Home About Browse Search
Svenska


Yngvesson, Josephine, 2016. Expedition Fermansbo : ett idéförslag till en besöks- och informationsplats. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img] PDF (Examensarbete)
11MB
[img] PDF (Bilaga: Magasin)
4MB

Abstract

Under sommaren 2014 brann det i Västmanland. Den stora skogsbranden som är den största i Sverige under modern tid sargade ett 14 000 hektar stort skogsområde och förde med sig både mänskligt lidande och stora materiella skador. Brandkatastrofen förändrade radikalt förutsättningarna för människor, djur och växter i det berörda området. Det skapades ett nytt landskap med helt nya förutsättningar och ny karaktär. Brandfält är en sällsynt miljö och livsmiljö för ett antal svampar, växter och insekter som är beroende av skogsbränder så kallade brandgynnade arter. Förutom att dessa förväntas dyka upp i området finns det en stor nyfikenhet och ett stort intresse hos allmänheten av att ta del av området för att se och uppleva hur ett landskap läker efter en stor skogsbrand.

Brandfältet har stor potential att utvecklas för att bevara och skapa unika naturvärden samt för att bli ett värdefullt besöksmål och ett attraktivt friluftsområde för många i framtiden. Trots att tillgängligheten till brandfältet är begränsad och kommer att vara det för en tid framåt finns det redan nu ett behov av att tillgängliggöra ett lämpligt och begränsat område på eller i anknytning till det. Det finns också ett behov av att i samband med detta upprätta en besöks- och informationsplats, en entréplats till brandfältet, dit människor kan ta sig för att minnas det som hänt samt se, uppleva och lära om det eldhärjade landskapet. Det finns en stor pedagogisk potential i den här typen av besöksmål, i att informera och förmedla naturens betydelse och olika naturmiljöers värden för att öka medvetenheten om natur, miljö och klimat hos allmänheten.

Syftet med det här examensarbetet har varit att undersöka hur jag som landskapsarkitekt kan skapa och utforma en besöks- och informationsplats som tillgängliggör landskapet och dess naturvärden, men också att genom gestaltning och landskapsarkitektur bidra till besöksupplevelsen samt visa exempel på hur man kan belysa och informera om landskapet och dess naturvärden i ett skyddat naturområde. Arbetet tar utgångspunkt i att skapa en besöks- och informationsplats till brandfältet i Västmanland i allmänhet men till naturreservatet Fermansbo Urskog i synnerhet, vars norra del är en del av det enorma brandfältet. En tänkbar utformning av en besöks- och informationsplats till naturreservatet Fermansbo urskog undersöks och ett visionärt gestaltningsförslag, ett idéförslag för utformningen presenteras i detta arbete.

Examensarbetet är uppdelat i två separata delar:

Del 1 behandlar examensarbetsprocessen och innehåller en bakgrundsdel med arbetets utgångspunkter, dess syfte och frågeställningar samt de metoder jag använt i arbetet. Den innefattar också en redovisning av mina platsstudier av arbetets inspirations- och referensprojekt samt en sammanfattning av hur dessa har inspirerat tankesätt och lösningar i den egna gestaltningen. I delen ges även en sammanfattning av naturreservatets Fermansbo urskog samt av gestaltningsförslaget Expedition Fermansbo och dess utgångspunkter, strategier och förhållningssätt. Delen avslutas med en reflektion kring arbetet, de frågor som behandlats, gestaltningen, arbetsprocessen och nya frågor som dykt upp under arbetets gång.

Del 2 är en fristående del av examensarbetet som är utformat som ett magasin och handlar om naturreservatet Fermansbo urskog och idéförslaget Expedition Fermansbo.

,

There was a major forest fire in Västmanland during the summer of 2014. The fire, which is the largest forest fire in Sweden in modern time damaged a 14 000 hectare large wooded area and brought both human suffering and material damage. The fire radically changed the conditions for people, animals and plants in the area. It created a new landscape with new conditions and new character. Fire fields are a rare environment and habitat for a number of fungi, plants and insects that depend on forest fires. In addition to those species that are expected to appear in the area, there is great curiosity and interest among the public to take part of the area to see and experience how a landscape heals after such a fire.

The fire field has great potential to develop, preserve and create unique natural values and to be a valuable and attractive natural and outdoor recreation area for the public in the future. Despite that the accessibility to the fire field is limited and will be so for some time, there is already now a need to make an appropriate and limited area on or in connection to the fire field accessible for the public. There is also a need to create an information site, an entrance to the area, where people can go to remember what happened and see, experience and learn about the new landscape. There is a great educational potential in this type of visit sites, to describe, explain the importance and value of nature and different natural environments, to increase the public awareness about nature, the environment and climate.

The aim of this thesis has been to examine how I as a landscape architect can create and design an information site that increases the accessibility to a landscape and it’s natural values. It has also been about investigating how design and landscaping can contribute to enhance the visit experience and to highlight and inform about the landscape and its natural value in natural recreation areas, in nature reserves. The project is based on the case to design an information site to the fire field in Västmanland in general, but for the nature reserve Fermansbo urskog in particular, whose northern part is a part of the huge fire field. A possible design of an information site for the nature reserve Fermansbo urskog is investigated and a visionary design proposal, an idea proposal for the design is presented in this thesis.

The thesis is divided into two separate parts:

Part 1 deals with the thesis process and contains a background part containing the projects aim, research question and the methods that are used in the project. This part also includes a presentation of my site studies of the projects inspiration and reference projects and also how they have inspired ides and solutions in the design of the information site for Fermansbo urskog. The part also includes a summary of the nature reserve Fermansbo urskog and the design proposal Expedition Fermansbo and its starting points and strategies. The part ends with a reflection of the project, the issues raised, the design, the process and the new questions gained during the project.

Part 2 is an independent part of the thesis, which is designed as a magazine and about the nature reserves Fermansbo urskog and the design proposal Expedition Fermansbo.

Main title:Expedition Fermansbo
Subtitle:ett idéförslag till en besöks- och informationsplats
Authors:Yngvesson, Josephine
Supervisor:Johansson, Lars
Examiner:Paget, Susan and Åkerblom, Petter
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2016
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:NY004 Landscape Architecture Programme, Ultuna 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:besöksplats, informationsplats, naturreservat, naturupplevelse, gestaltning, Fermansbo
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5269
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5269
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forest injuries and protection
Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:13 Apr 2016 09:29
Metadata Last Modified:15 Apr 2016 15:01

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics