
Authors:Grahn, Sofia Eva Lovisa
Supervisor:Holmström, Hampus and Agestam, Eric
Examiner:Nilsson, Urban
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap
Volume/Sequential designation:256
Year of Publication:2016
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Southern Swedish Forest Research Centre
Keywords:heureka PlanVis, strategisk analys, FSC, PEFC, certifiering, kostnader, lönsamhet, naturvårdshänsyn
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5258
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5258
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry - General aspects
Forestry production
Forest engineering
Forest injuries and protection
Language:Swedish
Deposited On:13 Apr 2016 10:18
Metadata Last Modified:13 Apr 2016 10:18

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics