Home About Browse Search
Svenska


Svensson, Carin, 2016. Kronobergs län - ur ett livsmedelsperspektiv : en förstudie till Kronobergs läns livsmedelsstrategi. Second cycle, A1E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

I en värld som hela tiden står i förändring och där livsmedel är en stor del i människors vardag, blir det extra viktigt att ha en plan kring ett lands mål och riktlinjer med nationens livsmedelsproduktion.

I en kris i form av naturkatastrof, krig eller epedimier kan det bli så att Sverige måste försörja sig självt gällande livsmedel. Regeringen har därför tagit ett besult om att arbeta fram en nationell livsmedelsstrategi. Denna strategi ska utgöra en plan för att öka och utveckla livsmedelskedjan i Sverige. Allt ifrån själva produktionen till att skapa fler arbetsmöjligheter och företag inom livsmedelsnäringen.

I och med att det har påbörjats ett arbete kring en nationell livsmedelsstrategi har också intresset ökat på en allt mer lokalnivå. Ett av de län som har valt att också påbörja ett arbete lokalt är Kronobergs län. I dagsläget finns det inga krav eller riktlinjer från regeringen att det ska skapas livsmedelsstrategier på lokal nivå. De lokala satsningarna har gjort på eget bevåg.

Kronobergs län har alltså i samarbete med LRF Sydost och Region Kronoberg bestämt sig för att arbeta fram en lokal livsmedelsstrategi i länet för att utveckla livsmedelskedjan, få fram fler jobb och stärka näringen i helhet. Det finns förhoppningar om att också stärka anknytningen till Kronoberg genom livsmedel.

Denna upppsats ger en bakgrundsanalys av länet inför ett framtida arbete under våren 2016 med den lokala livsmedelsstrategin för Kronobergs län. Uppsatsen ger en översikt över hur livsmedelskedjan i länet ser ut, allt ifrån primärföretagandet, förädling, handel/ butik och till konsument. Vilka strategier och vilka mål inom livsmedel som det redan finns i länet idag behandlas också.

I diskussionen ges förslag på möjliga satsningar och hinder som det framtida arbetet kan behöva ta hänsyn till. Uppsatsen diskuteras och analyseras med hjälp av governance och samverkansperspektiv. Detta på grund av att det är många aktörer i livsmedelskedjan som ska samarbeta och förhoppningsvis arbeta mot gemensamt satta mål i framtiden.

,

In a world that is constantly changing and where food is a big part of people's everyday lives, it becomes particularly important to have a plan for a country's goals and guidelines for the nation's food production.

In the case of a crisis, like a natural disaster, war or epidemics, it would like-ly be important for Sweden to be able to be self-sufficient in food production. The Government has therefore taken a decision to develop a national food strategy. This strategy will form a plan in order to increase and develop the food chain in Sweden. It will include everything from production to cre-ate more job opportunities and companies in the food industry.

This strategy also needs to be anchored at increasingly lower levels, within the counties and municipalities.
Kronoberg County, in cooperation with LRF Sydost and Region Kronoberg, decided to develop a local food strategy in the county to expand the food chain and produce more jobs and strengthen the industry as a whole.

This essay provides a background analysis of the county for future work with the local food strategy of Kronoberg during the spring of 2016. The essay provides an overview of the food chain in the county, from primary production, processing, trade /retail and consumption. It is also discussed what strategies and goals for the food production that already exist in the county today.

In the discussion, suggestions are given for possible investments and obstacles that the present and future work may need to take into account. The essay is discussed and analysed with the help of governance and cooperation perspectives . This is due to that there are many actors in the food chain, and these will hopefully cooperate and work towards common goals set in the future.

Main title:Kronobergs län - ur ett livsmedelsperspektiv
Subtitle:en förstudie till Kronobergs läns livsmedelsstrategi
Authors:Svensson, Carin
Supervisor:Pettersson, Katarina
Examiner:Beckman, Malin
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2016
Level and depth descriptor:Second cycle, A1E
Student's programme affiliation:NY007 Agriculture Programme - Rural Development 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:livsmedelsstrategi, samverkan, Kronobergs län, livsmedelskedja, hållbar utveckling, governance
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5161
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5161
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Agricultural economics and policies
Rural population
Language:Swedish
Deposited On:19 Feb 2016 13:38
Metadata Last Modified:19 Feb 2016 13:38

Repository Staff Only: item control page