Home About Browse Search
Svenska


Thorgren, Clara, 2016. Att planera för lokal utveckling : en genomgång av 22 Leaderområdens strategier. Second cycle, A1E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Leader är en metod för att utveckla landsbygden. Lokala utvecklingsstrategier för Leadermetoden, en del av Landsbygdsprogrammet för Sverige 2007- 2013, studeras i detta examensarbete. Detta för att undersöka relationen mellan målen som finns i utvecklingsstrategierna och de projekt som har beviljats stöd genom Leadermetoden. Materialet studeras genom kvantitativ innehållsanalys, kvalitativ textanalys och diskursanalys. Den kvantitativa innehållsanalysen inleder arbetet för att lära känna utvecklingsstrategiernas struktur och innehåll samt för att undersöka vilka typer av projekt som beviljats stöd. Den kvalitativa textanalysen görs med fokus på att identifiera de målsättningar som finns i utvecklingsstrategierna, som dels blir synliga genom att undersöka vad de vill åstadkomma. Samt undersöka kopplingen mellan de olika Leaderområdenas utvecklingsstrategier och dess beviljade projekt. Diskursanalysen används som analysverktyg för att kritisk granska faktorer som påverkar sambandet mellan utvecklingsstrategierna och de beviljade projekten.
Resultatet visar att det finns ett samband mellan det ingående Leaderområdets utvecklingsstrategi och dess beviljade projekt, men att det påverkas av faktorer som formuleringar i strategiernas målsättningar. Dessa formuleringar kan ifrågasättas. Tyngdpunkten i diskussionen ligger i utvecklingsstrategiernas liknande språkbruk och målsättningar. Även sambanden mellan målsättningarna och de beviljade projekten är likartade. Utvecklingsstrategierna verkar vara knutna till en praktik som kan antas vara av normativt slag. Diskussionen fokuserar också på vad detta innebär för synen på den landsbygdsutveckling som framkommer i strategierna.

,

Leader is a method for rural development. Local development strategies within the Leader approach, a part of the Rural Development Program for Sweden 2007-2013, are studied in this thesis. The relationship between the targets, as expressed in the local strategies and the projects that have been approved for financial support are investigated. The materials are studied through quantitative content analysis, qualitative text analysis and discourse analysis. The quantitative content analysis is used in the beginning to get to know the local strategies’ structure and content, and to study the types of approved projects. The qualitative text analysis is focused on identifying the local strategies’ targets, which are partly visible in looking at what they want to accomplish. The link between the local strategies and the approved projects will also be studied through this method. Discourse analysis is used as an analytical tool to critically examine factors that influence the relationship between local strategies and the approved projects. The result shows that there is a connection, but it is influenced by factors such as target formulations. These formulations can be questioned. The emphasis of the discussion is the similarities in local development strategies’ language and targets. The relationship between the targets and the approved projects are also similar. The local development strategies appear to be linked to a practice that can be assumed to be of a normative kind. The discussion also focuses on what this means for the approach to rural development that emerges in the strategies.

Main title:Att planera för lokal utveckling
Subtitle:en genomgång av 22 Leaderområdens strategier
Authors:Thorgren, Clara
Supervisor:Hansen, Kjell
Examiner:Gunnarsdotter, Yvonne
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2016
Level and depth descriptor:Second cycle, A1E
Student's programme affiliation:NY007 Agriculture Programme - Rural Development 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:lokala utvecklingsstrategier, leadermetoden, landsbygdsprogrammet, kvantitativ innehållsanalys, kvalitativ textanalys, diskursanalys, språkbruk, normativt
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5158
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5158
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Agricultural economics and policies
Rural population
Language:Swedish
Deposited On:19 Feb 2016 12:04
Metadata Last Modified:16 May 2016 05:38

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics