Home About Browse Search
Svenska


Sigtryggsson, Christian, 2015. Kalkningens effekter på fosformineralisering : organisk fosfor i det permanenta fältförsöket i Röbäcksdalen (R3-1002). First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Soil and Environment

[img]
Preview
PDF
918kB

Abstract

The use of phosphorus within today´s intensive farming, represents a future chal-lenge that grows as the world's stores of easily accessible phosphate minerals are being depleted. At the same time, large amounts of organic matter is annually re-turned to the world´s arable land, organic matter whose mineralization contributes to the plant nutrition supply of the subsequent crop. Several studies have evaluated and reported effects of liming on the solubility of inorganic phosphorus in soil. Current pH and liming recommendations are based on the findings in these stud-ies. In what way liming affects the mineralization of organic phosphorus is, by contrast, less well known. The purpose of this study was to determine what effects the three different levels of liming (unlimed, and liming to 70 % and 100 % base saturation, respectively), combined with three PK-levels and two different harvest-residue treatments, had had on the mineralization of organic phosphorus under long-term field conditions. Soil samples from the ‘permanent liming’ field trial at Röbäcksdalen close to Umeå in northern Sweden, were analyzed in terms of or-ganic phosphorus content (Porg), using Saunders and Williams ignition method, and soil organic carbon (C) and nitrogen (N), by dry combustion in a C:N-analyzer. An analysis of variance was performed to test the effects of liming on Porg, organic C and N contents.
Liming affected the Porg content, which was higher in limed than in unlimed plots. Yet, there were no effects of liming on C and N contents. This resulted in lower C:Porg ratios in the limed plots. The P flows and pools in the soil of Röbäcksdalen were estimated based on management information and unpublished results from the field trial. These showed that the limed plots received more PK-fertilizer than the unlimed ones. Mass balance considerations indicates that this was the likely cause why the pool of Porg was larger in the limed treatments. However, soil car-bon content was similar cross the lime treatments, even though more harvest resi-dues had been returned in the limed plots because of a higher yield there. There-fore, it cannot be ruled out that the mineralization rate has been higher in limed plots. Furthermore, the analysis of variance showed a strong influence of the block factor, with effects on soil organic carbon, nitrogen and the C:Porg ratios. The re-sults do not confirm that liming would increase the P mineralization.

,

Fosforanvändningen inom det högintensiva växtodlingssystemet utgör en framtida utmaning som växer i takt med nyttjandet av de begränsade tillgångarna utav bryt-bar råfosfat i världen. Samtidigt till- och återförs världens åkermark årligen stora mängder organiskt material, vars mineralisering utgör ett väsentligt tillskott till grödans fosforförsörjning. Kalkning har i flera studier visat sig ha effekt på löslig-het och växttillgänglighet av oorganisk fosfor, vilket lagt grunden till rådande pH- och kalkningsrekommendationer. Hur kalkning påverkar mineraliseringen av or-ganisk fosfor är däremot mindre känt. Syftet med denna studie har varit att under-söka vilka effekter olika kalkningsnivåer (okalkat och kalkning till 70 respektive 100 % basmättnad) kombinerat med tre gödslingsnivåer samt olika skörderesthan-tering, haft på mineraliseringen av organisk fosfor i fält under en längre tidsperiod. Jordprov från det permanenta kalkningsförsöket i Röbäcksdalen, Umeå i norra Sverige, har analyserats med avseende på halten organisk fosfor (Porg), enligt Saunders och Williams inaskningsmetod, samt organiskt kol och kväve enligt torr-förbränning i C:N-analysator. Kalkningens effekter på dessa halter testades genom variansanalys.
Kalkningen påverkade halterna av organisk fosfor, som var högre i kalkade led än i okalkade. Några effekter av kalkning på kol- och kvävehalterna kunde inte ses vilket gav lägre C:Porg-kvoter i kalkade led. Med hjälp av opublicerade försöksdata och statistik från försöket beräknades en fosforbalans. Den visade bland annat att kalkade rutor fått högre P-gödsling än okalkade vilket med stor sannolikhet även förklarar uppbyggnaden av de större organiska fosforpoolerna i de förstnämnda. Det kan dock inte uteslutas att nettomineraliseringen varit större i kalkade led då kolhalten förhållit sig lika mellan kalkningsbehandlingarna samtidigt som det före-faller troligt att mer kol återförts kalkade rutor, där skörden varit större, än okal-kade. Variansanalysen visade vidare att rutornas fördelning i fält hade stor effekt på främst kolhalt (C %) och indirekt C:N och C:Porg-kvoterna. Försöksresultatet styrker inte tesen att kalkning skulle öka fosformineraliseringen.

Main title:Kalkningens effekter på fosformineralisering
Subtitle:organisk fosfor i det permanenta fältförsöket i Röbäcksdalen (R3-1002)
Authors:Sigtryggsson, Christian
Supervisor:Simonsson, Magnus and Kätterer, Thomas
Examiner:Mårtensson, Anna
Series:Examensarbeten / Institutionen för mark och miljö, SLU
Volume/Sequential designation:2015:09
Year of Publication:2015
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NY003 Agricultural Programme - Soil/Plant 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment
Keywords:organisk fosfor, kalkning, pH, mineralisering, fosfatas
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4859
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4859
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Soil science and management
Soil biology
Soil fertility
Language:Swedish
Deposited On:24 Sep 2015 09:35
Metadata Last Modified:24 Sep 2015 09:35

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics