Home About Browse Search
Svenska


Aldén, Malin and Svensson, Sofia, 2015. Människans preferens för natur : en analysmetod för landskapsarkitekter. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

Natur bidrar positivt till människans välbefinnande. Samtidigt minskar stadsmänniskans
närmaste natur som en följd av förtätning och urbanisering. Därför är det viktigt att
anpassa utformningen av de grönytor som bevaras efter människans behov. Vi anser att
det saknas en koppling mellan kunskap om människans preferenser och
landskapsarkitekters arbete. Syftet med arbetet var att tillgängliggöra kunskapen om vad i
naturen som människan har preferens för, samt att föreslå hur denna kunskap kan
tillämpas av landskapsarkitekter. Arbetets fokus låg på analysskedet eftersom analys
påverkar senare steg i gestaltningsprocessen. Vi formulerade frågan: Hur kan
landskapsarkitekter i gestaltningsprocessens analysskede använda kunskapen om vad i
naturen som människan har preferens för? I en litteraturstudie inom miljöpsykologi
identifierades naturtyper, fysiska element och strukturella egenskaper i naturen som
människan har preferens för. Resultaten från litteraturstudien visade att människan har
preferens för exempelvis savann och vattenmiljöer, blommor och träd samt utsikt, skydd
och sammanhållna ytor. Vi drog slutsatsen att människan föredrar varierande miljöer.
Resultaten från litteraturstudien ordnades i de fyra kategorierna: öppna ytor, slutna ytor,
vatten och brynzoner. Vi tog fram och utvärderade en analysmetod och visade på så sätt
hur landskapsarkitekter kan använda denna kunskap. Vår analysmetod utvecklades från
kategorierna och var det viktigaste resultatet. Analysmetoden utvärderades genom analys
och program för två stadsdelsparker i Uppsala. Analysmetoden fungerar för att få en
övergripande uppfattning om en park och kan ligga till grund för vidare
gestaltningsarbete om den kompletteras med andra analysmetoder.

,

Nature can influence the human wellbeing in a positive way. As a result of densification
and urbanization, the city dwellers closest nature decreases. Therefore it is important that
the green spaces are designed to fulfill human needs. We claim that there is a link missing
between knowledge of human preferences and the work of landscape architects. The aim
of this thesis was to make the knowledge of human preference for nature available, and to
suggest how this can be applied by landscape architects. This work focused on the
analysis because that will affect all the following parts of the design process. The
question asked was: How can landscape architects use the knowledge of human
preference for nature in the analysis step of the design process? A literature study in the
field of environmental psychology identified nature types, physical elements, and
structural properties of nature for which people have preference. The literature study
made clear that humans have a preference for savannah and aquatic environments,
flowers and trees, and visibility, protection and coherent surfaces. We made the
conclusion that people prefer varied environments. We developed an analysis method to
show how landscape architects can use this knowledge. The results from the literature
study were assembled in four categories: open spaces, closed spaces, water and edge
zones. The analysis method, which was the most important result of this thesis, was
evaluated by analysis and programs of two large district parks in Uppsala, Sweden. The
analysis method can give an overall idea of a park. If complemented with other methods,
it can also be the basis for the rest of the design process.

Main title:Människans preferens för natur
Subtitle:en analysmetod för landskapsarkitekter
Authors:Aldén, Malin and Svensson, Sofia
Supervisor:Hedberg, Maria
Examiner:Dahlman, Ylva
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2015
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NY004 Landscape Architecture Programme, Ultuna 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:analysmetod, brynzon, miljöpsykologi, människans preferens, natur
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4680
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4680
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:13 Jul 2015 13:24
Metadata Last Modified:13 Jul 2015 13:24

Repository Staff Only: item control page