Home About Browse Search
Svenska


Berg, Ida, 2015. Svensk boveteproduktion : odlingsförutsättningar och påverkan på biologisk mångfald. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Crop Production Ecology

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Efterfrågan på glutenfria produkter ökade med 20 % under 2014 vilket skapar en ökad efterfrågan på glutenfria råvaror. Delar av den efterfrågan kan mötas med en ökad boveteproduktion. Det svenska jordbruket är baserat på ett fåtal grödor där stråsäd dominerar och detta skapar problem. Utan avbrottsgrödor riskerar användningen av växtskyddsmedel att öka, vilket kan påverka den biologiska mångfalden i åkerlandskapet negativt. Bovete är ett glutenfritt pseudospannmål som därför har potential att öka i svenskt jordbruk. Idag finns det ca 70 ha boveteodling i Sverige. Det är en korspollinerad ört i familjen Polygonaceae med låga krav på växtnäring. Bovete är känsligt för låga och höga temperaturer samt kräver närvaro av bin för lyckad pollinering. Den klassas som en frisk gröda och det finns inga tillåtna herbicider i boveteodling. Skadegörartrycket är lågt och eventuella sjukdomar ger oftast marginella skador. Det gör att få växtskyddsmedel krävs vilket är gynnsamt för den biologiska mångfalden i åkerlandskapet. I miljökvalitetsmålet ”ett rikt odlingslandskap” ingår mål om biologisk mångfald. En ökad boveteodling kan bidra till att uppfylla miljökvalitetsmålet. Blommande grödor är även positivt för bisamhällens utveckling och bovetets utdragna blomning ger föda under en lång tid. Därför kan en ökad boveteodling påverka biologisk mångfald på olika sätt. Om boveteproduktionen ökar kan dock sjukdomstrycket stiga, vilket kan medföra att även användningen av växtskyddsmedel ökar. Därför bör bovete användas som en kompletterande gröda i stråsädesrika växtföljder. På så sätt minskar riskerna som kan medfölja en intensiv boveteodling. Det finns inga nya försök gjorda i svensk boveteproduktion. Därför bör en utökad forskning inom det området ske, både gällande odlingsförutsättningar och inom växtförädling, för att säkerställa en framtida god boveteproduktion.

,

The demand for gluten-free products has increased by 20% in 2014 which creates an increased demand for gluten-free agricultural products. Parts of this demand can be met with an increased buckwheat production. Swedish agricultural production is based on a few crops where cereals dominate and this causes problems. Without break crops the use of plant protection products is at risk to increase, which may affect the biodiversity in the arable landscape negatively. Buckwheat is a gluten-free pseudo-cereal which has the potential to be used more often in Swedish agriculture. Today there are about 70 ha of buckwheat cultivation in Sweden. It is a cross pollinated herb in the family Polygonaceae and has low nutritional requirements. Buckwheat is sensitive to both low and high temperatures and requires the presence of bees for successful pollination. It is classed as a healthy crop and there are no permitted herbicides in buckwheat cultivation. The presence of pests is low and diseases usually give marginal damage. Because of this, the use of plant protection products is generally unmotivated, which positively effects biodiversity in arable landscape. The environmental quality objective "a varied agricultural landscape" includes biodiversity objectives and because of the reduced need for plant protection products, an increased buckwheat cultivation contributes to meeting the objective. Flowering crops are also positive for the colony development in bees and the buckwheat flowers provide pollen during a long time. Therefore, an increase of buckwheat cultivation affects biodiversity in different ways. With an increased buckwheat production, diseases may increase and the need for new plant protection products could arise. Therefore, buckwheat should only be used as a complementary crop in crop rotations rich in cereal. This reduces the risks that may accompany an intensive buckwheat cultivation. There have been no recent experiments conducted on buckwheat production in Sweden. As this paper will show, an increased research in buckwheat production in Sweden, both in terms of growing conditions and plant breeding, is important to ensure a good future for Swedish buckwheat production.

Main title:Svensk boveteproduktion
Subtitle:odlingsförutsättningar och påverkan på biologisk mångfald
Authors:Berg, Ida
Supervisor:Frankow Lindberg, Bodil
Examiner:Persson, Paula
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2015
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NY003 Agricultural Programme - Soil/Plant 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Crop Production Ecology
Keywords:bovete, Fagopyrum esculentum, biologisk mångfald, miljökvalitetsmål, glutenfritt, buckwheat, biodiversity
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4787
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4787
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Agriculture - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:31 Aug 2015 14:23
Metadata Last Modified:09 Oct 2018 10:06

Repository Staff Only: item control page