Home About Browse Search
Svenska


Rogström, Anita, 2015. Valhallavägen : sammanlänkande esplanad med stora mått. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
20MB

Abstract

Valhallavägen är en av Stockholms längsta och bredaste gator med fyra kontinuerliga rader av lind omgärdade av motriktade körbanor.
Arbetet inleds med en historisk beskrivning med planeringen och den efterföljande byggnationen av de olika delsträckorna för att sedan beskriva
de förändringar vägen genomgått under de efterföljande hundra åren.
Det förslag / övervägande som efterföljer nulägesbeskrivningen av vägens
utformning baseras på författarens uppfattning av de historiska
intentionerna. Frågan om det finns värdefulla ursprungliga intentioner att
beakta, bevara, återställa eller utveckla besvaras.
Att värna Valhallavägens identitet uttrycks enklast genom att ge den en
sammanhållen, stark arkitektonisk utformning av hela vägsträckan.
Accentuering av platsbildningar, korsningar och delsträckor är viktig för
identitet och orientering. En ren och enkel övergripande gestaltning med
omsorg och hög kvalitet hos detaljerna samt ett tydligt ställningstagande för
vägen som grönstråk bör eftersträvas. Trädens välbefinnande måste få
företräde framför biltrafiken.
Den långa och breda esplanaden är med sina trädrader en viktig länk med
naturen och representerar i sig själv ett grönt stråk i staden. Hagaparken
och Brunnsviken i nordväst länkas samman med Gärdet i sydost via Valhallavägen. Goda förutsättningar finns att skapa ett av Stockholms
vackraste grönstråk då Valhallavägen sedan länge stått inför en planerad upprustning.

,

Valhallavägen is one of Stockholm's longest and widest streets with four
continuous rows of lime trees surrounded by opposite fields of traffic.
This work begins with a historical description with plans and construction of
the various sub-sections of the road and then describe the changes it has
undergone during the subsequent hundred years up to now.
The proposal / consideration that comply with the current description of the
road is based on the author's view of the historical intentions.
The question whether there is valuable original intentions to take
into account, preserving, restoring or developing get an answer.
Safeguarding Valhallavägens identity is expressed most easily by giving it a
cohesive, strong architectural design of the entire stretch of the road.
Accentuation of local formations, intersections and sections is important for
identity and orientation. A clean and simple overall design with care and
high quality of the details and a clear commitment to the road as a green
belt should be sought. The trees' wellbeing must take precedence over the
cars.
The long and wide esplanade, with its rows of trees is an important link to
nature and represents in itself a green route in the city. The parklandscape
of Hagaparken and Brunnsviken in northwest linkes toghether with the
green fields of Gärdet in southeast through Valhallavägen. There are good
conditions to creat one of Stockholm's most beautiful green area as
Valhallavagen is facing a planned restoration.

Main title:Valhallavägen
Subtitle:sammanlänkande esplanad med stora mått
Authors:Rogström, Anita
Supervisor:Eriksson, Tomas
Examiner:Berglund, Ulla and Espmark, Helena
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2015
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:Other
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:Valhallavägen, Östermalm, esplanad, stadsplanering, gatustruktur
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5012
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5012
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:09 Dec 2015 15:38
Metadata Last Modified:09 Dec 2015 15:38

Repository Staff Only: item control page