Home About Browse Search
Svenska


Bensköld, Emma, 2015. Gestaltning av ett stadsnära vattenrum : en fallstudie i Kalmar. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
13MB

Abstract

Syftet med fallstudien är att vidga synsättet kring gestaltning av vattennära miljöer och vattenrum och undersöka hur man kan in¬förliva vattenrummet i stadslivet. Resultatet visar hur Kalmars vatt¬enrum kan utvecklas som stadsrum med bättre förut¬sättningar för ett ökat stadsliv. Studien har en extern uppdrags¬givare, Kalmar kommun. Arbetet omfattar ett gestaltningsförslag med inventering, analys, program och gestaltning för vatten¬rum¬met Fredriksskans¬kanalen och del av Malmfjärden med angrän¬sande strandområden mellan Fredriks¬skansbron och Ängö¬bron i Kalmar. Studieområdet valdes på grund av sitt centrala, stadsnära läge men även på grund av att områdets gestaltning är aktuellt eftersom vattenrummet är lokaliserat mellan två bostads¬utveck¬lingsområden, Fredriksskans och norra Kvarnholmen. Med en fördjupning i vad stadsliv är, hur vi uppfattar stadsliv och vad som genererar stadsliv gavs ett förslag på hur man kan skapa förutsätt¬ningar för ett attraktivt stadsliv i vattenrummet. För att ett stadsliv ska kunna vara möjligt måste vattenrummet vara nåbart. Därför riktar sig arbetet till stor del mot att överbrygga barriärer mellan vatten och land, från såväl land som vattenytan.

Vattenrummets södra sida präglas idag av trafik och har en karak¬tär som är anpassad efter bilistens uppfattningsförmåga. Norr om stu¬dieområdet finns ett trädbeklätt parkområde, Rävspelet, med kul¬turhistoriska värden. Karaktären längs vattenrummets norra sida är lantlig. Här finns en historia med en tidigare tillfällig bro¬förbin¬delse över kanalen samt en tidigare servering där park¬områ¬det änd¬rar karaktär till en öppen gräsyta, Kärringalåret. Här är miljön anpass¬ad till den mänskliga skalan och helt ostört från trafi¬ken. Vatten¬kontakten i hela studieområdet inskränker till visuell kontakt, idag är inte yt¬kontakt möjlig. Vattenrummets yta över¬går från en natur¬nära karaktär i Malmfjärden till ett stadsmässigt vatt¬enrum där kanalen tar vid. Vattenrummets kanter utgör barri¬ärer även från vattnet vilket gör studieområdet till en transport¬sträcka även för båtar.

I gestaltningen ges förslag på hur trafikens påverkan på stadslivet kan minskas med bland annat avskärmande vegetation och ökat avstånd till vägen. Vattenkontakten och ytkontakten ökar med för¬slaget genom bland annat en sittbygga samt enkla landstignings¬platser i form av flytbryggor. Platser gestaltades längs vatten¬rumm¬ets kanter för att öka det upplevda stadslivet dels genom att kon¬centrera människor på mindre ytor, men även genom att plats¬ernas placering öka möjligheten för de som vistas där att upp¬leva stadsliv och själva uppfattas som stadsliv av andra på grund av av¬ståndet mellan platserna och möjligheten att stanna till och vistas på plat¬sen. Arbetet vidgade min syn i att arbeta i vattennära mil¬jöer. Min erfarenhet är att man måste använda sig av ett inklu¬de¬rande tanke¬sätt som även omfattar de som rör sig på vattnet för att kunna skapa vattenrum med en god gestaltning.

,

The purpose of this thesis is to widen the approach on the de¬sign of waterfront environments and to propose ways to include water space in city life. The thesis show how a water space in Kalmar can be developed as urban space with better conditions for increased city life. The thesis has an external client, Kalmar Municipality. The thesis includes a design proposal with inventory, analysis, pro¬gram and design for a part of Kalmar's water space inside town. Geographically, the demarcation is including Fredriksskanskanalen and a part of the Malmfjärden with adjoining shorelines between Fredriksskansbron and Ängöbron. The study area was chosen be¬cause of its central, urban location but also because of the two de-velopment areas in the surrounding area, Fredriksskans and north Kvarnholmen. With a recess in what city life is, how we perceive city life and what generates it, I have given a proposal on how to create the conditions for an attractive city life in the water space. For a city life to be pos¬sible, the water space must be accessible. Therefore, the effort has been concentrated to overcome barriers between water and land.

The southern side of the water space is affected by traffic on Södra kanalgatan. The walk along Södra kanalgatan has a character that is strict and more adapted to be experienced of the motorist. North of the study area is a tree planted area, Rävspelet, with historical values. The character along the north side of the water space is rural. Here is a story of a previous temporary bridge over the canal and a serv¬ing furthest out where the park area changes character to an open lawn area known as Kärringalåret. Here, the envi¬ronment is adapted to the human scale and completely undisturbed by traffic. The accessibility of the water surface in the study area is poor because of the stone embankment. Only visual contact is possibly. The water space transi¬tioning from a more natural character in Malmfjärden to a more urban in terms of water space where the channel begins. The water space borders represent barriers even from the water which makes the study area into a passage even for boats.

To reduce the affect of the traffic, the walk along the south side is relocated closer to the canal in the proposal design. To create a surface with increased water contact a boardwalk is placed parallel with the canal edge. Two smaller places with a more intimate at¬mosphere has been formed along the path to increase the perceived city life by concentrating people in a small area. But they are also positioned in such a way that it will increases the possibility of staying there to experience city life around and actual perceived as city life as well. Located together with these seating areas, floating docks is proposed to provide water surface contact. The task has broadened my outlook in working in water close envi¬ronments to use an inclusive mindset which also includes the city life on the water surface.

Main title:Gestaltning av ett stadsnära vattenrum
Subtitle:en fallstudie i Kalmar
Authors:Bensköld, Emma
Supervisor:Myhr, Ulla
Examiner:Johansson, Rolf and Åkerblom, Petter
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2015
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:NY004 Landscape Architecture Programme, Ultuna 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:landskapsarkitektur, nåbarhet, stadsliv, stadsrum, vattenrum, vattenvägar
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4791
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4791
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:01 Sep 2015 11:25
Metadata Last Modified:01 Sep 2015 11:25

Repository Staff Only: item control page