Home About Browse Search
Svenska


Öberg, Anni, 2015. Djurvälfärd vid transport. First cycle, G2E. Skara: SLU, Dept. of Animal Environment and Health

[img]
Preview
PDF
846kB

Abstract

Miljontals djur transporteras idag över hela världen av olika anledningar. Transporten sker vanligtvis med lastbil vilket kan påverka djurens välfärd. Det är viktigt att djurens allmänna hälsotillstånd är bra innan transporttillfället då en transport är en stor påfrestning för djuren såsom buller, hög fuktighet, höga temperaturer med mera. Djuret påverkas både fysiskt och psykiskt vid transport. En viktig parameter för att öka chanserna till en god transport är att transportören har korrekt utbildning och hanterar djuren väl. Det är också viktigt att transporten är välplanerad med en tydlig plan med viloplatser för djuren.

En parameter som orsakar försämrad djurvälfärd i samband med transport är vibrationer i transportfordonet. Det är därför viktigt att transportören kör på ett försiktigt och lugnt sätt samt åker på bra vägar. Även transporttiden har ett tydligt samband med djurens välmående och studier visar att då transporten är över sex timmar ökar kortisolnivåer och hjärtfrekvensen hos djuren vilket visar att djuren är stressade. Det är många olika aktörer med vid transport men det är transportören som har huvudansvaret för djuren då de kliver på transporten. Det är även han/hon som avgör om djuret i tillräckligt bra skick för att transporteras, inte djurägaren. Eftersom lastning och lossning är de tillfällen som djuren uppfattar som mest stressande är det viktigt att det går lugnt till med erfaren och utbildad personal. Det ska också tas hänsyn till att djurens sinnen i vissa fall är olika från våra och att dem i de flesta fall uppfattar ljud och lukter skarpare än oss.

Syftet med det här arbetet var att lyfta upp brister som kan påverka djurens välfärd och visa på lösningar för transportören för att kunna förebygga dessa. Under hösten 2012 gjordes ett transportprojekt i Sverige där alla länsstyrelser var med för att öka kontrollen av djurtransporter. Resultatet från Östergötlands län visar att många transporter inte håller klarar kraven som ställs i djurskyddslagstiftningen. 58 transportfordon kontrollerades och vid 59 procent uppmärksammades en eller flera brister. Det var transporter för främst häst och nötkreatur som kontrollerades. De vanligaste bristerna var avsaknad av temperaturmätare och brandsläckare, något som kan påverka djurens välfärd kraftigt. Även om brandsläckare sällan behöver användas är det ett ovärderligt hjälpmedel om brand skulle uppstå. Utan temperaturmätare ökar risken för värme- och köldstress, något som ger kraftigt nedsatt djurvälfärd. Det sågs även att många transportörer hade otillräcklig dokumentation med sig i transportfordonen. Det kan tros bero på bristande kunskaper alternativt att regelverket är för avancerat och chauffören anser att de inte har tid att lägga på att få fram olika dokument.

Det visar att många djurtransporter på vägarna i Östergötlands län inte klarar att upprätthålla den lägst godkända nivån som djurskyddslagen är. Om transportörerna införskaffar hjälpmedel såsom brandsläckare och temperaturmätare samt ordnar korrekt dokumentation skulle många djurskyddsbrister rättas till och djurvälfärden skulle öka.

,

Animals are transported today over the world for different reasons. The shipment usually takes place by truck which can affect animal welfare. It is important that the animals are in good condition before the shipment date since the transportation is a major stress for the animals. The animals are subjected to both physical and mental stresses such as noise, high humidity, high temperature, etc. An important parameter to increase the chances of a good transport is that the carrier has proper training and handling the animals well. It is also important that the transport is well organized with resting places for the animals or if an emergency should arise.

A major reason for impaired animal welfare during transport is vibration in transit. It is therefore important that the carrier is driving in a careful and orderly manner and drive on good roads. The journey time is clearly connected with the welfare of animals and studies show that when the shipment is over six hours it increases cortisol levels and heart rate of the animals indicating that the animals are stressed. There are many actors in the transport but it is the carrier who has primary responsibility for the animals when they step on the journey. It is also he/she who determines whether the animal is in enough good condition to be transported, not the animal owner. Since loading and unloading are the times that animals perceive as most stressful, it is important that it runs smoothly with experienced and trained staff.

The aim of this work was to lift up the deficiencies that may affect the welfare and demonstrate solutions for the carrier in order to prevent these. During the autumn of 2012 a transportation project in Sweden was performed, where all county boards was involved to increase control of animal transport. Results from Östergötlands County shows that many shipments do not meet the requirements imposed by animal welfare legislation. 58 transportations were checked, and 59 percent was recognized with one or more deficiencies. It was transportation primarily for horse and cattle that were checked. The most common deficiencies were lack of thermometer and fire extinguishers, which can affect animal welfare considerably. Even if fire extinguishers rarely need to be used, it is an invaluable tool if fire occurs. Without thermometer the risk of stress, because of heat or cold, increases which greatly reduced animal welfare. It was also noted that many carriers had insufficient documentation in the transportation vehicles. It is believed to be due to lack of knowledge or that the regulatory framework is too advanced and the driver does not feel they have time to devote to produce various documents.

Many animal transports on the roads in Östergötland County fail to maintain the minimum approved level of animal welfare law. If the carriers acquire aids such as fire extinguishers, thermometer and arrange correct documentation, many animal welfare deficiencies would be corrected.

Main title:Djurvälfärd vid transport
Authors:Öberg, Anni
Supervisor:Loberg, Johan
Examiner:Yngvesson, Jenny
Series:Studentarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens miljö och hälsa
Volume/Sequential designation:633
Year of Publication:2015
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VK002 Ethology and Animal Welfare - Bachelor's Programme 180 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Environment and Health
Keywords:transport, brister, djurskydd, kontroll, djurvälfärd
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5016
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5016
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Agricultural research
Animal husbandry
Agricultural machinery and equipment
Language:Swedish
Deposited On:11 Dec 2015 14:36
Metadata Last Modified:11 Dec 2015 14:36

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics