Home About Browse Search
Svenska


Mattsson, Martin, 2015. Konsekvenser vid förbättrad leveranssäkerhet och avvikelserapportering för timmerleveranser. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Forest Products

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Ett sågverk är beroende av timmerleveranser för att kunna producera sågade trävaror. Utifrån SCA Bollsta sågverks budgeterade försäljning och produktion läggs en timmerbeställning till SCA Skog. Beställningen upprättas i samråd mellan sågverk och skogsavdelning och består av önskat antal stockar per längd och toppdiameter. Denna timmerbeställning uppfylls vanligtvis inte helt och avviker olika mycket mellan olika perioder. Detta leder till att sågverket tvingas hantera en annan timmerfångst än förväntat. Syftet med studien var att värdera nyttan om överensstämmelsen mellan beställning och leverans av timmer blir bättre samt nyttan av de konsekvenser som uppkommer om avvikelserna kunde rapporteras till sågverket i ett tidigare skede. Utifrån syftet var forskningsfrågorna att utreda praktiska och ekonomiska konsekvenser.

För att svara på forskningsfrågorna gjordes en fallstudie på det aktuella sågverket. Angreppssättet var kvalitativa samtal och kvantitativa beräkningar för att jämföra nuläget med ett framtida förbättrat scenario beträffande timmerleveranser. Samtalen grundades i teori kring processers uppbyggnad och specifikt i sågverksmiljö, samt ekonomiska konsekvenser och nyttor. Utifrån samtalen kodades och kategoriserades konsekvenserna i tre kategorier: produktion, planering och kundrelation. Kategoriseringen låg sedan till grund för att analysera och tolka resultaten ytterligare.

Flera betydande praktiska konsekvenser som skulle uppkomma vid ett önskvärt scenario identifierades:
• En bättre möjlighet att producera önskad produktmix med avseende på dimension och längd.
• Ett minskat behov att flytta timmer mellan timmerklasser och därmed inte få ett sämre sågutbyte.
• En minskad tidsåtgång för avvikelsehantering vilket frigör tid för anställda.
• Kunden skulle även få tidigare information om förseningar och leveransdatum.
Konsekvenserna av en förbättrad leveransförmåga delades upp i direkta och indirekta nyttor. Den direkta nyttan definierades som ekonomiska effekter som är förhållandevis lätta att kvantifiera och uppskattades i den kvalitativa delen av studien till 50 kr/m³sv och beräknades för vissa konsekvenser i den kvantitativa delen av studien till 34 kr/m³sv på hela produktionsvolymen. Den indirekta nyttan definierades som den ekonomiska effekten av att tid frigörs vid minskad tidsåtgång för avvikelsehantering. Den indirekta nyttan uppskattades i den kvalitativa delen av studien till 100 kr/m³sv och beräknades i den kvantitativa delen av studien till 64 kr/m³sv på hela produktionsvolymen.

,

A sawmill is dependent on log supplies to produce sawn goods and a log supply plan is made of SCA Bollsta sawmill to match the budgeted production. The log supply plan is developed in collaboration with the forest company within SCA and contains desired number of logs in length and top diameter. The sawmill will usually not get the desired distribution of logs and the supply can vary. When the saw mill has to handle a different log delivery than planned, problems will appear in different ways. The purpose of the study was to value the consequences of improved supply reliability and value the consequences if deviations of log supplies could be reported earlier to the saw mill. Based on the purpose of the study, the research questions were to investigate practical and economic consequences.

To get answers to the research questions, a case study approach with multiple methods was chosen at the actual sawmill with qualitative conversations and quantitative calculations to compare the present situation with an improved future scenario. The themes for the conversations were based on theories about processes, the sawmill process and economic consequences. Answers were coded into three categories: production, planning and customer relationship. The theoretical framework was used to interpret and analyze the results and was based on the three categories.

Several significant practical consequences that would result from an improved scenario were identified:
• Better possibilities to produce desired mix of products in terms of both lengths and dimensions.
• Poor yield is avoided when the need of moving logs between log classes is reduced.
• Less time for deviation handling will release time for employees.
• Better possibilities to inform the customers earlier about delays and delivery dates.
The consequences of improved supply reliability were divided into direct and indirect value. The direct values were defined as the economic consequences that were relatively easy to quantify. From the qualitative part of the study, the direct economic potential for the improved scenario with both better supply reliability and deviation reporting was estimated to be 50 SEK/ m³sv for the whole production volume. In the quantitative part of the study, some of the direct economic potential was quantified and summarized to 34 SEK/ m³sv for the whole production volume. The indirect value was defined as the value of the time that can be spent on improvement work instead of handling deviations and was estimated to be 100 SEK/m³sv for the whole production volume in longer term in the qualitative study and was quantified to 64 SEK/ m³sv.

Main title:Konsekvenser vid förbättrad leveranssäkerhet och avvikelserapportering för timmerleveranser
Authors:Mattsson, Martin
Supervisor:Stendahl, Matti
Examiner:Roos, Anders
Series:Examensarbeten / SLU, Institutionen för skogens produkter
Volume/Sequential designation:166
Year of Publication:2015
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Products
Keywords:sågverk, timmer, prognos, konsekvensanalys, förbättringsarbete, sawmill, logs, forecast, consequence analysis, improvement work
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5040
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5040
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Agricultural economics and policies
Handling, transport, storage and protection of forest products
Forestry production
Language:Swedish
Deposited On:21 Dec 2015 12:25
Metadata Last Modified:21 Dec 2015 12:25

Repository Staff Only: item control page